Het Boek

Micha 1

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreseth woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Jehizkia, die regeerden over Juda.

Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10 Laat het niet in Gath bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11 Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haëzel hun woonplaats opgeven. 12 De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13 Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14 Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth-Gath en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15 Bevolking van Marésa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16 Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz şi a lui Ezechia, regii lui Iuda[a] – ce a văzut el cu privire la Samaria şi la Ierusalim:

„Ascultaţi, toate popoarele!
    Să ia aminte pământul şi tot ce este pe el!
Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,
    Stăpânul – din templul Lui cel sfânt[b]!

Judecată împotriva Samariei şi a Ierusalimului

Iată, Domnul iese din Lăcaşul Lui;
    El coboară şi păşeşte pe înălţimile pământului!
Munţii se topesc sub El
    şi văile se despică
ca ceara înaintea focului
    şi ca apele care ţâşnesc printre versanţi.
Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov,
    din pricina păcatelor casei lui Israel!
Care este nelegiuirea lui Iacov?
    Oare nu Samaria?
Care sunt înălţimile[c] Iudeii?
    Oare nu Ierusalimul?

De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine
    şi într-un loc de plantat vie.
Îi voi prăvăli în vale pietrele
    şi-i voi dezveli temeliile.
Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,
    tot câştigul ei va fi ars în foc
        şi pe toţi idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;
pentru că a adunat toate acestea din câştigul de prostituată,
    în plată de prostituată se vor preface.

Plânset şi tânguire

Din pricina aceasta voi plânge şi mă voi tângui,
    voi umbla desculţ şi gol,
voi scoate strigăte precum şacalii
    şi voi jeli ca puii de struţ.
Căci rana[d] ei este de nevindecat;
    ea s-a întins până în Iuda,
a ajuns până la poarta poporului meu,
    până la Ierusalim.
10 Nu daţi de ştire în Gat[e],
    nu plângeţi deloc[f]!
Tăvăliţi-vă în ţărână,
    la Bet-Leafra[g]!
11 Treci, locuitoare a Şafirului[h],
    goală şi plină de ruşine!
Locuitoarea Ţaananului[i]
    nu îndrăzneşte să iasă!
Bet-Eţelul este în jale;
    sprijinul lui a fost luat de la voi![j]
12 Locuitoarea Marotului[k] tânjeşte
    după vremuri mai bune,
căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului
    până la poarta Ierusalimului.
13 Înhamă-ţi caii la carul de luptă,
    locuitoare a Lachişului[l]!
Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire
    pentru fiica Sionului,
căci în tine au fost găsite
    nelegiuirile lui Israel.
14 De aceea vei da daruri de despărţire[m]
    lui Moreşet-Gat!
Casele din Aczib vor fi o amăgire[n]
    pentru regii lui Israel!
15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,
    locuitor din Mareşa![o]
Slava lui Israel
    va veni la Adulam.
16 Rade-te şi tunde-te
    din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta;
lărgeşte-ţi pleşuvia precum vulturul,
    căci vor pleca de la tine în captivitate!“

Notas al pie

 1. Mica 1:1 Mica a fost contemporan cu profeţii Isaia şi Osea (vezi primul verset din fiecare carte)
 2. Mica 1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3
 3. Mica 1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul
 4. Mica 1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile
 5. Mica 1:10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de ştire
 6. Mica 1:10 TM; LXX: nu plângeţi în Acco. În Acco sună asemănător cu termenul ebraic pentru a plânge
 7. Mica 1:10 Bet-Leafra înseamnă Casa prafului
 8. Mica 1:11 Şafir înseamnă plăcut(ă)
 9. Mica 1:11 Ţaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieşi
 10. Mica 1:11 Bet-Eţel înseamnă Casa apropiată (vecină)
 11. Mica 1:12 Marot înseamnă Cele amare
 12. Mica 1:13 Lachiş sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiţi la atelaj
 13. Mica 1:14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească
 14. Mica 1:14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire
 15. Mica 1:15 Mareşa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor