Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 3:1-18

1Chashna nishpaca, ¿cancuna alli chasquichun nishpachu, ñucanchijllataj ‘Allimi canchij’ niricunchij? ¿Mana cashpaca, maijancuna shina: ‘Caicunaca allimi’ nishpa quillcashcatachu cancunaman cuna canchij? ¿Mana cashpaca, cancunatachu ñucanchijmanta chashna quillcata cuchun mañana canchij? 2Cancunallatajmari, ñucanchij shungupi tiyacuj quillca canguichij. Tucuicuna rijsishca, reźashca quillcamari canguichij. 3Chaica, cancunapica ricunallamari. Cancunamari Cristo quillcajpi, ñucanchij cachashca quillca canguichij. Mana tintahuan quillcashca quillca canguichijchu, ashtahuanpish causacuj Diospaj Espirituhuan quillcashcamari canguichij. Mana tablajlla rumicunapi quillcashcachu canguichij, ashtahuanpish quiquin aicha shungupimi, tablapi shina quillcashca canguichij.

4Caitaca, Taita Dios yuyailla cashpami, Cristomanta chashna ninchij. 5Mana ñucanchijllataj alli yuyaiyuj cashcamanta imatapish ruracunchijchu, ashtahuanpish Taita Dios rurachijllapimi, imatapish ruranchij. 6Diosllatajmi ñucanchijtaca, mushujta rurangapaj Pai ari nishcata huillajcunata rurarca. Mandashcapi quillcashcallatataj rurachunca, mana churarcachu. Ashtahuanpish Paipaj Espiritutami curca. Quillcashcacunaca huañuchijmi, ashtahuanpish Diospaj Espirituca causaita cujmi.

Dios mushujta rurasha nishcaca tucuita yalli sumajmi

7Tablajlla rumicunapi quillcashca, huañuiman chayachij huillaihuan cachashpapish, sumaj ricurishpami curca. Moisespaj ñahuipish achij nicuj cajpimi, israelcunaca paipaj ñahuitaca, mana ricui tucurcacuna. Chashna cashpapish chai achij nicujca, allimanta chingarircallami. 8Diospaj Espiritumanta huillanacarin, ashtahuan sumajmari. 9Jatun llaquillaman cachaj huillaipish sumajtamari carca. Ima juchachina illajta rurashpa chasquinata huillaicarin ashtahuan sumajmari. 10Chai huillashca sumaj cashca cashpapish, cunan cai ashtahuan sumaj huillanahuan chʼimbapurajpica, imapish mana canchu. 11Chai ashapajlla huillaipish sumaj cashca cajpica, manataj chingarij huillanacarin ashtahuan sumajmari.

12Chashna canata yachashpa, chai yuyailla cashpami, mana manchashpa huillacunchij. 13Ñucanchijca, mana Moisés shina ñahuita linsohuan chʼungullinchijchu. Chai ashacamalla achij nicuj chingaricujta israelcuna ama ricurachunmi, Moisesca chʼungullirij carca. 14Chashna cajpipish, paicunaca yuyai upayaj shina mana entendircacunachu. Chaimantami Dios Ñaupaman Quillcachishcata reźashpaca, chai linsollahuantaj chʼungullishca puricuncuna. Cunancama manaraj yachai tucuncunachu. Chai chʼungullishcataca, Cristollami anchuchin. 15Moisés quillcashca librocunata paicuna reźajpica, cunan punllacama chai linsoca shungupi jarcacunrajmi. 16Maijanpish Apunchij Jesusman cutirijpica, paimari chai linsotaca anchuchinga. 17Apunchij Jesusca, Espiritumi. Apunchij Jesuspaj Espíritu tiyanpica, huatashcamanta cacharichinmari. 18Chaimantami tucui ñucanchijca, chʼungullishcata anchuchijpi shina, Apunchij Jesús sumaj cashcataca espejo shina ricuchinchij. Apunchij Jesuspaj Espiritullatajmi ñucanchijtaca, Pai shinallatataj sumaj cachun, ashtahuan ashtahuan sumajyachicun.

Słowo Życia

2 Koryntian 3:1-18

1Czy będziemy teraz zachwalać samych siebie? Czy—podobnie jak inni—potrzebujemy listów polecających dla was lub od was? 2To przecież wy jesteście naszym listem polecającym—wszystko macie wypisane w sercach i każdy może to przeczytać! 3Powszechnie wiadomo, że jesteście jak list od samego Chrystusa, napisany—dzięki naszej służbie—nie przez jakiegoś człowieka, ale przez Ducha żyjącego Boga. List ten nie jest też wyryty na kamiennych tablicach, jak przykazania Prawa Mojżesza, lecz zapisany w żywych ludzkich sercach.

4Tak właśnie wyraża się nasze zaufanie, jakie dzięki Chrystusowi pokładamy w Bogu. 5Nie uważamy, że sami z siebie jesteśmy w stanie czegoś dokonać, ale ufamy wyłącznie Bogu! 6To On uczynił nas sługami nowego przymierza, które nie opiera się na przykazaniach Prawa Mojżesza, ale na Bożym Duchu. Przykazania Prawa prowadzą bowiem do śmierci, natomiast Boży Duch daje życie!

Chwała nowego przymierza

7Stare przymierze, którego przykazania były wyryte na kamiennych tablicach, ostatecznie doprowadziło ludzi do śmierci. Mimo to zawarciu tego przymierza towarzyszyła tak wielka chwała, że Izraelici nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza—jaśniała bowiem Bożą chwałą, choć tylko przez pewien czas. 8Pomyślcie więc, o ile większa chwała będzie towarzyszyła służbie Ducha Świętego! 9Skoro Boża chwała objawiła się w tym, co prowadziło do potępienia, to o ile większa chwała objawi się w tym, co prowadzi do uniewinnienia z grzechów!

10Stare przymierze blednie i niknie w porównaniu z nowym przymierzem. 11A jeśli przemijającemu przymierzu towarzyszyła tak wielka chwała, to jak cudowna chwała będzie towarzyszyła przymierzu, które jest wieczne!

12Mając więc taką nadzieję, możemy prowadzić służbę z pełną swobodą i otwartością 13—nie tak, jak Mojżesz, który zasłaniał twarz, aby Izraelici nie patrzyli na jej przemijający blask. 14Niestety ludzie ci stali się uparci i po dziś dzień nie mogą dostrzec prawdy, gdy słuchają Prawa Mojżesza. Tylko Chrystus może bowiem sprawić, że zaczną widzieć. 15Po dziś dzień, gdy czytają pisma Mojżesza, nie widzą prawdy, bo jest przed nimi zasłonięta. 16Ale gdy ktoś z nich zwraca się do Pana, zasłona znika. 17Pan jest bowiem duchem, a gdziekolwiek pojawia się Jego Duch, niesie ludziom wolność. 18My zaś z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w chwałę Pana i dzięki Jego Duchowi coraz bardziej się do Niego upodabniamy.