Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 4:1-18

Allpa mangapi sumaj allicunata churashca shinami canchij

1Chaita yachashpami cai ruranataca, Dios ñucanchijta llaquishpalla cushcamanta, manataj saquishpa huillacunchij. 2Ashtahuanpish tucui ima pacalla, pinganayaj ruranataca saquircanchijmi, mana pita umashpa purinchijchu. Diospaj Shimitapish mana chagrushpami, cashcatataj rimacushcata alli huillanchij. Chashnami, Taita Dios ricucujpi, tucuicunata yuyaita japijta rimanchij. 3Ñucanchij huillacushca alli huillaica, chingarinaman ricujcunapajllami tapashca shina ricurin. 4Taita Dios ima shina cajta ricuchij Sumaj Cristomanta achijyachij alli huillaita ama entendichunca, cai pachapaj diosmi mana crijcunapaj yuyaitaca amsayachishca. 5Mana ñucanchij quiquinmantachu huillanchij, ashtahuanpish, ‘Jesucristoca Mandajmi’ nishpami huillacunchij. Ñucanchijca, Jesusmantami cancunata servijcuna canchij.

6Taita Diosmi amsata luz achijyachichun mandashca. Paillatajmi Jesucristopaj ñahuipi, Pai Dios sumaj cashcata ricushpa yachachun, ñucanchij shungucunata achijyachirca.

7Chashna cajpipish cai sumaj allitaca, allpa mangacunallaman rijchaj ñucanchijpimi charinchij. Chashna cashpami, ñucanchijca mana ima cashcata, Taita Dioslla tucuita rurai tucuj cashcata ricuchinchij. 8Ñucanchijta tucui laya llaquicuna japijpipish, mana mancharinchijchu. ‘¿Imataj tucusha?’ yuyacushpapish, imata rurana yuyai illajllaca mana canchijchu. 9Shujtajcuna pʼiñashpa llaquichicujpipish, mana shitashca canchijchu, pambaman urmajta huajtajpipish, mana ñuturinchijchu. 10Maita rishpapish, ñucanchij aichapi llaquita apashpaca, Jesusta huañuchishcatami ricuchinchij. Shinallataj Pai causarishcatapish, ñucanchij aichallahuantajmi ricuchicunchij. 11Jesús causarishcapish, ñucanchij huañunalla aichapi ricurichunmi, Jesusta caticushcamantaca punllanta huañuchishun nishca puricunchij. 12Chashnami ñucanchijtaca huañui catiracun, ashtahuanpish cancunaca causaiyujmari canguichij.

13Chashna cajpipish, Dios Quillcachishcapi: «Crishcamantami huillarcani» nicushca shinallatajmi, ñucanchijpish Espiritullataj crina yuyaita cujpi huillacunchij. 14Apunchij Jesusta causachij Taita Diosllatajmi, ñucanchijtapish Jesusta shinallataj causachinga. Chashna causachishpaca, Paillataj cancunandijta Paipaj ñaupajman pushana cashcatami alli yachanchij. 15Cancunata cʼuyashcamantami, cashna llaquicunata apacushpapish, mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyaj cashcata huillacunchij. Mana cʼuyaipajta Dios cʼuyaj cashcata yachashpaca, achcacunami paita jatunyachingacuna.

16Chaimantami, ña saquishalla mana ninchij. Ñucanchij aicha urmaricujpipish, ñucanchij yuyaica punllantami mushujyaricun. 17Cunan caipi apacushca llaquicunaca ashacamallami, tucuringallami. Ashtahuanpish chai llaquicunamari ñucanchijtaca, tucuita yalli sumaj canaman chayachicun. 18Ñucanchijca, caipi tiyaj imapish ricushcallacunataca mana chaparacunchijchu, ashtahuanpish mana ricushcacunata rijsigrina yuyaillami canchij. Imapish ricushcacunaca ashacamallami, ashtahuanpish mana ricushcacunaca huiñaipajmi.

Słowo Życia

2 Koryntian 4:1-18

Obecna słabość i przyszła chwała

1Bóg, w swojej miłości, powierzył nam zadanie. Dlatego nie ulegamy złu 2i odrzucamy wszelkie przewrotne ludzkie metody. Nie manipulujemy nikim, a jednocześnie nie pozwalamy, aby ktokolwiek fałszował słowo Boże. Otwarcie przedstawiamy prawdę i—stojąc przed obliczem Boga—poddajemy się ocenie tych, którzy jej słuchają. 3A jeśli dobra nowina, którą głosimy, jest niezrozumiała, to tylko dla tych, którzy idą na potępienie. 4Ich umysły oślepił bowiem szatan, który jest bogiem ludzi tego świata. On pragnie, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny i wspaniałości Chrystusa, który jest obrazem samego Boga.

5Głosząc dobrą nowinę, nie mówimy bowiem o sobie, ale o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Siebie zaś przedstawiamy jako tych, którzy Mu służą. 6Bóg, który kiedyś rzekł: „Niech w ciemności zabłyśnie światło”, zajaśniał w naszych sercach i—dzięki Chrystusowi—dał nam zobaczyć blask swojej chwały.

7Ten wielki skarb został umieszczony w nas, kruchych naczyniach, aby nie było wątpliwości co do tego, że ta potężna moc pochodzi nie od nas, ale od Boga. 8Wszędzie napotykamy przeciwności, ale im nie ulegamy. Czujemy się bezradni, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. 9Polują na nas, ale nie jesteśmy zdani tylko na własne siły. Powalają na ziemię, ale nie kładą na łopatki. 10-11Bez przerwy doznajemy tych samych cierpień, które spotykały Jezusa, i z powodu naszej przynależności do Niego ciągle narażamy się na śmierć. W ten sposób Jego życie staje się naszym życiem. 12Głosząc dobrą nowinę, stajemy w obliczu śmierci, ale wam, którzy dzięki tej służbie uwierzyliście Chrystusowi, przyniosła ona życie wieczne.

13Psalmista napisał: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. My mamy tę samą postawę—wierzymy i właśnie dlatego mówimy! 14Wiemy też, że Bóg, który ożywił Jezusa, w podobny sposób przywróci do życia także nas i że razem z wami staniemy przed Jego obliczem. 15A wszystko to dzieje się ze względu na was, aby coraz więcej ludzi doświadczało Jego łaski i dziękowało Bogu, przynosząc Mu chwałę. 16Dlatego nie zniechęcamy się przeciwnościami. I chociaż nasze ciało słabnie i niszczeje, to nasz duch jest coraz silniejszy. 17Nasze kłopoty są bowiem niczym w porównaniu z wieczną chwałą, jaka nas czeka. 18To, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie! Nie poświęcajcie więc uwagi tylko sprawom świata, który widzimy, ale skupiajcie się na tym, czego nie widać!