Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 140

Ya mukulu w’okuyimba. Zabbuli ya Dawudi.

1Omponye abakola ebibi, Ayi Mukama,
    omponye abantu abakambwe;
abateesa mu mitima gyabwe okukola ebibi;
    abanoonya entalo buli kiseera.
Ebigambo byabwe byogi ng’ennimi z’emisota;
    ebiva mu kamwa kaabwe busagwa ng’obw’essalambwa.

Onkuume abakola ebibi baleme okunkwatako, Ayi Mukama;
    omponye abantu abakambwe
    abateesa okunkyamya.
Abantu ab’amalala banteze omutego;
    banjuluzza ekitimba kyabwe;
    ne batega emitego mu kkubo lyange.

Nagamba Mukama nti, “Ggwe oli Katonda wange.”
    Wulira okwegayirira kwange, onsaasire, Ayi Mukama!
Ayi Mukama, Mukama wange, ggw’omponya n’amaanyi go,
    ggwe engabo yange mu lutalo.
Ayi Mukama, abakola ebibi tobawa bye beetaaga,
    era tokkiriza ntekateeka zaabwe kutuukirira;
    baleme kuba na malala wadde okwenyumiriza.

Abanneetoolodde baleke enkwe zaabwe
    zibeekyusizeeko baboneebone.
10 Amanda agaaka omuliro gabagwire;
    basuulibwe mu muliro,
    bakasukibwe mu bunnya obutakoma mwe bataliva emirembe gyonna.
11 Tokkiriza balimba kweyongera bungi;
    abakambwe bayigganyizibwe bazikirire.

12 Mmanyi nga Mukama ayamba abo ababonaabona, y’ayamba abanaku okuyisibwa mu bwenkanya.
13 Abatuukirivu banaakutenderezanga,
    era w’oli we banaabeeranga.

The Message

Psalm 140

A David Psalm

11-5 God, get me out of here, away from this evil;
    protect me from these vicious people.
All they do is think up new ways to be bad;
    they spend their days plotting war games.
They practice the sharp rhetoric of hate and hurt,
    speak venomous words that maim and kill.
God, keep me out of the clutch of these wicked ones,
    protect me from these vicious people;
Stuffed with self-importance, they plot ways to trip me up,
    determined to bring me down.
These crooks invent traps to catch me
    and do their best to incriminate me.

6-8 I prayed, “God, you’re my God!
    Listen, God! Mercy!
God, my Lord, Strong Savior,
    protect me when the fighting breaks out!
Don’t let the wicked have their way, God,
    don’t give them an inch!”

9-11 These troublemakers all around me—
    let them drown in their own verbal poison.
Let God pile hellfire on them,
    let him bury them alive in crevasses!
These loudmouths—
    don’t let them be taken seriously;
These savages—
    let the Devil hunt them down!

12-13 I know that you, God, are on the side of victims,
    that you care for the rights of the poor.
And I know that the righteous personally thank you,
    that good people are secure in your presence.