Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15:1-8

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios pʼiñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

2Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. 3Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquin rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.

Quiquin yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.

Quiquinpajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.

4Mandaj Dioslla, ¿pitaj Quiquintaca mana manchangari?

¿Pitaj Quiquintaca mana sumajyachingari?

Quiquinllamari ima jucha illaj cangui.

Cashcatataj Quiquin rurashcata ricushcamantami,

Quiquintaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

5Chaicunata ricushca qʼuipaca, jahua pachapi Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. 6Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. 7Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. 8Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 15:1-8

Den nya sången i himlen

1Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med de sju sista plågorna. I och med dem kommer nämligen Guds vrede att vara slut.

2Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld, och på det stod alla de som hade segrat över odjuret15:2 Jfr 13:1-10. och dess bild och talet för dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer, 3och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:15:3 Moses sång, jfr 2 Mos 15:1-18. Lammets sång, jfr 14:3.

”Stora och förunderliga är dina gärningar,

Herre Gud, Allsmäktig.

Du är rättfärdig och sann

i allt vad du gör,

du folkens kung.15:3 Många handskrifter har istället: evighetens kung.

4Vem skulle inte frukta dig, Herre,

och prisa ditt namn?

Du ensam är helig.

Alla folk ska komma och tillbe dig,

för din rättfärdighet har blivit uppenbar.”

Sju änglar med sju plågor

5Sedan såg jag hur templet i himlen, förbundstecknets tält15:5 Innan Israels folk hade byggt ett tempel, använde de ett tält. I det innersta rummet, som kallades ”det allra heligaste”, förvarades en guldkista, arken, med förbundstecknet, dvs. stentavlorna med de tio budorden., öppnades. 6Och från templet kom de sju änglar som hade med sig de sju plågorna. De var klädda i skinande vitt linne och hade guldbälten över bröstet. 7En av de fyra levande varelserna räckte de sju änglarna varsin skål av guld, fylld av Guds vrede, vreden från honom som lever i all evighet. 8Templet fylldes då av rök från Guds härlighet och kraft, och ingen kunde gå in där förrän de sju plågorna från de sju änglarna var över.