Het Boek

Psalmen 68:1-36

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

2Als God aantreedt,

vluchten zijn vijanden alle kanten uit,

zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,

alle mensen die Hem haten.

3U verdrijft hen.

Zoals rook uit elkaar drijft

en was in de warmte smelt,

zo blijft van de ongelovigen niets over

als God eraan komt.

4Maar de gelovigen zijn blij

als zij God zien

en juichen voor Hem.

Met veel vertoon van blijdschap

laten zij dat blijken.

5Zing voor God,

zing psalmen ter ere van zijn naam.

Maak een effen weg

voor Hem die door de vlakten nadert.

Zijn naam is Here,

jubel het uit voor Hem.

6Hij is een vader voor ouderloze kinderen

en komt op voor de rechten van de weduwen,

Hij is God, die woont in zijn heilig huis.

7God, die eenzame mensen weer familie geeft

en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,

maar opstandigen laat Hij achter Zich

in een dor en droog land.

8Mijn God, toen U voor ons volk uit trok

en ons voorging in de wildernis,

9toen trilde de aarde en de hemel droop

omdat U Zich toonde,

zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,

U, de God van Israël.

10U gaf ons een overvloed,

vele goede dingen gaf U ons, o God.

Toen het land uitgeput was,

gaf U het nieuwe kracht.

11Uw volk putte daaruit.

U hielp ons

die er zo ellendig aan toe waren,

met uw goedheid en trouw.

12Het machtige woord van de Here

werd over ons uitgesproken

en het goede nieuws

werd ons door velen gebracht.

13De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal

en de vrouwen konden de buit verdelen.

14Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?

U zult zijn als duiven

met zilveren vleugels en gouden slagpennen.

15Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,

leek de berg Salmon wit als sneeuw.

16De berg van God lijkt op de bergen van Basan,

met hun vele toppen.

17Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers

naar de berg die God uitkoos om er te wonen?

Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.

18God bezit vele duizenden strijdwagens.

Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.

19U bent naar de hemel gegaan

en hebt gevangenen met U meegenomen.

U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,

zelfs voor de opstandigen onder hen.

U wilt bij hen wonen, Here God.

20Wij prijzen de Here,

elke dag opnieuw staat Hij ons bij.

Deze God geeft ons bevrijding.

21Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.

De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.

22Luister, God vernietigt zijn vijanden,

Hij doodt de mensen die blijven zondigen.

23De Here heeft beloofd

onze vijanden aan ons over te leveren,

waar dan ook vandaan.

Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.

24Opdat Israël de overwinning heeft

en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.

25O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,

iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,

naar uw heilig huis.

26Vooraan lopen de zangers,

daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.

Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.

27Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,

die Israël steeds weer kracht en leven geeft.

28Ik zie daar de jongste stam,

Benjamin, die een groot regeerder is.

En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!

En daar de leiders van Zebulon en Naftali.

29Uw God gaf u de macht.

O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,

waardoor U ons de overwinning gaf.

30De koningen bieden U geschenken aan

voor uw tempel in Jeruzalem.

31Bedreig het ongedierte in het riet,

de talloze stieren en kalveren van de volken.

Allen die uit zijn op geldelijk gewin.

Laat de volken die op oorlog uit zijn,

uitzwermen naar alle kanten.

32Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan

en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God

en roepen Hem aan.

33Laten alle koninkrijken die er zijn,

voor God lofliederen zingen.

Zing psalmen voor de Here.

34Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.

Luister! Zijn machtige stem klinkt.

35Geef God alle eer.

Hij is onze sterkte.

Hij regeert over Israël.

Zijn kracht omspant alles.

36O God, uw roem en eer zijn befaamd.

Men weet dat U in uw heilig huis woont.

De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.

Wij loven en prijzen onze God!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 68:1-36

Psalm 68

Guds ära och makt

1För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

2Gud reser sig och hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr från honom.

3Liksom rök förs bort av vinden

blåses de bort av dig,

som smält vax i eld

utplånas de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!

Hylla honom som rider på molnen68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.!

Herren är hans namn!

Gläd er inför honom!

6En far för de faderlösa,

en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,

7en Gud som ger de ensamma ett hem

och för ut fångarna i frihet.

Men de upproriska får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk

och marscherade med det genom öknen,68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker. séla,

9då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,

inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.

10Du sände regn i överflöd, Gud,

för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.

11Din skara68:11 Kan syfta på både människor och djur. fick slå sig ner där,

i din godhet tog du dig an de fattiga.

12Herren har gett sina befallningar,

stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

och husfrun delar bytet i lägret.

14Ska ni då ligga stilla bland fållorna68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna??

Duvans vingar är täckta med silver,

dess fjädrar med skimrande guld.

15När den Väldige skingrade kungarna,

föll det snö på Salmon.

16Ett Guds berg är Bashan,

ett berg med höga toppar är Bashan.

17Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,

där Gud har valt att bo,

där Herren ska bo i evighet?

18Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,

Herren är bland dem i Sinais helighet.

19Du steg upp i höjden och tog fångar,

du fick gåvor bland människorna,

ja, till och med bland de upproriska människor,

för att du, Herre Gud, skulle bo där.68:19 Grundtextens innebörd är osäker

20Välsignad är Herren!

Dag efter dag bär han vår börda.

Gud är vår räddning. Séla

21Gud är för oss en Gud som frälser.

Herren, vår Herre, räddar oss från döden.

22Men sina fiender kommer Gud att krossa,

det håriga huvudet på den som går vidare i synd.

23Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,

jag ska hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i blod,

och dina hundar får slicka i sig sin del.”

25Gud, de ser ditt triumftåg,

min Gud och kung, i helgedomen.

26Sångarna går först,

och framför musikanterna går flickor

som spelar på tamburiner.

27Lova Gud i församlingarna!

Prisa Herren, Israels källa!

28Där är Benjamins lilla stam,

som leder dem,

där går skaran av Juda furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, Gud!

Visa din styrka så som du gjort förut för oss!

30För ditt tempels skull i Jerusalem

kommer kungarna till dig med sina gåvor.

31Tillrättavisa odjuret i vassen,

tjurhjorden och folkens kalvar.

Trampa ner dem med deras silvertackor,68:31 Grundtextens innebörd är osäker.

skingra de folk som gillar krig.

32De kommer med koppar från Egypten,

Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.

33Sjung till Gud, alla riken på jorden!

Sjung lovsånger till Herren, séla,

34till honom som rider på de uråldriga himlarna

och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35Ge Gud makten!

Hans majestät är över Israel,

hans styrka i skyarna.

36Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.

Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!