Het Boek

Johannes 1

Christus, het echte licht

1In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde, het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. 10 Het Woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord weten. 11 Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. 12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13 Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. 14 Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

15 Johannes was zijn getuige en zei over Hem: ‘Dit is degene van wie ik zei dat er na mij Iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.’ 16 Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen. 17 Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.

Johannes, getuige van Christus

19 De Joodse leiders stuurden priesters en tempeldienaars naar Johannes om te vragen wie hij was. 20 ‘Ik ben de Christus niet,’ zei hij hun in alle openheid. 21 ‘Wie dan wel?’ vroegen zij. ‘Elia?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Bent u dan de profeet die komen zou?’ was hun volgende vraag. ‘Ook niet,’ zei Johannes. 22 ‘Maar wie bent u dan? Zeg het alstublieft, anders kunnen wij geen antwoord geven aan de mensen die ons gestuurd hebben.’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem van iemand die in de woestijn roept: “Maak de weg vrij voor de Here!” De profeet Jesaja heeft dit gezegd.’ 24 Er stonden ook enkele Farizeeën bij, 25 die vroegen: ‘Als u de Christus niet bent en ook niet Elia of de profeet, waarom doopt u dan?’ 26 Johannes antwoordde: ‘Ik doop mensen met water. Maar in uw midden staat Hij die u nog niet kent. 27 Hij is degene die na mij komt, Hij is zo belangrijk dat ik het zelfs niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de rivier de Jordaan, de plaats waar Johannes mensen doopte.

29 De volgende morgen zag hij Jezus aankomen. ‘Kijk,’ riep hij. ‘Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich. 30 Hem bedoelde ik toen ik zei: “Na mij komt Iemand die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.” 31 Ik kende Hem nog niet, maar ik ben gekomen om de mensen met water te dopen om Hem aan Israël bekend te maken. 32 Ik heb de Heilige Geest als een duif uit de hemel zien komen en Hij bleef op Jezus. 33 Toen wist ik nog niet dat Hij het was. Maar God had tegen mij gezegd: “Op wie u de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven, dat is Hem. Hij zal de mensen dopen met de Heilige Geest.” 34 Nu ik dat gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat Hij de Zoon van God is en wil ik daarvan getuigen tegenover de mensen.’

35 De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn leerlingen. 36 Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: ‘Kijk, Hij is het Lam van God!’ 37 Toen zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. 38 Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: ‘Wat willen jullie?’ Zij vroegen: ‘Rabbi, waar woont U?’ Rabbi betekent leermeester. 39 ‘Kom maar kijken,’ zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur ʼs middags. 40 Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’ Messias betekent Christus, Gezalfde. 42 En hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij krijgt een andere naam, Ik noem je voortaan Kefas.’ Kefas betekent Petrus, rots.

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Onderweg ontmoette Hij Filippus. ‘Kom,’ zei Hij, ‘ga met Mij mee.’ 44 Filippus kwam, net als Andreas en Petrus, uit Betsaïda. 45 Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.’ 46 ‘Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ zei Natanaël. ‘Kom maar mee,’ antwoordde Filippus, ‘dan kun je Hem zien.’ 47 Toen Jezus Natanaël zag aankomen, zei Hij: ‘Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!’ 48 ‘Kent U mij dan?’ vroeg Natanaël verbaasd. Jezus antwoordde: ‘Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag Ik je al onder de vijgeboom zitten.’ 49 ‘Meester,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God! De koning van Israël!’ 50 Jezus antwoordde: ‘Dat geloof je omdat Ik zei dat Ik je onder de vijgeboom zag zitten? Je zult nog grotere daden zien! 51 Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en Mij, de Mensenzoon.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ин 1

Слово становится Человеком

1В начале было Слово[a],
    и Слово было со Всевышним,
    и Слово было Всевышним.
Оно было в начале у Всевышнего.
Всё, что существует,
    было сотворено через Него,
и без Него ничего из того, что есть,
    не начало существовать.
В Нём заключена жизнь,
    и эта жизнь – Свет человечеству.
Свет светит во тьме,
    и тьма не поглотила его.

Всевышним был послан человек по имени Яхьё. Он пришёл как свидетель, свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. Сам он не был Светом, но пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете.

Был истинный Свет,
    Который просвещает каждого человека,
    приходящего в мир.[b]
10 Он был в мире, который через Него был создан,
    но мир не узнал Его.
11 Он пришёл к Своему народу,
    но народ не принял Его.
12 Но всем тем, кто Его принял
    и кто поверил в Него[c],
Он дал власть стать детьми Всевышнего –
13     детьми, рождёнными не от крови,
    не от желаний или намерений человека,
а рождёнными от Всевышнего[d].
14 Слово стало Человеком
    и жило среди нас.
Мы видели Его славу,
    славу, которой наделён лишь Он –
единственный Сын Небесного Отца[e],
    полный благодати и истины.

15 Яхьё свидетельствовал о Нём, провозглашая:

– Это Тот, о Ком я говорил: «Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня».

16 По Его безграничной благодати
    мы все получили одно благословение за другим.

17 Ведь через пророка Мусо был дан Закон, а благодать и истина пришли через Исо, обещанного Масеха[f]. 18 Всевышнего никто никогда не видел,[g] Его явил нам единственный Сын Его, Который всегда пребывает с Отцом и Который Сам – Всевышний.

Цель служения пророка Яхьё

19 И вот свидетельство Яхьё. Когда предводители иудеев послали к Яхьё священнослужителей и левитов[h], чтобы спросить его, кто он такой, 20 он сказал им прямо, не скрывая:

– Я не Масех.

21 Они спросили его:

– Тогда кто же ты? Пророк Ильёс?[i]

Он ответил:

– Нет.

– Так ты Пророк, предсказанный Мусо?[j]

– Нет, – отвечал Яхьё.

22 – Кто же ты? – спросили они тогда. – Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты сам скажешь о себе?

23 Яхьё ответил им словами пророка Исаии:

– «Я голос, который раздаётся в пустыне: выпрямите путь для Вечного[k]»[l].

24 А посланные были блюстителями Закона[m]. 25 Они допытывались:[n]

– Если ты не Масех, не Ильёс и не Пророк, то почему ты совершаешь над народом обряд погружения в воду[o]?

26 Яхьё ответил им:

– Я только совершаю обряд, погружая в воду. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27 Он Тот, Кто придёт после меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.

28 Это происходило в Вифании[p], на восточном берегу реки Иордана, там, где Яхьё совершал над народом обряд погружения в воду.

Исо Масех – Жертвенный Ягнёнок Всевышнего

29 На следующий день Яхьё увидел идущего к нему Исо и сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Всевышнего, Который заберёт грех мира! 30 Это о Нём я говорил: «Тот, Кто идёт за мной, – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня». 31 Я сам не знал, кто Он, но я совершаю обряд погружения в воду для того, чтобы Он был явлен Исроилу.

32 И Яхьё подтвердил свои слова:

– Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе голубя и как Он остался на Нём. 33 Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет погружать людей в Святого Духа[q]». 34 Я видел это и свидетельствую, что Он – Сын Всевышнего (Масех)[r]!

Первые ученики Исо Масеха

35 На следующий день Яхьё опять стоял с двумя своими учениками. 36 Увидев идущего Исо, он сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Всевышнего!

37 Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Исо. 38 Исо обернулся и увидел, что они идут за Ним.

– Что вы хотите? – спросил Он.

– Рабби (что значит «учитель»), скажи, где Ты живёшь? – спросили они.

39 – Идите за Мной, и вы сами увидите, – сказал Исо.

Было около четырёх часов пополудни. Они пошли, увидели, где Он живёт, и пробыли у Него до вечера того дня.

40 Одним из двух, слышавших слова Яхьё об Исо и пошедших за Ним, был брат Шимона Петруса, Андер. 41 Он разыскал своего брата Шимона и сказал:

– Мы нашли Масеха (что означает «Помазанник»[s])!

42 И привёл его к Исо. Исо посмотрел на Шимона и сказал:

– Шимон, сын Ионы[t], тебя будут звать Кифа (что значит «камень», то есть Петрус)[u].

Исо Масех призывает Филиппа и Нафанаила

43 На следующий день Исо решил идти в Галилею. Он нашёл Филиппа и сказал ему:

– Следуй за Мной!

44 Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андер с Петрусом. 45 Он нашёл Нафанаила и сказал ему:

– Мы встретили Того, о Ком писал в Тавроте Мусо и о Ком писали другие пророки. Это Исо, сын Юсуфа[v] из Назарета.

46 Нафанаил ответил:

– Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?

– Пойди и посмотри, – сказал Филипп.

47 Когда Исо увидел идущего к Нему Нафанаила, Он сказал:

– Вот истинный исроильтянин, в котором нет ни тени притворства.

48 – Откуда Ты меня знаешь? – удивился Нафанаил. Исо ответил:

– Ещё до того, как Филипп позвал тебя, Я видел тебя под инжиром.

49 Тогда Нафанаил сказал:

– Учитель, Ты действительно Сын Всевышнего – Царь Исроила!

50 Исо сказал:

– Ты говоришь это потому, что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь чудеса ещё больше этого.

51 И добавил:

– Говорю вам истину: вы увидите открытые небеса и ангелов Всевышнего, спускающихся и поднимающихся к Ниспосланному как Человек[w].

Notas al pie

 1. Ин 1:1 Слово – одно из имён Исо Масеха (см. 1:14; Отк. 19:13).
 2. Ин 1:9 Или: «Был истинный Свет, приходящий в мир, Который просвещает каждого человека».
 3. Ин 1:12 Букв.: «в имя Его». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Исо Масеха. Также в 2:23.
 4. Ин 1:13 Имеется в виду духовное рождение через веру в Исо Масеха (см. 1:12; 1 Ин. 5:1).
 5. Ин 1:14 Сын Небесного Отца – этот термин не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. Ин 1:17 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 7. Ин 1:18 В Священном Писании мы можем прочитать о случаях, когда человек «видел» Всевышнего (см., напр., Нач. 32:30; Исх. 24:10). Но Всевышний никогда не представал перед людьми во всей полноте Своей славы, так как никто не может видеть Его и остаться в живых (см. Исх. 33:20).
 8. Ин 1:19 Левиты – один из двенадцати родов исроильского народа. Левитов Всевышний избрал быть помощниками священнослужителям.
 9. Ин 1:21 Ильёс – иудеи помнили, что пророк Ильёс был живым взят на небо (см. 4 Цар. 2:11), и верили в то, что он должен прийти перед пришествием Масеха и приготовить Ему путь (см. Мал. 4:5; Лк. 1:17). И хотя в данном случае Яхьё и говорит, что он не Ильёс, Исо всё же утверждал, что в Яхьё исполнилось древнее пророчество (см. Мат. 11:14; 17:12; Мк. 9:13), поскольку он пришёл «в духе и силе» Ильёса.
 10. Ин 1:21 См. Втор. 18:15, 18; Ин. 1:45; Деян. 3:18-24. По всей вероятности, некоторые ошибочно считали, что это какой-то другой пророк, но не Масех (см. 1:25; 7:40-41).
 11. Ин 1:23 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 12. Ин 1:23 Ис. 40:3.
 13. Ин 1:24 Блюстители Закона (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таврота, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.
 14. Ин 1:25 Или: «Тогда посланные блюстителями Закона 25 допытывались».
 15. Ин 1:25 Или: «обряд омовения»; также в ст. 26, 28, 31 и 33.
 16. Ин 1:28 Вифания – точное расположение не установлено (не следует путать с Вифанией близ Иерусалима, см., напр., 11:1).
 17. Ин 1:33 Или: «омывать сердца людей Святым Духом».
 18. Ин 1:34 См. сноску на 1:14.
 19. Ин 1:41 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масех» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
 20. Ин 1:42 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы.
 21. Ин 1:42 Оба имени, Кифа (арам.) и Петрус (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 22. Ин 1:45 По закону Юсуф, как муж Марьям, считался отцом Исо, хотя не был им биологически (см. Лк. 1:35; 3:23).
 23. Ин 1:51 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов Масеха, восходящий к книге пророка Дониёла (см. Дон. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Исо всегда употреблял этот титул применительно к Себе. В данном случае Исо Масех, будучи Ниспосланным как Человек, предстаёт перед нами посредником, связывающим Всевышнего и людей. Исо приводит здесь известный рассказ из Таврота, где повествуется о Якубе, увидевшем во сне лестницу между землёй и небом, по которой поднимались и спускались ангелы (см. Нач. 28:12).