Het Boek

Micha 1:1-16

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreseth woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Jehizkia, die regeerden over Juda.

2Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. 3Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. 4Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! 6Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. 7Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

8Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, 9want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10Laat het niet in Gath bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haëzel hun woonplaats opgeven. 12De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth-Gath en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15Bevolking van Marésa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!