Ang Pulong Sang Dios

Salmo 119:1-176

Salmo 119

Ang Kasuguan sang Dios

1Bulahan ang mga tawo nga wala kasawayan ang ila kabuhi, nga nagakabuhi suno sa kasuguan sang Ginoo.

2Bulahan ang mga tawo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang Dios, nga nagatuman sa iya sa ila bug-os nga tagipusuon.

3Wala sila nagahimo sang malain kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios.

4Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan agod tumanon namon ini nga may katutom.

5Dako gid ang akon handom nga ang akon pagkabuhi permi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

6Kon tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, indi ako mahuy-an.

7Dayawon ko ikaw nga may matinlo nga tagipusuon samtang nagatuon ako sang imo matarong nga mga sugo.

8Tumanon ko ang imo mga pagsulundan, gani indi gid ako pagpabay-i.

9Ano bala ang himuon sang isa ka pamatan-on agod mangin matinlo ang iya kabuhi?

Ang iya himuon amo ang pagsunod sa imo pulong.

10Nagadangop ako sa imo sa bug-os ko nga tagipusuon,

gani indi pag-itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo.

11Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusuon agod indi ako makasala sa imo.

12Dalayawon ikaw, Ginoo!

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

13Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan nga sugo nga imo ginhatag.

14Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanudlo, labaw pa sa kalipay nga ginahatag sang manggad.

15Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan

kag ginahunahuna ko sing maayo ang imo mga pamaagi.

16Nagakalipay ako sa imo mga pagsulundan

kag indi ko pagkalimtan ang imo pulong.

17Magmaayo ka sa akon nga imo alagad

agod padayon ako nga magkabuhi kag magtuman sang imo pulong.

18Buksi ang akon hunahuna

agod nga maintiendihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan.

19Umalagi lang ako sa sining kalibutan,

gani ipahayag sa akon ang imo mga sugo.

20Sa tanan nga tion nagahandom gid ako sa paghibalo sang imo mga sugo.

21Ginasabdong mo ang mga bugalon, nga imo ginapakamalaot.

Ini sila nagatalikod sa imo mga sugo.

22Ilikaw ako sa ila nga pagpakahuya kag pagyaguta,

kay ginatuman ko ang imo mga pagpanudlo.

23Bisan pa magtipon ang mga manugdumala sa paglibak sa akon,

ako nga imo alagad magapamalandong sa imo mga pagsulundan.

24Ang imo mga pagpanudlo nagahatag sa akon sang kalipay;

amo ini ang akon manuglaygay.

25Daw mapatay na ako, gani padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

26Ginsugid ko sa imo ang parte sa akon kabuhi kag ginpamatian mo ako.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

27Paintiendiha ako sang imo mga pagsulundan

agod mapamalandungan ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

28Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa imo promisa.

29Buligi ako nga indi magkabuhi nga madaya;

kag kaluoyi ako nga matuman ko ang imo kasuguan.119:29 nga matuman ko ang imo kasuguan: ukon, paagi sa imo kasuguan.

30Ginpili ko ang husto nga dalan;

gusto ko gid nga magsunod sa imo mga sugo.

31Ginasunod ko, Ginoo, ang imo mga pagpanudlo,

gani indi pag-itugot nga mahuy-an ako.

32Ginatinguhaan ko gid ang pagkabuhi nga matinumanon sa imo mga sugo tungod kay ginadugangan mo ang akon pag-intiendi.119:32 ginadugangan… pag-intiendi: ukon, ginapalipay mo ako.

33Tudlui ako, Ginoo, sang imo mga pagsulundan,

kag pagatumanon ko ini hasta san-o.

34Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo kasuguan,

kag sundon ko ini kag tipigan sa bug-os ko nga tagipusuon.

35Tuytuyi ako sa pagsunod sang imo mga sugo,

kay sa sini may kalipay ako.

36Hatagi ako sang handom sa pagtuman sang imo mga pagpanudlo sang sa paghandom nga magmanggaranon.

37Ilikaw ako sa paghandom sang mga butang nga wala sing pulos.

Padayuna119:37 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

38Tumana ang imo promisa sa akon nga imo alagad, nga ginapromisa mo sa mga nagatahod sa imo.

39Kuhaa ang mga pagpakahuya sa akon nga akon ginakahadlukan

kay ginakabig ko nga maayo ang imo mga sugo.

40Luyag ko nga magtuman sang imo mga pagsulundan.

Tungod nga ikaw matarong, padayuna119:40 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi.

41Ginoo, ipakita ang imo paghigugma kag pagluwas sa akon, suno sa imo promisa.

42Dayon masabat ko ang mga nagapakahuya sa akon,

kay nagasalig ako sa imo mga pulong.

43Pahambala ako sang imo matuod nga mga pulong sa tanan nga tion,

kay ang akon paglaom ara lamang sa imo mga sugo.

44Permi ko tumanon ang imo kasuguan hasta san-o.

45Magakabuhi ako nga may kahilwayan,

kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo nga pagsulundan.

46Indi ako magkahuya sa pagsugid sang imo mga pagpanudlo sa atubangan sang mga hari.

47Nagakalipay gid ako sa pagsunod sa imo mga sugo nga akon ginahigugma.

48Ginatahod ko ang imo mga sugo nga akon ginahigugma,

kag ginapamalandungan ko ang imo mga pagsulundan.

49Dumduma ang imo promisa sa akon nga imo alagad,

kay sa sina ginahatagan mo ako sang paglaom.

50Ang imo promisa nagapabuhi sa akon kag nagahatag sa akon sang kalipay sa akon mga pag-antos.

51Puwerte gid ang paghikay sa akon sang mga bugalon,

pero wala ako nagabiya sa imo kasuguan.

52Ginoo, ginadumdom ko ang imo mga sugo nga dugay na nimo nga ginhatag,

kay nagahatag ini sa akon sang kalipay.

53Akig gid ako katama tungod sa mga malaot, nga nagasikway sang imo kasuguan.

54Nagakanta ako parte sa imo mga pagsulundan bisan diin ako mag-estar.119:54 bisan… mag-estar: ukon, diri sa kalibutan nga sa diin umalagi lang ako.

55Ginoo, sa kagab-ihon ginadumdom ko ikaw kag ang imo kasuguan, kon paano ko ini matuman.

56Amo ini ang akon kalipay: ang pagsunod sa imo mga pagsulundan.

57Ikaw lang gid Ginoo ang akon kinahanglan.

Nagapromisa ako sa pagtuman sang imo mga pulong.

58Ginapangabay ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon nga kaluoyan mo ako suno sa imo promisa.

59Ginhunahuna ko kon paano ako nagkabuhi,

kag nagdesisyon ako nga magsunod sa imo mga pagpanudlo.

60Ginatuman ko gilayon ang imo mga sugo.

61Bisan pa ginagapos ako sang mga malaot, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

62Bisan pa sa tungang gab-i nagamata ako sa pagpasalamat sa imo tungod sang imo matarong nga mga sugo.

63Abyan ako sang tanan nga nagatahod sa imo kag nagatuman sang imo mga pagsulundan.

64Ginoo, ginahigugma mo ang tanan nga tawo sa kalibutan.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

65Ginoo, magmaayo ka sa akon nga imo alagad, suno sa imo promisa.

66Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo

kay nagasalig ako sa imo mga sugo.

67Sang una, sang wala mo pa ako pagdisiplinaha, nagbiya ako sa imo,

pero subong ginatuman ko na ang imo pulong.

68Maayo ka gid kag maayo ang imo mga ginahimo.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

69Bisan ginabutang-butangan ako sang mga bugalon, ginatuman ko gihapon ang imo mga pagsulundan sa bug-os ko nga tagipusuon.

70Ina nga mga bugalon wala sing pag-intiendi sa imo kasuguan,

pero ako iya nagakalipay sa pagsunod sini.

71Maayo nga ginsilutan mo ako,

kay paagi sini nakatuon ako sang imo mga pagsulundan.

72Para sa akon, ang kasuguan nga imo ginhatag mas bilidhon pa sang sa madamo gid nga manggad.

73Gintuga mo ako kag ginporma;

hatagi ako sang pag-intiendi agod makatuon ako sang imo mga sugo.

74Nagakalipay ang mga nagatahod sa imo kon makita nila ako,

kay nagasalig ako sa imo pulong.

75Nakahibalo ako, Ginoo, nga matarong ang imo mga sugo.

Kag tungod nga matutom ka, gindisiplina mo ako.

76Kabay pa nga lipayon mo ako sang imo gugma suno sa imo promisa sa akon nga imo alagad.

77Kaluoyi ako agod padayon ako nga magakabuhi,

kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imo kasuguan.

78Kabay pa nga mahuy-an ang mga bugalon tungod kay ginabutang-butangan nila ako.

Kon sa akon, magapamalandong ako sa imo mga pagsulundan.

79Kabay pa nga magpalapit sa akon ang mga nagatahod sa imo kag nakahibalo sang imo mga pagpanudlo.

80Kabay pa nga tumanon ko sa bug-os ko nga tagipusuon ang imo mga pagsulundan agod indi ako mahuy-an.

81Ginakapoy na ako sa paghulat sang imo pagluwas sa akon,

pero nagasalig ako sa imo pulong.

82Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa.

Nagapamangkot ako, “San-o mo pa bala ako pabaskugon kag lipayon?”

83Bisan pa pareho na ako sa indi na mapuslan nga panit nga suludlan sang bino, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

84Hasta san-o pa bala ang akon paghulat?

San-o mo pa bala silutan ang mga nagahingabot sa akon nga imo alagad?

85Nagkutkot sang mga buho sa pagsiod sa akon ang mga bugalon nga wala nagasunod sa imo kasuguan.

86Masaligan gid ang tanan mo nga mga sugo.

Buligi ako, kay ginahingabot ako sang mga tawo bisan wala sing kabangdanan.

87Diutayan na lang ako nila mapatay,

pero wala ko ginsikway ang imo mga pagsulundan.

88Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo gugma;

tumanon ko ang pagpanudlo nga ginhatag mo.

89Ginoo, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan;

malig-on ini pareho sa langit.

90Ang imo katutom nagapadayon hasta san-o.

Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan, gani nagapabilin ini.

91Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot.

Kay ini sila nagaalagad sa imo.

92Kon ang imo kasuguan wala nagalipay sa akon, kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.

93Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan,

kay paagi sini ginapadayon119:93 ginapadayon: ukon, ginabag-o. mo ang akon kabuhi.

94Imo ako, gani luwasa ako!

Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

95Nagahulat ang mga malaot sa pagpatay sa akon,

pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo.

96Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon,

pero ang imo mga sugo wala.

97Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan.

Ginapamalandungan ko gid ini permi.

98Kag tungod nga ari sa akon permi ang imo mga sugo,

mas maalam ako sang sa akon mga kaaway.

99Madamo pa ang akon naintiendihan sang sa akon mga manunudlo,

kay ang imo pagpanudlo amo ang akon ginapamalandungan.

100Labaw pa ang akon pag-intiendi sang sa mga tigulang,

kay ginatuman ko ang imo mga pagsulundan.

101Ginalikawan ko ang tanan nga malain nga pagginawi agod matuman ko ang imo pulong.

102Wala ako nagbiya sa imo mga sugo,

kay ikaw ang nagatudlo sa akon.

103Daw ano katam-is sang imo mga promisa, mas matam-is pa ini sang sa dugos.

104Nagakuha ako sing pag-intiendi halin sa imo mga pagsulundan,

gani ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

105Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan.

106Tumanon ko gid ang akon ginsumpa nga magsunod sa imo matarong nga mga sugo.

107Puwerte gid ang akon pag-antos;

padayuna ang akon kabuhi, Ginoo, suno sa imo promisa.

108Batuna, Ginoo, ang akon kinabubut-on nga pagdayaw sa imo,

kag tudlui ako sang imo mga sugo.

109Bisan pa ara ako permi sa peligro sang kamatayon, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

110Nagbutang sang siod para sa akon ang mga malaot,

pero wala ako magbiya sa imo mga pagsulundan.

111Ang imo mga pagpanudlo amo ang akon bilidhon nga pagkabutang sa wala sing katapusan,

kay amo ini ang akon kalipay.

112Nagdesisyon ako nga tumanon ko gid ang imo mga pagsulundan hasta san-o.

113Ginakaugtan ko ang mga tawo nga indi mainunungon sa imo,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

114Ikaw ang akon palanaguan kag manugprotektar;

nagasalig ako sa imo pulong.

115Palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagahimo sing malain,

agod matuman ko ang mga sugo sang akon Dios.

116Hatagi ako sang kusog suno sa imo promisa

agod padayon ako nga magakabuhi;

kag indi pag-itugot nga mapaslawan ako sa akon paglaom sa imo.

117Buligi ako agod maluwas ako;

kag isentro ko permi ang akon hunahuna sa imo mga pagsulundan.

118Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan.

Sa pagkamatuod, ang ila pagpanunto wala sing pulos.

119Ginakabig mo nga pareho sa basura ang tanan nga malaot nga mga tawo diri sa kalibutan.

Tungod sini ginahigugma ko ang imo pagpanudlo.

120Nagakurog ako sa kahadlok sa imo;

nahadlok gid ako sa imo paghukom.119:120 nahadlok… paghukom: ukon, nagatahod ako sa imo mga sugo.

121Ginhimo ko ang matarong kag husto,

gani indi ako pagpabay-i sa akon mga kaaway.

122Magpromisa ka nga buligan mo ako nga imo alagad;

indi pag-itugot nga piguson ako sang mga bugalon.

123Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa nga luwason mo ako.

124Himua sa akon nga imo alagad ang suno sa imo paghigugma,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

125Alagad mo ako, gani hatagi ako sing pag-intiendi

agod maintiendihan ko ang imo mga pagpanudlo.

126Ginoo, tion na ini nga maghulag ka,

kay wala na nagasunod ang mga tawo sa imo kasuguan.

127Tungod nga ginahigugma ko ang imo mga sugo labaw pa sa bulawan, bisan pa sa pinakapuraw nga bulawan,

128kag tungod nga ginasunod ko ang tanan mo nga pagsulundan,

ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

129Maayo gid ang imo mga pagpanudlo,

gani ginasunod ko ini sa bug-os ko nga tagipusuon.

130Ang pagpahayag sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag sa hunahuna sang mga tawo kag kaalam sa mga wala sing alam.

131Puwerte gid ang akon handom sa imo mga sugo.

132Talupangda ako kag kaluoyi, pareho sang imo ginahimo permi sa mga nagahigugma sa imo.

133Tuytuyi ako paagi sa imo pulong;

indi pag-itugot nga gamhan ako sang kalautan.

134Luwasa ako sa mga nagapigos sa akon

agod matuman ko ang imo mga pagsulundan.

135Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

136Puwerte gid ang akon hilibion tungod kay wala nagtuman ang mga tawo sa imo kasuguan.

137Matarong ka, Ginoo, kag husto ang imo mga sugo.

138Matarong kag masaligan gid ang mga pagpanudlo nga ginhatag mo.

139Puwerte gid ang akon kaakig kay ginasikway sang akon mga kaaway ang imo mga pulong.

140Napamatud-an nga masaligan gid ang imo promisa,

kag ini ginahigugma ko nga imo alagad.

141Bisan kubos ako kag ginahikayan, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

142Wala sing katapusan ang imo pagkamatarong

kag matuod ang imo kasuguan.

143Nag-abot sa akon ang kalisod kag kasakit, pero ang imo mga sugo naghatag sa akon sang kalipay.

144Matarong ang imo mga pagpanudlo sa wala sing katapusan.

Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo mga pagpanudlo agod padayon ako nga magakabuhi.

145Nagapanawag ako sa imo, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon;

sabta ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagsulundan.

146Nagapanawag ako sa imo;

luwasa ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagpanudlo.

147Nagabugtaw ako sa wala pa magbutlak ang adlaw

kag nagapangayo ako sang bulig sa imo.

Nagasalig ako sa imo promisa.

148Nagapulaw ako sa bilog nga gab-i sa pagpamalandong sang imo mga promisa.

149Pamatii ako, Ginoo, suno sa imo gugma;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:149 paghukom: ukon, mga sugo.

150Nagapalapit sa akon ang mga malaot nga nagahingabot sa akon, nga nagasikway sang imo kasuguan.

151Pero malapit ka sa akon, Ginoo; kag masaligan119:151 masaligan: ukon, matuod. ang tanan mo nga mga sugo.

152Sa akon nga pagtuon sang imo mga pagpanudlo, dugay na nga nahibaluan ko nga ang ining imo mga pagpanudlo ginhimo mo nga magpadayon sa wala sing katapusan.

153Tan-awa bala ang akon pag-antos kag luwasa ako,

kay wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan.

154Depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon kag luwasa ako;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

155Indi maluwas ang mga malaot, kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

156Dako ang imo kaluoy, Ginoo;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:156 paghukom: ukon, mga sugo.

157Madamo nga mga kaaway ang nagahingabot sa akon,

pero wala gid ako magbiya sa imo mga pagpanudlo.

158Ginakangil-aran ko ang mga indi matutom sa imo,

kay wala nila ginatuman ang imo pulong.

159Tan-awa, Ginoo, kon daw ano ang akon paghigugma sa imo mga pagsulundan.

Padayuna ang akon kabuhi suno sa imo gugma.

160Matuod ang tanan mo nga pulong,

kag wala sing katapusan ang tanan mo nga matarong nga mga sugo.

161Ginahingabot ako sang mga manugdumala bisan wala sing kabangdanan,

pero ang akon tagipusuon nagatahod gid sa imo pulong.

162Nagakalipay ako sa imo promisa pareho sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad.

163Ginakaugtan ko kag ginakangil-aran ang kabutigan,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

164Makapila119:164 Makapila: sa literal, Pito ka beses. ako magdayaw sa imo sa isa ka adlaw, tungod sang imo matarong nga mga sugo.

165Makaangkon sang maayo gid nga kahimtangan ang mga nagahigugma sang imo kasuguan,

kag wala sing may makalaglag sa ila.

166Nagalaom ako nga imo ako luwason, Ginoo,

kag nagasunod ako sa imo mga sugo.

167Dako gid ang akon paghigugma sa imo mga pagpanudlo,

gani ginatuman ko gid ini.

168Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo,

gani ginatuman ko ang imo mga pagsulundan kag mga pagpanudlo.

169Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akon pagpanawag sa imo.

Hatagi ako sang pag-intiendi suno sa imo promisa.

170Kabay pa nga pamatian mo ang akon pangamuyo.

Luwasa ako suno sa imo promisa.

171Magadayaw ako permi sa imo,

kay gintudluan mo ako sang imo mga pagsulundan.

172Magakanta ako parte sa imo pulong,

kay matarong ang tanan mo nga mga sugo.

173Kabay pa nga handa ka permi sa pagbulig sa akon,

kay ginpili ko ang pagtuman sang imo mga pagsulundan.

174Nagahandom ako nga luwason mo ako, Ginoo.

Ang imo kasuguan nagahatag sa akon sang kalipay.

175Padayuna ang akon kabuhi agod madayaw ko ikaw,

kag kabay pa nga magbulig sa akon ang imo mga sugo.

176Nagtalang ako pareho sa nadula nga karnero,

gani pangitaa ako nga imo alagad

kay wala ko ginkalimtan ang imo mga sugo.

Hoffnung für Alle

Psalm 119:1-176

Gottes gute Ordnungen sind nicht zu überbieten!119 Der Psalm besteht im Grundtext aus 22 Strophen zu je 8 Zeilen. Die Strophen folgen den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Innerhalb jeder Strophe beginnt jede Zeile mit demselben Buchstaben.

1.

1Glücklich sind die Menschen,

denen man nichts Böses nachsagen kann,

die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten.

2Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten

und von ganzem Herzen nach ihm fragen.

3Solche Menschen tun kein Unrecht,

sie leben so, wie es Gott gefällt.

4Was du, Herr, angeordnet hast,

das soll jeder genau beachten.

5Nichts soll mich davon abbringen können,

deine Ordnungen treu zu befolgen.

6Deine Gebote verliere ich nicht aus den Augen.

Darum brauche ich mich nicht zu schämen,

7sondern kann dich mit aufrichtigem Herzen loben.

Deine guten Gesetze lerne ich immer besser kennen.

8Ich will mich an deine Ordnungen halten –

hilf mir dabei und lass mich nicht im Stich!

2.

9Herr, wie kann ein junger Mensch leben,

ohne sich dabei schuldig zu machen?

Indem er sich nach deinem Wort richtet.

10Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir;

lass mich doch nicht von dem Weg abkommen,

den deine Gebote mir weisen!

11Tief präge ich mir dein Wort ein,

damit ich nicht vor dir schuldig werde.

12Herr, dich will ich loben und preisen!

Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen!

13Alle Anweisungen, die du gegeben hast,

sage ich mir immer wieder auf.

14Ein Leben nach deinen Geboten zu führen

erfreut mich mehr als jeder Reichtum.

15Ich denke über deine Vorschriften nach

und halte mir deinen Willen vor Augen.

16Deine Gesetze machen mich glücklich;

nie werde ich dein Wort vergessen.

3.

17Herr, ich bin dein Diener! Erweise mir deine Güte,

denn nur so kann ich leben und dein Wort befolgen.

18Öffne mir die Augen, damit ich erkenne,

welche Wunder dein Gesetz enthält!

19Diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein.

Umso mehr brauche ich deine Gebote –

verheimliche sie nicht vor mir!

20Ich wünsche mir nichts sehnlicher,

als deine Weisungen stets vor Augen zu haben.

21Du strafst die Selbstgerechten und verfluchst alle,

die sich über deine Gebote hinwegsetzen.

22Lass sie nicht länger über mich spotten –

ich halte mich doch an das, was du sagst!

23Mögen sich auch mächtige Leute verbünden

und gemeine Pläne gegen mich schmieden,

bleibe ich trotz allem dein Diener

und denke über deine Ordnungen nach.

24Über deine Gesetze freue ich mich,

denn sie sind hervorragende Ratgeber.

4.

25Herr, ich bin am Boden zerstört.

Schenke mir neue Kraft, wie du es versprochen hast!

26Schon oft habe ich meine Not vor dich gebracht,

und du hast mir immer geholfen.

Zeige mir auch jetzt, was ich tun soll!

27Hilf mir, deine Weisungen zu verstehen,

damit ich über deine Wunder nachdenken kann.

28Vor Kummer gehe ich fast zugrunde.

Richte mich wieder auf – du hast es doch zugesagt!

29Bewahre mich davor, unehrlich zu sein,

und gewähre mir das Vorrecht, dein Gesetz zu kennen!

30Ich habe mich entschlossen, dir treu zu bleiben.

Darum will ich mir immer vor Augen halten,

was du als göttliches Recht festgelegt hast.

31Herr, unbeirrbar halte ich an deinen Anordnungen fest.

Lass nicht zu, dass ich deswegen Schimpf und Schande ernte!

32Zielstrebig will ich den Weg gehen, den deine Gebote mir weisen,

denn du machst mein Herz verständig und bereit119,32 Wörtlich: denn du machst mir das Herz weit..

5.

33Herr, zeige mir, was deine Ordnungen bedeuten!

Ich will sie beachten, solange ich lebe.

34Gib mir Einsicht, damit ich dein Gesetz befolgen kann

und mich von ganzem Herzen danach richte!

35Hilf mir, deine Gebote zu erfüllen,

denn das bereitet mir große Freude.

36Gib mir Liebe zu deinem Wort

und lass mich nicht in Habgier verfallen!

37Ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben;

schenk du mir die Kraft, den richtigen Weg zu gehen!

38Herr, löse doch deine Zusagen ein,

die du allen gegeben hast, die dir mit Ehrfurcht begegnen.

39Ich habe Angst, dass man mich verlacht und beschimpft,

doch ich weiß: Deine Rechtsentscheidungen sind gut.

40Ich sehne mich danach, deinen Befehlen zu gehorchen.

Weil du für Gerechtigkeit sorgst, lebe ich wieder auf.

6.

41Herr, zeige mir doch, wie sehr du mich liebst,

und hilf mir, wie du es versprochen hast!

42Dann kann ich denen die passende Antwort geben,

die jetzt noch verächtlich über mich reden.

Denn ich vertraue auf das, was dein Wort mir sagt.

43Auf deine Weisungen habe ich meine Hoffnung gesetzt.

Lass mich nun nicht als Lügner dastehen,

wenn ich von deiner Treue berichte!

44Niemals will ich aufhören,

dein Gesetz zu befolgen.

45Ich führe mein Leben in Freiheit und Glück,

weil ich deine Ordnungen erforsche.

46Sogar vor Königen will ich ohne Scheu bezeugen,

dass dein Gesetz unumstößlich gilt.

47Ich befolge deine Gebote mit Freude,

ja, so sehr liebe ich sie!

48Ich sehne mich nach deinen Worten,

denn sie sind wertvoll für mich;

über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach.

7.

49Herr, mach dein Versprechen wahr,

das mich, deinen Diener, wieder hoffen ließ.

50Denn immer, wenn ich in Not geriet,

hat deine Zusage mich getröstet und belebt.

51Selbstgefällige Leute ziehen ständig über mich her;

trotzdem weiche ich kein Stück von deinem Gesetz ab.

52Ich verliere nicht den Mut, denn ich erinnere mich daran,

wie du schon früher für Recht gesorgt hast.

53Mich packt der Zorn, wenn ich an die Menschen denke,

die sich von dir und deinem Gesetz losgesagt haben.

54Ich aber werde deine Ordnungen besingen,

solange ich ein Gast auf dieser Erde bin.

55Herr, sogar in der Nacht denke ich an dich,

und deine Gebote will ich gern befolgen.

56Ja, es ist mir zur Gewohnheit geworden,

unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben.

8.

57Du, Herr, bist alles, was ich brauche!

Deshalb werde ich tun, was du sagst.

58Von ganzem Herzen flehe ich dich an:

Sei mir gnädig, wie du es versprochen hast!

59Ich gebe mir Rechenschaft über mein Leben

und richte mich wieder neu nach deinen Geboten aus.

60Ich zögere nicht und will keine Zeit verlieren,

das zu tun, was du befohlen hast.

61Die Leute, die sich dir widersetzen, wollen mich zu Fall bringen,

doch ich vergesse dein Gesetz nicht.

62Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken,

weil deine Urteile gerecht sind.

63Wer Ehrfurcht vor dir hat und nach deinen Maßstäben lebt,

der ist mein Freund.

64Herr, die ganze Erde ist erfüllt von deiner Güte.

Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen!

9.

65Herr, du bist gut zu mir, deinem Diener,

ganz so, wie du es versprochen hast.

66Schenke mir Urteilskraft und Verständnis,

denn auf deine Gebote verlasse ich mich.

67Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet

und schließlich umkehren musste.

Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten.

68Gott, du bist gut – dir verdanke ich so viel!

Lass mich deine Ordnungen verstehen!

69Unverfrorene Lügner ziehen meinen Namen in den Schmutz,

aber ich befolge unbeirrbar deine Weisungen.

70Ihr Gewissen ist abgestumpft; an ihnen prallt alles ab, was du sagst.

Ich aber freue mich über dein Gesetz.

71Für mich war es gut, dass ich in Bedrängnis geriet

und schließlich umkehren musste.

Denn da erst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind.

72Ja, dein Gesetz ist wertvoller für mich

als Berge von Silber und Gold!

10.

73Herr, mein Schöpfer! Du hast mir das Leben gegeben.

Schenke mir nun auch die Einsicht, die ich brauche,

um nach deinen Geboten zu leben!

74Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, werden sich über mich freuen,

denn ich verlasse mich auf dein Wort.

75Herr, ich weiß, dass deine Entscheidungen richtig sind.

Selbst als du mich leiden ließest, meintest du es gut mit mir.119,75 Wörtlich: In Treue hast du mich gebeugt.

76Lass mich deine Gnade erfahren

und tröste mich, wie du es versprochen hast!

77Dein Gesetz befolge ich gerne.

Erbarme dich über mich und hilf mir, denn nur so kann ich leben.

78Bring die unverschämten Lügner zu Fall;

sie haben mich grundlos ins Elend gestürzt.

Ich aber denke über deine Ordnungen nach.

79Ich wünsche mir, dass alle zu mir halten,

die dich ehren und deine Anweisungen befolgen.

80Entschlossen will ich mich nach deinen Geboten richten,

damit ich mich nicht zu schämen brauche.

11.

81Voller Sehnsucht warte ich auf deine Hilfe,

ich setze alle meine Hoffnung auf dein Wort.

82Ich vergehe fast vor Ungeduld, bis du deine Zusage erfüllst.

Wann endlich tröstest du mich?

83Ich fühle mich nutzlos, alt und verbraucht;119,83 Wörtlich: Ich bin wie ein Weinschlauch im Rauch.

trotzdem werde ich nicht müde, deine Ordnungen zu befolgen.

84Wie lange muss ich noch warten? Ich bin doch dein Diener!

Wann gehst du endlich mit denen ins Gericht,

die es auf mich abgesehen haben?

85In ihrem Stolz haben sie mir eine Grube gegraben;

dein Gesetz ist ihnen völlig gleichgültig.

86Hilf mir, denn sie verfolgen mich ohne Grund!

Doch auf deine Gebote kann ich mich verlassen.

87Ich weigere mich, gegen deine Anordnungen zu verstoßen,

obwohl die Feinde mich fast umgebracht hätten.

88Sei mir gnädig und bewahre mein Leben!

Dann kann ich mich weiterhin an das halten, was dein Wort bezeugt!

12.

89Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig –

so unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand.

90Deine Treue zu uns gilt ohne Ende –

so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst.

91Himmel und Erde bestehen bis heute,

weil du es so willst, denn dir muss alles dienen.

92Hätte ich nicht Freude an deinem Gesetz gehabt,

dann wäre ich in meinem Elend umgekommen.

93Nie will ich deine Befehle vergessen,

denn durch sie hast du mich neu belebt.

94Herr, ich gehöre zu dir. So hilf mir doch,

denn ich habe immer nach deinen Geboten gefragt!

95Gewissenlose Menschen liegen auf der Lauer, um mich zu beseitigen.

Doch ich achte umso mehr auf das, was du mir sagst.

96Ich sah, dass alles ein Ende findet,

auch wenn es noch so vollkommen ist.

Nur dein Wort kennt keine Grenzen.

13.

97Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz;

den ganzen Tag denke ich darüber nach!

98Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist,

bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen.

99Ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer,

denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen.

100Ich besitze mehr Einsicht als alte Menschen mit ihrer Erfahrung,

denn ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet.

101Von krummen Wegen hielt ich mich stets fern,

damit ich nicht gegen dein Wort verstoße.

102Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen,

denn einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht.

103Dein Wort ist meine Lieblingsspeise,

es ist süßer als der beste Honig.

104Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug,

deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst.

14.

105Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht,

das meinen Weg erleuchtet.

106Was du in deinem Wort festgelegt hast,

das will ich tun, gerechter Gott!

Ich habe einen Eid darauf geleistet, und dazu stehe ich.

107Doch jetzt bin ich völlig am Ende!

Herr, schenke mir neue Kraft, wie du es versprochen hast!

108Ja, Herr, nimm meinen Dank als ein Opfer an

und lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen!

109Mein Leben ist ständig in Gefahr,119,109 Wörtlich: Mein Leben halte ich ständig in der Hand.

trotzdem vergesse ich dein Gesetz nicht.

110Die Gottlosen wollen mich in ihre Fallen locken,

doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen.

111Was uns als dein Wille überliefert wurde,

ist für alle Zeit mein kostbarer Besitz

und erfüllt mein Herz mit tiefer Freude.

112Ich bin entschlossen, mich an deine Weisungen zu halten –

jeden Tag meines Lebens, bis an mein Ende119,112 Oder: – für ewig ist mein Lohn!!

15.

113Herr, ich kann solche Menschen nicht leiden,

die einmal »Ja« und einmal »Nein« zu dir sagen;

aber dein Gesetz liebe ich mit ungeteiltem Herzen.

114Bei dir bin ich geborgen wie unter einem schützenden Schild,

auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung.

115Verschwindet, ihr Unheilstifter, hindert mich nicht –

denn ich will den Geboten meines Gottes gehorchen!

116Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast,

dann lebe ich wieder auf!

Lass nicht zu, dass ich vergeblich hoffe.

117Richte mich auf, Herr, dann ist mir geholfen!

Immer will ich deine Ordnungen beachten.

118Wer deine Befehle in den Wind schlägt, den lehnst auch du ab;

solche Menschen schaden sich mit ihren Lügen nur selbst119,118 Wörtlich: denn umsonst ist ihr Trug..

119Wie Müll beseitigst du alle, die dich verachten.

Deshalb liebe ich, was du befiehlst.

120Aus Furcht vor dir läuft es mir kalt den Rücken herunter,

ich habe Angst, dass du mich verurteilen könntest.

16.

121Herr, ich habe getan, was richtig und gut ist,

darum überlass mich nicht der Willkür meiner Feinde!

122Versprich mir, dass alles wieder gut wird, und lass nicht zu,

dass mich diese selbstherrlichen Menschen unterdrücken!

123Gerechter Gott, ich sehne mich danach, dass du mich befreist

und das Versprechen erfüllst, das du mir gegeben hast.

124Herr, du bist gnädig, darum hilf mir doch!

Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen!

125Dir will ich dienen; nun schenke mir auch die nötige Einsicht,

damit ich erkenne, was dein Wort befiehlt!

126Es ist höchste Zeit, dass du eingreifst, Herr,

denn die Menschen missachten dein Gesetz.

127Ich aber liebe deine Gebote –

sie bedeuten mir mehr als reines Gold.

128Jede Art von Falschheit ist mir verhasst.

Nur deine Gebote garantieren einen geraden Weg,

darum will ich mich genau an sie halten.

17.

129Herr, deine Gebote sind wunderbar,

deshalb befolge ich sie gern.

130Im Leben eines Menschen wird es hell,

wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen.

Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug.

131Mein Verlangen nach deinen Geboten

ist wie der Durst eines Menschen,

der in der Hitze nach Wasser lechzt.

132Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig,

so wie du es gegenüber allen bist, die dich lieben.

133Lenke meine Schritte durch dein Wort

und lass nicht zu, dass das Böse über mich Macht gewinnt!

134Erlöse mich aus der Gewalt der Menschen, die mich unterdrücken;

dann kann ich nach deinen Vorschriften leben!

135Blicke mich freundlich an, ich gehöre doch zu dir!

Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen!

136Ich weine hemmungslos, wenn ich sehe,

wie andere dein Gesetz missachten.

18.

137Du, Herr, bist ein gerechter Gott,

und was du beschließt, ist richtig und gut.

138Auf deine Weisungen kann man sich verlassen,

sie alle bezeugen deine große Treue.

139Ich bin außer mir vor Zorn, weil ich sehe,

wie meine Feinde deine Worte übergehen.

140Was du sagst, ist vollkommen zuverlässig,119,140 Wörtlich: Dein Wort ist ganz durchläutert.

darum liebe ich es und will dir dienen.

141Obwohl ich klein und verachtet bin,

vergesse ich deine Ordnungen nicht.

142Deine Gerechtigkeit bleibt für immer bestehen;

dein Gesetz ist die reine Wahrheit.

143Selbst wenn ich vor Angst keinen Ausweg mehr weiß,

freue ich mich noch über deine Gebote;

144sie sind gerecht, und daran wird sich nie etwas ändern.

Hilf mir, sie zu verstehen, denn nur so kann ich leben!

19.

145Herr, ich flehe dich an: Erhöre mich!

An deine Ordnungen will ich mich halten.

146Ich rufe laut: Rette mich doch;

wie gern möchte ich deine Gebote befolgen!

147Schon vor Tagesanbruch schreie ich zu dir um Hilfe,

ich setze alle meine Hoffnung auf dein Wort.

148Voller Erwartung bleibe ich die ganze Nacht wach

und denke über das nach, was du mir sagst.

149Höre mich, Herr, in deiner großen Liebe;

erhalte mein Leben durch dein gerechtes Urteil.

150Böse Menschen machen sich an mich heran, um mir zu schaden;

wie weit haben sie sich von deinem Gesetz entfernt!

151Aber du, Herr, du bist mir nahe!

Auf alle deine Gebote kann ich mich verlassen.

152Schon lange weiß ich, dass du dein Gesetz erlassen hast,

damit es für alle Zeiten gilt!

20.

153Herr, sieh doch, wie niedergeschlagen ich bin!

Hilf mir, denn ich habe dein Gesetz nie aus den Augen verloren.

154Nimm dich meiner Sache an und sorge für Recht,

ja, erhalte mein Leben, so wie du es versprochen hast!

155Wer sich dir widersetzt,

kann nicht damit rechnen, dass du ihn rettest,

denn deine Ordnungen sind ihm gleichgültig.

156Herr, schon oft hast du dein Erbarmen gezeigt;

richte mich auch jetzt wieder auf durch dein gerechtes Urteil!

157Viele Feinde verfolgen und bedrängen mich,

trotzdem weiche ich kein Stück von deinen Geboten ab.

158Ich empfinde Abscheu und Ekel, wenn ich mir die Menschen ansehe,

die dir untreu sind und sich über dein Wort hinwegsetzen.

159Herr, sieh doch, wie sehr ich deine Befehle liebe!

Du bist gnädig, darum schenke mir wieder neue Kraft!

160Jedes Wort, das du sagst, ist wahr.

Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für immer und ewig.

21.

161Herr, die Mächtigen verfolgen mich ohne Grund,

doch mich beeindruckt allein das, was du mir sagst.

162Ich freue mich über dein Wort wie jemand,

der einen wertvollen Schatz findet.

163Ich verabscheue gemeine Lügen,

dein Gesetz aber liebe ich.

164Siebenmal am Tag lobe ich dich, Herr,

denn deine Entscheidungen sind gut und gerecht.

165Wer dein Gesetz lieb hat, lebt in Frieden und Glück –

ein solcher Mensch wird niemals scheitern.

166Herr, ich hoffe darauf, dass du mich rettest,

denn ich habe mich nach deinen Geboten gerichtet.

167Deine Weisungen sind der Maßstab für mein Handeln;

ich habe sie fest ins Herz geschlossen.

168Ja, deine Befehle und Mahnungen befolge ich,

denn du siehst alles, was ich tue.

22.

169Herr, ich flehe dich an: Erhöre mich!

Gib mir die Einsicht, die dein Wort verspricht!

170Höre auf mein Schreien und rette mich,

so wie du es zugesagt hast!

171Ich will dich von Herzen loben,

denn du lässt mich deine Ordnungen verstehen.

172Fröhlich besinge ich dein Wort,

denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut.

173Greif ein und komm mir zu Hilfe!

Ich habe meine Wahl getroffen:

Nur deine Gebote sollen der Maßstab für mein Leben sein.

174Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe;

Herr, dein Gesetz ist meine größte Freude.

175Ich möchte leben, um dich zu preisen;

deine Ordnungen mögen mich dabei leiten!

176Heimatlos irre ich umher wie ein Schaf, das seine Herde verloren hat.

Suche doch nach mir, denn ich gehöre zu dir!

Ich habe nicht vergessen, was du befohlen hast.