Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 16:1-21

Copacunamantami jatun llaquicunata tallishca

1Chai qʼuipaca, Diospaj huasi ucumanta chai canchis angelcunataca: «¡Richij, Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunata chai copacunamanta allpapi talligrichij!» nishpa, sinchita caparijtami uyarcani.

2Shina nijpimi, punta ángel rishpaca, copapi pai charicushca llaquitaca, allpa pachapi tallirca. Chaita tallijpica, manchanana animalpaj marcata chasquishpa, paiman rijchajta rurashcata tucui adorajcunatami, aichata ismuchij ungüi japishpa, jatunta nanachij chupucuna llujshirca.

3Chaipaj cati angelca, mama cucha yacupimi, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chaipi tallijpica, huañuchijpi yahuar llujshicuj shinami, chai cucha yacuca yahuar tucurca. Chaimantami, chai cucha yacupi imalla causajcunaca, tucui huañurca.

4Ishquipaj qʼuipa angelca, purij jatun yacu huaicucunapi, pugyu yacucunapimi pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chai yacucunapish, tucuimi yahuar tucurca. 5Chai qʼuipaca, yacucunata mandaj ángel cashna nicujtami uyarcani:

«Mandaj Dioslla, Can jucha illaj Diosca,

cunanpish, sarunpish Canllatajmi cangui.

Canca, llaquichinataj cajta ricushpami, cashna llaquichishcangui.

6Paicunaca, Quiquinpaj chʼicanchishcacunapaj yahuartapish, Quiquin Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuartapish jichashcamantami,

Quiquinpish paicunamanca yahuarta ubyachishcangui, paicunaca chaita chasquinatajmi carca» nircami.

7Altarmantapish maijantajshica:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquinca cashcata rurajmi cangui.

Chashna cashpami, llaquichinataj cajta ricushpa,

cai llaquicunataca cachashcangui» nijtami uyarcani.

8Quimsapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, intipimi tallirca. Inti ashtahuan rupashpa gentecunata rupachi tucuchunmi, chaipi tallirca. 9Chaimanta inti manchanayajta rupachijpimi gentecunaca, chai llaquicunata cachacuj Diospaj shutita cʼamircacuna. Manataj Paiman cutirishpa, Paita sumajyachircacunachu.

10Chuscupaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, manchanana animalpaj jatun tiyarinapimi tallirca. Chaipi tallijpica, manchanana animal mandacunmi tucui amsayarca. Gentecunapish nanaihuanca, cʼalluta canirircacunami. 11Chupucunamanta manchanayaj nanaihuan cashpami, jahua pacha Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacuna. Paicuna millaita ruracushcatapish manataj saquircacunachu, manataj Diospajman cutirircacunachu.

12Pichcapaj cati ángel pai charicun copapi tiyacuj llaquita Éufrates shuti jatun yacupi tallijpica, chai jatun yacuca tucuimi chaquirirca. Jatun mandajcuna inti llujshin ladomanta shamuchun, ñan allichishca cachunmi chashna tucurca.

13Chai qʼuipaca, dragonpaj shimimantapish, manchanana animalpaj shimimantapish, llulla huillajpaj shimimantapish, mapayachij quimsa espiritucunami llujshirca. Chaicunaca, sapocunaman rijchajmi carca. 14Chaicunaca, señalcunata ruraj supaicunapaj espiritucunami. Chaicunami, Tucuita Rurai Tucuj Diospaj jatun punllapi jatun macanacuiman tandachingapaj, tucui cai pachapi mandacujcunapajman rircacuna.

15«¡Riquichij, ñucaca cancuna mana yuyashcapimi, shuhua shina shamusha! Maijanpish paipaj churanata mana mapayachishpa, ñuca shamunata chaparacujca achcatami cushicunga. Chai churanata churashca cashpaca, mana lluchulla pinganayaj purina tucungachu.»

16Chai millai espiritucunaca, tucui mandajcunatami hebreo rimaipica, Armagedón nishcaman tandachircacuna.

17Sujtapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, huairapimi tallirca. Chaipi tallijpica, jahua pacha Diospaj huasi ucupi caj, jatun tiyarinamantami: «¡Ñami tucuchishca!» nishpa, sinchita rimashca uyarirca. 18Chashna nijpica, manchanayajta relampashpami huajyarca, cʼulun nirca. Jatun allpa chujchuipishmi tiyarca. Chai shinataj sinchi allpa chujchuica, gentecuna cai pachapi causai callarishcapachamanta, manaraj tiyarcachu. 19Chai allpa chujchuipimi, chai jatun puebloca quimsapi chaupirirca. Shujtaj llajtacunapi tiyaj pueblocunapish, tʼunirishpa urmarcami. Chai punllami Taita Diosca, Babilonia shuti jatun pueblotapish jatunta pʼiñarishpa yuyarishpaca, jayaj vinota ubyachirca. 20Yacu chaupipi tiyaj tucui llajtacunapish, jatun urcucunapish ima mana ricurircachu. 21Jahua pachamantaca, quimsa arroba shinata llashaj jatun runducunami gentecunapaj jahuapi urmarca. Chai jatun runduhuan achcata llaquichishcamantaca, gentecunaca Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacunami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 16:1-21

1Jag hörde nu en stark röst från templet säga till de sju änglarna: ”Gå och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.”

2Då gick den första ängeln bort och tömde sin skål över jorden, och onda och plågsamma bölder slog upp på de människor som bar odjurets16:2 Jfr 13:1-10. märke och tillbad dess bild.

3Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Vattnet blev då som blodet från en död människa, och allt som levde i havet dog.

4Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och även de förvandlades till blod. 5Sedan hörde jag vattnens ängel säga:

”Rättfärdig är du som är och som var, du Helige

som har fällt denna dom.

6De har utgjutit de heligas och profeternas blod.

Därför har du gett dem blod att dricka,

som de har förtjänat.”

7Och jag hörde altaret säga:

”Ja, Herre Gud, Allsmäktig,

dina domar är sanna och rättfärdiga.”

8Sedan tömde den fjärde ängeln sin skål över solen, och den fick tillåtelse att bränna människorna med eld. 9När de brändes av den våldsamma hettan förbannade de Gud som hade makt över sådana plågor, men ingen omvände sig och gav honom äran.

10Sedan tömde den femte ängeln sin skål över odjurets tron, och då täcktes hans rike av mörker. Människorna bet sönder sina tungor av smärta 11och förbannade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina handlingar.

12Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och den torkade ut, så att vägen öppnades för kungarna från östern. 13Jag såg tre orena andar som liknade paddor komma fram ur drakens mun, ur odjurets mun och ur den falska profetens16:13 Jfr 13:11-18. mun. 14Dessa är demoniska andar som kan utföra tecken, och de gick ut till världens alla kungar för att samla dem till strid på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

15”Se, jag kommer som en tjuv! Lycklig är den som håller sig vaken och har sina kläder färdiga, så att han inte behöver gå naken och skämmas.”16:15 Jfr Matt 24:42-43.

16Och de samlade dem på en plats som på hebreiska kallas Harmagedon16:16 Vad Harmagedon betyder är inte känt..

17Till slut tömde den sjunde ängeln sin skål över luften. Då hördes en stark röst från tronen i templet, och den sa: ”Det är gjort!” 18Det blixtrade och mullrade av åska, och det blev en stor jordbävning som var så kraftig att ingen människa någonsin sett något liknande på jorden, så väldig var den. 19Den stora staden delades i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud glömde inte det stora Babylon, utan gav det bägaren med sin glödande vredes vin. 20Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer. 21Det föll också enorma hagel på omkring fyrtio kilo från himlen ner på människorna. Och människorna hädade Gud för haglet, eftersom det var en så fruktansvärd plåga.