Het Boek

Psalmen 21:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, de koning verheugt zich

over uw macht,

met vreugde spreekt hij

over het heil dat U geeft.

3U vervulde

zijn grootste wens.

Wat hij U vroeg,

hebt U hem niet geweigerd.

4U komt hem tegemoet

met overvloed

en geeft hem

een prachtige gouden kroon.

5Hij vroeg U

te mogen leven,

dat stond U hem toe

tot in hoge ouderdom.

6Dankzij U

is hij beroemd en geëerd.

U gaf hem

aanzien en majesteit.

7U zegent hem rijk

en geeft hem

een hart vol blijdschap.

8Allemaal omdat de koning

op de Here vertrouwt,

door de goedheid en de liefde

van God, de Allerhoogste,

faalt hij niet.

9Here, U weet uw vijanden te vinden.

Wie U haten,

zullen niet aan U ontkomen.

10Wanneer U komt, Here,

zullen zij door uw toorn verbranden,

U zult hen vernietigen.

In het vuur zullen zij omkomen.

11Zelfs hun kinderen

zult U wegdoen van deze aarde

en hun nageslacht zal niet bestaan.

12Als zij proberen U kwaad te doen

en slechte plannen maken,

zal dat hun niet lukken.

13U laat hen vluchten,

U richt uw pijlen op hun gezicht.

14Toon uw kracht, Here,

dan zullen wij

liederen zingen tot uw eer.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 21:1-13

Zaburi 21

Shukrani Kwa Mungu Kwa Ajili Ya Ushindi

Kwa mwimbishaji. Zaburi ya Daudi.

121:1 1Sam 2:10; 2Sam 22:51Ee Bwana, mfalme huzifurahia nguvu zako.

Tazama jinsi ilivyo kuu furaha yake

kwa ushindi unaompa!

221:2 Za 20:4; Yn 11:42Umempa haja ya moyo wake

na hukumzuilia maombi ya midomo yake.

321:3 2Sam 12:30; Ufu 14:14; Zek 6:11Ulimkaribisha kwa baraka tele

na kumvika taji ya dhahabu safi kichwani pake.

421:4 Za 10:16; 45:17; 48:14; 133:3; 2Sam 7:19Alikuomba maisha, nawe ukampa,

wingi wa siku milele na milele.

521:5 Za 18:50; 44:4; 8:5; 45:3; 93:1; 96:6; 104:1Kutokana na ushindi uliompa, utukufu wake ni mkubwa,

umeweka juu yake fahari na utukufu.

621:6 Za 43:4; 126:3; 1Nya 17:27Hakika umempa baraka za milele,

umemfanya awe na furaha

kwa shangwe ya uwepo wako.

721:7 2Fal 18:5; Za 6:4; 15:5; 55:22; 91:7; Mwa 14:18Kwa kuwa mfalme anamtumaini Bwana;

kwa upendo usiokoma wa Aliye Juu Sana hatatikiswa.

821:8 Isa 10:10Mkono wako utawashika adui zako wote,

mkono wako wa kuume utawakamata adui zako.

921:9 Kum 32:22; Yer 15:14Wakati utakapojitokeza

utawafanya kama tanuru ya moto.

Katika ghadhabu yake Bwana atawameza,

moto wake utawateketeza.

1021:10 Kum 28:18Utawaangamiza wazao wao kutoka duniani,

uzao wao kutoka wanadamu.

1121:11 Za 2:1; 10:2; 26:10; 37:7; Ay 10:3Ingawa watapanga mabaya dhidi yako

na kutunga hila, hawawezi kufanikiwa,

1221:12 Kut 23:27kwa kuwa utawafanya wakimbie

utakapowalenga usoni pao

kwa mshale kutoka kwenye upinde wako.

1321:13 Za 18:46; Ufu 15:3, 4Ee Bwana, utukuzwe katika nguvu zako,

tutaimba na kusifu nguvu zako.