En Levende Bok

Efeserne 5:1-33

Ett liv i kjærlighet

1Altså skal dere handle på samme måten som Gud og tilgi hverandre, etter som dere er hans elskede barn. 2Elsk hverandre og la Kristus være ideal for dere. Han elsket oss så høyt at han ga sitt eget liv for å sette oss fri fra synden. Denne gaven var et offer som gledet Gud.

3Blant dere må det aldri forekomme seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet. Tenk på at dere tilhører Gud! 4Pornografiske historier, dumt prat og ondskapsfull spøk passer ikke blant dere. Takk i stedet Gud når dere er sammen. 5En ting må dere ha klart for dere: Ingen som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet, får del i Kristus og plass blant Guds eget folk. Den slags er å tilbe avguder. 6La dere ikke bli lurt av de som sier at disse handlingene ikke er synd, for Gud kommer til å dømme alle som ikke lyder ham. 7Delta aldri i det som disse personene hengir seg til.

8Før levde dere i åndelig mørke, men nå lever dere i lyset, i fellesskap med Herren Jesus. La derfor livet deres vise at dere tilhører lyset. 9Dersom lyset får forvandle dere, da kommer dere til å gjøre det som er godt. Dere vil holde dere til sannheten i tråd med Guds vilje. 10Spør alltid om hva Gud vil at dere skal gjøre. 11De som lever i åndelig mørke, gjør det som er ondt. Ha derfor ikke noe med deres onde og meningsløse gjerninger å gjøre, men avslør heller ondskapen. 12Det som disse personene har for seg i det skjulte, er så skammelig at vi ikke en gang vil snakke høyt om det. 13Når lyset faller på synden, vil den bli avslørt. 14Lyset avdekker alt. Derfor bruker vi å appellere, og si:

”Våkn opp du som sover,

stå opp fra de døde,

så skal Kristus inspirere deg til å leve i lyset.”5:14 Sitatet er sannsynligvis tatt fra en sang.

15Vær nøye med hvordan dere lever. Lev ikke som dumme fjols, men som kloke og ansvarlige. 16Ta være på mulighetene dere får til å gjøre godt. Tiden vi lever i er ond. 17Gjør ikke noe tankeløst, men forsøk å forstå hva Herren Jesus vil. 18Drikk dere ikke fulle på alkohol, for det leder til et vilt og umoralsk liv. La dere i stedet bli fylt av Guds Ånd. 19Oppmuntre hverandre gjennom å synge lovsanger til Herren Jesus. Ja, syng både nye og gamle sanger til hans ære.5:19 I de første menighetene sang de både salmer av Salmenes bok og andre nyere komponerte sanger. Sitatet i v.14 er sannsynligvis fra en slik ny sang. Syng og spill av hele hjertet! 20Takk alltid Gud, vår Far, for alt som Herren Jesus Kristus har gjort for oss.

Råd til ektefolk

21Begge parter i et ekteskap må sette den andre over seg selv. På denne måten ærer dere Jesus Kristus. 22Dere kvinner som er gift, må sette mannen deres over dere selv på samme måten som dere setter Herren Jesus først i livet. 23Mannen skal være en leder for sin kone, på samme måten som Kristus er leder og hode for kroppen sin, som er menigheten. Husk på at Kristus ble leder gjennom det å frelse alle som tilhører hans kropp. 24På samme måten som menigheten setter Kristus først, må en gift kvinne sette mannen sin over seg selv.

25Dere menn som er gift, må på den andre siden vise kona like mye kjærlighet og omsorg som Kristus viste menigheten. Kristus ga til og med sitt liv for menigheten. 26Det gjorde han for at den ved budskapet om ham kunne bli vasket ren og tilhøre Gud. 27Han ville la menigheten stå fram for Gud full av herlighet, og uten den minste flekk eller rynke, helt uten synd og feil. 28På samme måten må en mann elske sin kone som om hun skulle være hans egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker med andre ord seg selv. 29-30Ingen hater sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den det den trenger. På samme måten tar Kristus hånd om kroppen sin, som er menigheten. På den kroppen er vi alle forskjellige lemmer.

31Det står i Skriften5:31 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Derfor skal en mann forlate foreldrene sine og holde seg til kona si, slik at de to blir ett.5:31 Se Første Mosebok 2:24. 32Det ligger en stor hemmelighet i dette sitatet fra Skriften. Helt i tråd med min mening er dette et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. 33Men det handler også om dere som er gift. Derfor skal mannen elske sin kone som seg selv, og kona skal vise respekt for mannen sin.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 5:1-33

Magkabuhi Bilang mga Tawo nga Nasanagan

1Tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Dios, sunda ninyo siya. 2Dapat makita permi sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban pareho sang paghigugma ni Cristo sa aton. Kay ginhatag pa gani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Dios.

3Tungod nga mga katawhan na kamo sang Dios, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tawo nga nagahimo kamo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga mahigko nga mga buhat, ukon pagkadalok. 4Kag indi na nagakabagay nga maghambal kamo sang mga binastos, ukon maghambal sang wala sing pulos nga mga sugilanon kag malaw-ay nga mga lahog. Sa baylo, maghambal kita sang mga pagpasalamat sa Dios. 5Tandai gid ninyo nga indi masakop sa paghari ni Cristo kag sang Dios ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagahimo sang mahigko nga mga buhat, kag ang mga mainangkunon. (Kay ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios.)5:5 ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios, tungod nga kon mainangkunon ang tawo ginapasulabi niya ang mga butang diri sa kalibutan sang sa Dios.

6Tungod sining mga ginahimo sang mga tawo, ipaagom sang Dios sa ila ang iya kaakig kay wala sila nagatuman sa iya. Gani indi kamo magpadaya sa iban nga nagasiling nga ini nga mga butang indi mahigko. 7Indi man kamo mag-upod-upod sa sini nga mga tawo. 8Sang una ang inyo hunahuna nadulman pa, pero subong tungod nga kamo sa Ginoo na, nasanagan na kamo. Gani ipakita ninyo sa inyo pagkabuhi nga kamo nasanagan na. 9(Kay kon ang tawo nasanagan na, mahibaluan mo tungod nga ang iya hinimuan maayo, matarong, kag ginasunod niya ang kamatuoran.) 10Tinguhai ninyo nga mahibaluan kon ano ang gusto sang Ginoo nga himuon ninyo. 11Indi kamo magsunod sa mga wala pulos nga ginahimo sang iban nga nadulman. Sa baylo, ipakita ninyo sa ila nga malain ang ila ginahimo. 12(Makahuluya bisan ihambal ang mga butang nga ila ginahimo sa sekreto.) 13Kon hambalan ninyo sila sang ila mga ginahimo, mahibaluan nila nga ina sala gid. 14Kay ang tanan nga masilakan sang kamatuoran masanagan. Gani may ara nga nagasiling,

“Bugtaw, ikaw nga nagakatulog,

bangon halin sa mga minatay,

kag pasanagan ka ni Cristo.”

15Gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Indi kamo magkabuhi pareho sa mga tawo nga wala nakaintiendi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tawo nga nakaintiendi sang kabubut-on sang Dios. 16Indi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sang maayo, tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. 17Indi kamo magmangin ignorante kundi intiendihon ninyo kon ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo.

18Indi kamo magpahubog, kay ini pagpatuyang lang sang inyo kabuhi. Sa baylo, magmapuno kamo sang Espiritu Santo. 19Kon nagatilipon kamo, gamita ninyo ang mga salmo kag iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kon magkanta kamo dapat halin gid sa inyo tagipusuon. 20Magpasalamat kamo permi sa Dios nga Amay sa tanan nga butang tungod kay Ginoong Jesu-Cristo.5:20 tungod kay Ginoong Jesu-Cristo: ukon, paagi kay Ginoong Jesu-Cristo; ukon, bilang mga tumuluo ni Ginoong Jesu-Cristo. Sa literal, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Bana kag ang Asawa

21Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sa inyo pagtahod kay Cristo.

22Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, pareho sang inyo pagpasakop sa Ginoo. 23Kay ang bana amo ang ulo sang asawa pareho man nga si Cristo amo ang ulo sang iglesya nga amo ang iya lawas, kag siya man ang Manluluwas. 24Gani, subong nga ang iglesya nagapasakop kay Cristo, ang mga asawa dapat man nga magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang.5:24 sa tanan nga butang: siguro ang buot silingon, sa tanan nga butang nga indi kontra sa kabubut-on sang Dios.

25Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho man sang paghigugma ni Cristo sa iglesya. Ginhalad pa gani niya ang iya kabuhi sa iglesya 26agod batunon ini sang Dios, pagkatapos nga natinluan paagi sa pagbautiso nga kaupod sang pulong sang Dios. 27Ginhimo niya ini agod nga ang iglesya mabaton niya bilang iya asawa nga matahom gid, balaan, kag wala sing kasawayan; pareho sa nobya nga wala sing depekto ukon kurinot ukon ano pa nga mga deperensya. 28Gani ang mga bana dapat gid maghigugma sa ila asawa pareho sang ila paghigugma sa ila kaugalingon nga lawas, tungod nga ang mag-asawa isa lang. Ang nagahigugma sa iya asawa nagahigugma sa iya kaugalingon. 29Wala sing tawo nga wala nagahigugma sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ginapakaon niya ini kag ginaatipan. Amo man ini ang ginahimo ni Cristo sa aton nga iya iglesya, 30tungod nga kita mga bahin sang iya lawas. 31Nagasiling ang Kasulatan nga ang mag-asawa isa lang: “Bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.”5:31 Gen. 2:24. 32Makatilingala ining madalom nga kamatuoran, kag makasiling ako nga amo ini ang halimbawa sang relasyon ni Cristo sa iglesya. 33Gani kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho sa inyo kaugalingon. Kag kamo nga mga asawa, tahura ninyo ang inyo bana.