Het Boek

Handelingen 1

Jezus gaat naar de hemel

1Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ ‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. 10 Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 11 ‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’

12 Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. 13 In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs, Mattheüs en Jakobus (de zoon van Alfeüs), Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.

14 Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. 15 Op een van die dagen ging Petrus staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

16 ‘Vrienden,’ zei hij. ‘Wat er over Judas in de Boeken staat, moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. 17 Hij was een van ons en had dezelfde opdracht als wij. 18 Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij languit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19 Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook Akeldama, wat bloedgrond betekent. 20 Dit klopt precies met wat er in de Psalmen van David staat: “Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen” en “Laat een ander zijn taak overnemen!” 21 Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is, 22 vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt tot Hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’

23 Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Barsabbas of Justus werd genoemd, en Mattias. 24 Zij vroegen God in gebed: ‘Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U aanwijzen voor wie U kiest? 25 Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak.’ 26 Zij gingen erom loten wie het zou worden en het lot viel op Mattias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деян 1

Вознесение Исо Масеха на небеса

1В моём первом повествовании[a], Феофил, я написал обо всём, что Исо делал и чему Он учил от начала до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Исо являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Всевышнего. Однажды, обедая вместе с ними[b], Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. Яхьё совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа.[c]

Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исроила?[d]

Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Сомарии и до края земли.

Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10 Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11 – Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Исо, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

12 После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути[e] от Иерусалима. 13 Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петрус и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матто, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот[f] и Иуда, сын Якуба. 14 Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исо Марьям и Его братья.

15 В те дни Петрус встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16 и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Довуда об Иуде, который вёл тех, кто шёл арестовать Исо. 17 Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18 На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле,[g] но, упав вниз головой,[h] он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19 Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке[i] Хакалдема, то есть «Поле Крови». 20 Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,
    пусть никто там больше не живёт»[j]

и:

«Пусть другой займёт его положение»[k].

21 – Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Исо был среди нас, 22 начиная с того времени, когда Яхьё совершил над Ним обряд погружения в воду[l] и до того дня, когда Исо был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23 Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24 И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25 на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл, куда ему суждено.

26 Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам Масеха[m].

Notas al pie

 1. Деян 1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исо Масеха в изложении Луко».
 2. Деян 1:4 Или: «Однажды, собрав их».
 3. Деян 1:5 Или: «Яхьё совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4.
 4. Деян 1:6 В те времена Исроил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Масех избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Исо, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).
 5. Деян 1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя.
 6. Деян 1:13 Зилот (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила.
 7. Деян 1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7).
 8. Деян 1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю.
 9. Деян 1:19 То есть на арамейском языке.
 10. Деян 1:20 Заб. 68:26.
 11. Деян 1:20 Заб. 108:8.
 12. Деян 1:22 Или: «обряд омовения».
 13. Деян 1:26 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.