Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 14:1-20

144.000 sellashcacunami Malta Ovejapaj ñaupajpi cantashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, Malta Ovejataca Sion shuti urcu jahuapi 144.000 runacunata pushashca shayacujtami ricurcani. Paihuan shayacujcunaca, Malta Ovejapaj shutitapish, Paipaj Yayapaj shutitapish frentepi quillcashcami carca. 2Jahua pachapica, shuj rimashcatami, tauca jatun yacucuna huajyacuj shinatapish, jatunta cʼulun nij shinatapish uyarcani. Ñuca uyajta rimajca, arpapi taucapura tocacuj shinami uyarirca. 3Paicunaca, jatun tiyarina ñaupajpipish, chuscu causaiyujcunapaj ñaupajpipish, yuyajcunapaj ñaupajpipishmi, shuj mushuj cantota cantarcacuna. Chai cantotaca, pi mana yachai tucurcacunachu. Cai pachamanta 144.000 quishpichishcacunallami, chai cantotaca yachai tucurcacuna. 4Paicunallami, huarmicunapi mana chayarishca, chuyacuna carca. Paicunaca, Malta Oveja maita rijpipish, Paihuanmi purincuna. Paicunaca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish cai pacha runacunamanta punta quishpichishcacunami. 5Paicunapaj shimipica, ima llulla mana japi tucurcachu. Taita Diospaj jatun tiyarina ñaupajpica, chashna ima mapa illajcunami.

Quimsa angelcunami alli huillaita huillashca

6Chai qʼuipaca, chaupi jahua pachata shujtaj ángel volacujtami ricurcani. Chai angelca, cai pachapi tucui causacujcunaman, tucui llajtacunaman, shujtaj shujtaj gentecunaman, chʼican chʼican rimaita rimajcunamanpish, pueblocunamanpish huiñaipaj quishpirina alli huillaitami huillangapaj charicurca. 7Chai angelca: «Taita Diosta manchaichij, Paita sumajyachichij. Dios llaquichina punllaca, ñamari chayamushca. Chaimanta jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, puricuj yacucunatapish Rurajta adoraichij» nishpami, sinchita caparishpa huillarca.

8Cutin shujtaj angelpish, cashna nishpami caticurca: «¡Babilonia shuti jatun puebloca, tucui llajtacunapi causacujcunata vinota ubyachishpami machachirca! Chashna rurashpa llajtacunahuan huainayashcamantaca urmashcamari, urmashcamari» nishpami huillarca.

9Cutin chai ishqui angelpaj qʼuipa shamuj angelpish, cashna nishpami sinchita huillashpa catirca: «Chai manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish adorashpa, chaipaj marcata maquipi cashpa, frentepi cashpa chasquijpish, 10Taita Dios pʼiñarishpa charicuj vinotaca ubyangatajmi. Pʼiñarishpa ubyachina imahuan mana chagrushca vinotami Diosca paipaj copapi charicun. Paicunataca Diospajlla angelcunapaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpimari, azufrehuan rupacuj ninahuan jatunta llaquichinga. 11Paicuna rupacun ninamantaca, cushnica huiñaita llujshicungallami. Manchanana animaltapish, chaiman rijchajta rurashcatapish adorajcunapaj, chai animalpaj shutita ricuchij marcata churachijcunapajca, tutapish punllapish manataj samarina tiyangachu. Llaquitaca apacungallacunami. 12¡Chaimantami Taita Diospajlla cajcunaca, Pai mandashcata caźushpa, Jesusta alli crishpa, mana pʼiñarij alli shunguhuan catina!» nircami.

13Chai qʼuipaca, jahua pachamanta ñucata cashna nijtami uyarcani: «Cashna quillcai: “Apunchij Jesusta crij cashcamanta huañujcunaca, cunanmantapacha cushicunmi.”»

Diospaj Espiritupish: «Ari, paicuna imata ruracushcamantaca samaringacunami. Paicuna imalla rurashcacunapish paicunahuanmi ringa» ninmi.

Cai pacha gentecunataca granota tandaj shinami tandashca

14Chai qʼuipaca, ñapish yuraj pʼuyutami ricurcani. Chai yuraj pʼuyu jahuapica, «Runa Aichayuj tucushcaman rijchajmi» tiyacurca. Paica, curi coronata umapi churashca, maquipica quirusapa hocesta aisashcami carca. 15Diospaj huasimanta shujtaj ángel llujshishpaca, pʼuyu jahuapi Tiyacujtaca: «Ñami tandanalla tucushca, cai pacha chagracunaca ña pʼucushca, tandanallamari. Cambaj hoces-huan chai chagrata tandailla» nishpami, sinchita caparirca. 16Shina nijpica, chai pʼuyu jahuapi Tiyacujca, Paipaj hoces-huanmi cai pachamanta chagracunata tandarca.

17Chai qʼuipaca, shujtaj angelpishmi, jahua pachapi tiyaj Diospaj huasimanta, paipish quirusapa hoces aisashca llujshirca. 18Shinallataj Diospaj altarpi ninata rupachij shujtaj angelmi llujshirca. Paimi, chai quirusapa hoces aisashcataca: «Cai pachapi uvasca pʼucushcami, ña tandanallamari. Cambaj quirusapa hoces-huan tandailla» nishpami, sinchita caparirca.

19Shina nijpi chai angelca, paipaj hocesta satishcahuan cai pacha uvasta tandarcallami. Tandashca uvastaca, Taita Dios pʼiñarishpa sarushpa capina jatun tanquepimi shitarca. 20Chai tanqueca, pueblomanta canllaman cajpimi, chaipi capirca. Sarushpa capicun chai tanquemantaca, manchanayaj yahuar llujshishpami, caballocunapaj frenoman pajtajta jundashpa, 300 kilometrocama yahuar callparca.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 14:1-20

Janje i 144 000

1Ugledam zatim Jaganjca kako stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset četiri tisuće koji na čelima imaju napisano njegovo ime i ime njegova Oca. 2Začujem s neba zvuk poput huke velikog vodopada i tutnjavu silna groma, sličnu svirki mnoštva citara.

3Pjevali su novu pjesmu pred Božjim prijestoljem, pred četirima bićima i pred starješinama. Nitko nije mogao naučiti tu pjesmu osim tih sto četrdeset četiri tisuće otkupljenih sa zemlje. 4Oni su čisti jer se nisu okaljali sa ženama. Prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao posvećeni Bogu i Jaganjcu. 5Preko njihovih usta nije prešla laž. Besprijekorni su.

Tri anđela

6Ugledam još jednog anđela kako leti nebom noseći vječnu Radosnu vijest stanovnicima zemlje—svakome narodu i plemenu, jeziku i puku. 7“Bojte se Boga!” vikao je. “Dajte mu slavu jer je došao čas njegova suda! Poklonite se njemu koji je stvorio zemlju i nebo, more i izvore!”

8Za njim je letio drugi anđeo govoreći: “Pao je! Pao je veliki Babilon koji je sve narode opio vinom gnjeva i svojega bluda.”

9Za njima je išao i treći anđeo glasno vičući: “Tko god se klanja Zvijeri i njezinu kipu i tko primi žig na čelo ili na ruku, 10pit će nerazvodnjeno vino Božjega gnjeva—već je natočeno u čašu njegove srdžbe. Bit će mučen ognjem i gorućim sumporom pred svetim anđelima i pred Jaganjcem. 11Dim njihovih muka diže se u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i njezinu kipu i koji su primili žig s njezinim imenom. 12U tomu je postojanost svetih, onih koji su poslušni Božjim zapovijedima i vjeruju u Isusa.”

13Začujem glas s neba: “Zapiši: odsad su blaženi oni koji umiru u Gospodinu. Da, tako kaže Duh: otpočinut će od svojih napora jer ih prate njihova djela.”

Žetva na zemlji

14Ugledam zatim nekoga sličnog čovjeku14:14 U grčkome: sličnoga sinu čovječjemu. kako sjedi na bijelom oblaku, sa zlatnim vijencem na glavi i s oštrim srpom u ruci.

15Drugi anđeo iziđe iz hrama i dovikne jakim glasom onomu na oblaku: “Zamahni srpom i žanji! Kucnuo je čas. Zemaljska je žetva sazrela.” 16Anđeo na oblaku zamahne srpom prema zemlji i cijela je zemlja požnjevena.

17Iz nebeskoga hrama iziđe još jedan anđeo. I on je u ruci imao oštar srp. 18Njemu pak dovikne anđeo na žrtveniku, koji ima vlast nad ognjem: “Zamahni srpom i poberi grožđe u zemaljskom vinogradu jer je sazrelo za Sud!” 19Anđeo zamahne srpom prema zemlji i obere zemaljski vinograd. Ubrano grožđe ubaci u tijesak Božjega gnjeva. 20Gnječilo se u tijesku izvan grada, a krv iz tijeska poteče tristo kilometara14:20 U grčkome: 1 600 stadija. daleko. Bila je konjima do uzda.