En Levende Bok

Efeserne 4:1-32

Enhet ved Guds Ånd

1Derfor vil jeg som ble kastet i fengsel fordi jeg spredde budskapet om Herren Jesus, oppfordre dere til å leve på en måte som er verdig dem som er innbudt til å være Guds barn. 2Innse at dere trenger hverandre, og møt hverandre med mildhet og tålmodighet. Elsk hverandre og ha overbærenhet med hverandre sine feil. 3Pass på at dere lever i fred med hverandre, slik at dere kan beholde den enheten som Guds Ånd har gitt dere. 4Vi er alle lemmer på den samme kroppen, og vi har fått den samme Ånden. Alle har vi blitt tilbudt det samme håpet om til slutt å bli frelst for evig. 5Det finnes bare en Herre, en tro og en dåp. 6Det finnes bare en Gud, som er Far til oss alle, står over oss alle, virker gjennom oss alle og bor i oss alle.

7Kristus har i sin godhet også gitt hver og en av oss evner til å utføre definerte oppgaver. 8Derfor står det i Skriften4:8 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.:

”Han steg opp i det høye,

han tok fanger,

og han ga menneskene gaver.” 4:8 Se Salmenes bok 68:19.

9Legg merke til at det står ”han steg opp”. Det må bety at han først hadde kommet ned til jorden.4:9 Eller: til underverdenen. Det vil si de dødes verden. 10Og han som kom ned, er også den som steg opp til Gud i himmelen for å fylle hele universet med sin nærhet.

11Dette er de evnene og gavene han ga oss: Noen ble utsendinger som skulle grunnlegge menigheter på nye steder. Andre ble profeter som fikk evner til å holde fram budskapet fra Gud. Noen skulle spre de glade nyhetene om Jesus. Andre igjen skulle bli ledere for menighetene og undervise.4:11 På gresk: apostler, profeter, evangelister, gjetere og lærere.

12Alle disse har et ansvar for å utruste de troende, slik at de i sin tur kan tjene Kristus og bygge opp kroppen hans som er menigheten. 13Målet er at vi alle skal være samstemte i vår tro og kunnskap om Guds sønn, slik at vi blir fullt voksne og lik Kristus i vår tillit til Gud.

14Da vil vi ikke lenger være barnslige og umodne med en stadig vaklende og usikker tro. Ingen vil lenger kunne bedra oss med falsk lære og fantasifulle løgner som blir presentert som sannhet. 15Nei, da vil vi holde fast ved det sanne budskapet om Jesus Kristus, og bli fylt av kjærlighet. Ja, for hver dag som går, vil vi bli mer og mer like Kristus, han som er leder og hode for kroppen sin, det vil si menigheten. 16Det er han som føyer hele kroppen sammen til en enhet og holder den samlet ved hjelp av lederne den har valgt. Gjennom det at hvert lem i kroppen bidrar med den oppgaven Gud har gitt den, vokser hele kroppen og blir bygget opp til en enhet der alle elsker hverandre.

Regler for det nye livet

17På oppdrag fra Herren Jesus vil jeg oppfordre dere: Lev ikke lenger som de som ikke kjenner Gud. Tankene deres er forvirret. 18Sinnet deres er fylte av et åndelig mørke. De har ingen del i det livet som Gud gir, for de vet ikke noe om Gud, og vil heller ikke vite noe. 19Uten skam kaster de seg ut i et vilt og umoralsk liv, og kan ikke få nok av all slags skammelige handlinger.

20Dere som har lært Jesus Kristus å kjenne, har fått et annet livssyn og en annen atferd. 21Dere har fått høre budskapet om ham, og har gjennom det fått greie på hva fellesskapet med Kristus betyr for dere. 22Derfor må dere slutte å leve som dere gjorde før. Dere må kaste fra dere det gamle ego som om det skulle være skitne klær. Deres gamle ego var dømt til evig undergang og fylt av begjær som lokket dere til å synde. 23Dere må tenke på en nye måte. Et nytt forhold til Gud. 24Dere skal ta på dere nye, rene klær, en ny fysisk natur, som er skapt for å ligne Gud. Da vil dere gjøre det som er rett og leve fullt og helt for Gud, slik som det sanne budskapet lærer dere.

25Lyv ikke lenger, men vær ærlige mot hverandre.4:25 Se Sakarja 8:16. Vi hører jo sammen, som lemmer i den samme kroppen. 26Dersom dere blir sinte på hverandre, ta dere da i vare så dere ikke synder.4:26 Se Salmenes bok 4:5. Pass på å forsone dere med hverandre og bli venner før dagens slutt. 27La ikke djevelen få sjanse til å friste dere til å synde.

28Den som er tyv, må slutte å stjele. I stedet må han begynne å arbeide og gjøre rett og skjel for seg. Da kan han også dele med dem som lider nød. 29Ikke snakk på en slik måte at dere sårer og gjør andre lei seg. Forsøk heller å oppmuntre andre og styrke troen deres når det trengs, slik at de som hører får nytte av det dere sier.

30Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg ved den måten dere handler på. Husk på at Ånden er tegnet på at dere tilhører Gud og en dag vil bli satt fri for evig.

31Slutt med all bitterhet, sinne og raserianfall. Dere skal ikke forulempe og såre hverandre med harde ord. Vær ikke ondskapsfulle. 32Pass på at dere er gode og kjærlige mot hverandre. Tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere på grunn av det Kristus har gjort for oss.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 4:1-32

Isa ka Lawas kay Cristo

1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. 2Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan.

7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala.

Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18.

9(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. 10Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. niya ang tanan.) 11Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 16Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on.

Ang Kabuhi nga Ginbag-o ni Cristo

17Gani sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 19Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong.

20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan.

25Gani indi na kamo magbutig. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. 8:16. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. 26Kon maakig kamo, indi kamo magpakasala.4:26 Salmo 4:4. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo.