The Message

Numbers 6

Nazirite Vows

11-4 God spoke to Moses: “Speak to the People of Israel; tell them, If any of you, man or woman, wants to make a special Nazirite vow, consecrating yourself totally to God, you must not drink any wine or beer, no intoxicating drink of any kind, not even the juice of grapes—in fact, you must not even eat grapes or raisins. For the duration of the consecration, nothing from the grapevine—not even the seeds, not even the skin—may be eaten.

“Also, for the duration of the consecration you must not have your hair cut. Your long hair will be a continuing sign of holy separation to God.

6-7 “Also, for the duration of the consecration to God, you must not go near a corpse. Even if it’s the body of your father or mother, brother or sister, you must not ritually defile yourself because the sign of consecration to God is on your head.

“For the entire duration of your consecration you are holy to God.

9-12 “If someone should die suddenly in your presence, so that your consecrated head is ritually defiled, you must shave your head on the day of your purifying, that is, the seventh day. Then on the eighth day bring two doves or two pigeons to the priest at the entrance to the Tent of Meeting. The priest will offer one for the Absolution-Offering and one for the Whole-Burnt-Offering, purifying you from the ritual contamination of the corpse. You resanctify your hair on that day and reconsecrate your Nazirite consecration to God by bringing a yearling lamb for a Compensation-Offering. You start over; the previous days don’t count because your consecration was ritually defiled.

13-17 “These are the instructions for the time set when your special consecration to God is up. First, you are to be brought to the entrance to the Tent of Meeting. Then you will present your offerings to God: a healthy yearling lamb for the Whole-Burnt-Offering, a healthy yearling ewe for an Absolution-Offering, a healthy ram for a Peace-Offering, a basket of unraised bread made of fine flour, loaves mixed with oil, and crackers spread with oil, along with your Grain-Offerings and Drink-Offerings. The priest will approach God and offer up your Absolution-Offering and Whole-Burnt-Offering. He will sacrifice the ram as a Peace-Offering to God with the basket of unraised bread, and, last of all, the Grain-Offering and Drink-Offering.

18 “At the entrance to the Tent of Meeting, shave off the hair you consecrated and put it in the fire that is burning under the Peace-Offering.

19-20 “After you have shaved the hair of your consecration, the priest will take a shoulder from the ram, boiled, and a piece of unraised bread and a cracker from the basket and place them in your hands. The priest will then wave them before God, a Wave-Offering. They are holy and belong to the priest, along with the breast that was waved and the thigh that was offered.

“Now you are free to drink wine.

21 “These are the instructions for Nazirites as they bring offerings to God in their vow of consecration, beyond their other offerings. They must carry out the vow they have vowed following the instructions for the Nazirite.”

The Aaronic Blessing

22-23 God spoke to Moses: “Tell Aaron and his sons, This is how you are to bless the People of Israel. Say to them,

24 God bless you and keep you,

25 God smile on you and gift you,

26 God look you full in the face
    and make you prosper.

27 In so doing, they will place my name on the People of Israel—

I will confirm it by blessing them.”

Ang Pulong Sang Dios

Numero 6

Ang Pagsulundan Parte sa mga Tawo nga Gindedikar sa Pag-alagad sa Dios

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi maghimo sang isa ka espesyal nga panaad nga idedikar niya ang iya kaugalingon sa pag-alagad sa akon bilang Nazareo,[a] kinahanglan indi siya mag-inom sang bino nga halin sa ubas kag sang iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-usar sang langgaw nga halin sa ubas kag sang langgaw nga halin sa iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-inom sang duga sang ubas, ukon magkaon sang ubas ukon pasas. Samtang isa siya ka Nazareo, kinahanglan nga indi gid siya magkaon sang bisan ano nga naghalin sa ubas, bisan gani sang liso ukon panit sini.

“Indi man niya pagpaguntingan ang iya buhok samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga iseparar siya para sa Ginoo hasta matapos ang tion sang iya panaad. Gani pabay-an lang niya nga maglaba ang iya buhok. Kag samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga indi siya magpalapit sa patay, bisan iya pa ini nga amay, iloy, ukon utod. Indi gid niya paghigkuan ang iya kaugalingon tungod sa ila. Kay ang iya buhok simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Dios.[b] Gani sa bug-os nga tion sang iya pagdedikar sang iya kabuhi, ginseparar siya para sa Ginoo.

“Kon may napatay gulpi sa iya tupad, kag tungod sini nadagtaan ang iya buhok[c] nga simbolo sang iya pagdedikar sa Ginoo, kinahanglan nga maghulat siya sang pito ka adlaw, kag dayon pakiskisan niya ang iya buhok. Ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw sang iya pagpakatinlo. 10 Dayon sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 11 Ang isa ihalad sang pari bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Sa sini nga paagi matubos ang tawo sa iya sala nga nakatandog siya sang patay. Sa sina mismo nga adlaw, idedikar niya liwat ang iya kaugalingon[d] kag patubuon niya liwat ang iya buhok. 12 Ang nagligad nga mga inadlaw sang iya pag-alagad sa Ginoo indi pag-isipon nga bahin sang iya pagtuman sang iya panaad, tungod kay nadagtaan siya paagi sa pagtandog sang patay. Kinahanglan nga idedikar niya liwat ang iya kaugalingon hasta matapos ang iya panaad, kag magdala siya sang lalaki nga karnero bilang bayad sa iya nga sala.

13 “Amo ini ang iya himuon kon matapos na niya ang iya panaad bilang Nazareo: Kinahanglan nga magkadto siya sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 14 Maghalad siya didto sa Ginoo sining masunod nga mga sapat nga wala sing deperensya: isa ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig bilang halad nga ginasunog, isa ka babayi nga karnero nga isa man ka tuig bilang halad sa pagpakatinlo, kag isa ka gulang nga karnero nga lalaki bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. 15 Luwas sini, maghalad man siya sang mga halad nga regalo, mga halad nga ilimnon, kag isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok, nga hinimo halin sa maayo nga klase nga harina. Ang iban nga mga tinapay madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag ang iban manipis nga ginlamhitan sang mantika.

16 “Ang pari amo ang magahalad sini sa Ginoo: Ihalad niya ang halad sa pagpakatinlo kag ang halad nga ginasunog; 17 dayon ihalad man niya ang lalaki nga karnero bilang halad nga para sa maayo nga relasyon kaupod ang isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok. Kag ihalad man niya ang mga halad nga regalo kag ang mga halad nga ilimnon.

18 “Dayon, pakiskisan sang Nazareo ang iya buhok nga simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Ginoo, didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Sunugon niya dayon ini sa kalayo nga ginasunugan sang halad nga para sa maayo nga relasyon. 19 Pagkatapos sini, ibutang sang pari sa kamot sang Nazareo ang abaga sang karnero nga ginlaga kag ang manipis kag madamol nga mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga halin sa basket. 20 Dayon kuhaon ini sang pari kag bayawon sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Balaan ini nga bahin sang halad, kag iya na ini sang pari, pati ang dughan kag paa sang karnero nga ginbayaw man sa Ginoo. Pagkatapos sini, puwede na makainom sang bino ang Nazareo.

21 “Amo ina ang pagsulundan para sa isa ka Nazareo. Pero kon magpromisa ang isa ka Nazareo nga maghalad siya sa Ginoo nga sobra sa ginapatuman sa iya panaad bilang isa ka Nazareo, dapat tumanon gid niya ini.”

Ang Bendisyon sang mga Pari

22 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 23 “Silinga si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki nga amo ini ang ila isiling kon magbendisyon sila sa mga Israelinhon:

24 ‘Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo.
25 Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya kaayo kag kaluoy sa inyo.
26 Kag kabay pa nga magmaalwan ang Ginoo sa inyo kag hatagan niya kamo sang maayo nga kahimtangan.’

27 “Sa sini nga paagi mapahayag nila sa mga Israelinhon kon sin-o ako, kag pakamaayuhon ko sila.”

Notas al pie

  1. 6:2 Nazareo: buot silingon, gindedikar. Tan-awa man ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 6:7 Kinabatasan sadto ang pagpakalbo bilang pagpakita sang pagpangasubo sa napatay. Gani indi puwede nga himuon ini sang isa ka Nazareo.
  3. 6:9 buhok: sa Hebreo, ulo.
  4. 6:11 kaugalingon: sa Hebreo, ulo.