The Message

Amos 3

The Lion Has Roared

1Listen to this, Israel. God is calling you to account—and I mean all of you, everyone connected with the family that he delivered out of Egypt. Listen!

“Out of all the families on earth,
    I picked you.
Therefore, because of your special calling,
    I’m holding you responsible for all your sins.”

3-7 Do two people walk hand in hand
    if they aren’t going to the same place?
Does a lion roar in the forest
    if there’s no carcass to devour?
Does a young lion growl with pleasure
    if he hasn’t caught his supper?
Does a bird fall to the ground
    if it hasn’t been hit with a stone?
Does a trap spring shut
    if nothing trips it?
When the alarm goes off in the city,
    aren’t people alarmed?
And when disaster strikes the city,
    doesn’t God stand behind it?
The fact is, God, the Master, does nothing
    without first telling his prophets the whole story.

The lion has roared—
    who isn’t frightened?
God has spoken—
    what prophet can keep quiet?

9-11 Announce to the forts of Assyria,
    announce to the forts of Egypt—
Tell them, “Gather on the Samaritan mountains, take a good, hard look:
    what a snake pit of brutality and terror!
They can’t—or won’t—do one thing right.” God said so.
    “They stockpile violence and blight.
Therefore”—this is God’s Word—“an enemy will surround the country.
    He’ll strip you of your power and plunder your forts.”

12 God’s Message:

“In the same way that a shepherd
    trying to save a lamb from a lion
Manages to recover
    just a pair of legs or the scrap of an ear,
So will little be saved of the Israelites
    who live in Samaria—
A couple of old chairs at most,
    the broken leg of a table.

13-15 “Listen and bring witness against Jacob’s family”—
    this is God’s Word, God-of-the-Angel-Armies!
“Note well! The day I make Israel pay for its sins,
    pay for the sin-altars of worship at Bethel,
The horned altars will all be dehorned
    and scattered around.
I’ll tear down the winter palace,
    smash the summer palace—all your fancy buildings.
The luxury homes will be demolished,
    all those pretentious houses.”
        God’s Decree.

Ang Pulong Sang Dios

Amos 3

1“Kamo nga mga taga-Israel, nga ang inyo mga katigulangan ginpaguwa sang Ginoo sa Egipto, pamatii ninyo ining ginasiling niya kontra sa inyo: Sa tanan nga nasyon sa bug-os nga kalibutan kamo lang gid ang akon ginpili nga mangin akon katawhan. Gani pagasilutan ko gid kamo tungod sa tanan ninyo nga mga sala.”

Ginbuot sang Dios ang Buluhaton sang mga Propeta

Magaupdanay bala ang duha ka tawo sa paglakat kon wala anay sila magsugtanay? Magangurob bala ang leon sa kagulangan kon wala man lang siya sang tulukbon? Kag magangurob bala siya sa iya palanaguan kon wala man lang siya sing may nadakpan? Masiod bala ang pispis kon wala ginbutangan sang paon ang siod? Mapisik bala ang siod kon wala ini sing may nasiod? Indi bala nagakurog sa kahadlok ang mga tawo kon patunugon ang mga budyong sa pagpahibalo nga may mga kaaway nga nagasalakay? Kon mag-abot ang kalamidad sa isa ka siyudad, indi bala ang Ginoo amo ang nagpadala sini?

Sa pagkamatuod, wala nagahimo ang Ginoong Dios sang bisan ano kon indi niya anay ini mapahayag sa iya mga alagad nga mga propeta.

Sin-o bala ang indi mahadlok kon magngurob na ang leon? Sin-o bala ang indi makasugid sang mensahi sang Ginoong Dios kon ang Ginoong Dios na ang magpahambal sa iya?

Ang Paghukom sang Dios Batok sa Samaria

Hambala ninyo ang mga pangulo nga nagaestar sa mabakod nga mga parte sang Ashdod[a] kag sang Egipto nga magtipon sila sa mga bukid sa palibot sang Samaria[b] kag tan-awon nila ang puwerte nga kagamo sa sini nga siyudad kag ang pagpigos sa mga pumuluyo sini. 10-11 Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios kontra sa Samaria: “Indi sila kahibalo maghimo sang matarong, kag ang mabakod nga mga parte sang ila siyudad puno sang mga butang nga kinawatan kag inagawan. Gani salakayon sila sang mga kaaway kag panggub-on ang ila mga depensa. Kuhaon sang mga kaaway ang mga pagkabutang sa mabakod nga mga parte sang ila siyudad.”

12 Amo pa gid ini ang ginasiling sang Ginoo: “Ang maluwas sang manugbantay sang karnero sa sapat nga ginagus-ab sang leon posible nga amo lang ang duha ka paa ukon isa ka dulunggan. Pareho man sina sa inyo nga mga Israelinhon nga nagaestar sa Samaria; ang maluwas sa inyo amo lang ang mga parte sang inyo matahom nga mga katre.”[c]

13 Nagasiling ang Ginoong Dios, ang Dios nga Makagagahom, “Pamatii ninyo ining ihambal ko kag isugid ninyo ini sa mga kaliwat ni Jacob: 14 Sa adlaw nga silutan ko ang mga taga-Israel tungod sang ila mga sala, gub-on ko ang mga halaran sa Betel.[d] Pungalon ko ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran[e] kag magakalahulog ini sa duta. 15 Pagagub-on ko ang ila mga balay nga para sa tigtulugnaw kag mga balay nga para sa tig-ilinit. Pagagub-on ko man ang ila malahalon nga mga balay.[f] Gani madamo sang ila mga balay ang magakalaguba. [g] Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 3:9 Ashdod: Ang Ashdod isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia.
  2. 3:9 Samaria: Amo ini ang kapital sang Israel kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Israel.
  3. 3:12 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa ulihi nga bahin sang sini nga bersikulo.
  4. 3:14 Betel: Isa ka lugar sa Israel nga ginasimbahan.
  5. 3:14 Pungalon… halaran: suno sa I Hari 1:50 kag 2:28, ang tawo nga ginahingabot ang iya kabuhi puwede nga magkapot sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran, kag wala sing may mag-ano sa iya. Gani ang mga ginasaligan sang mga taga-Israel nga magprotektar sa ila gub-on sang Ginoo.
  6. 3:15 malahalon nga mga balay: sa literal, mga balay nga may mga parte nga hinimo halin sa bangkil sang elepante.
  7. 3:15 Gani madamo sang ila mga balay ang magakalaguba: ukon, Kag pagagub-on ko ang ila dalagko nga mga balay.