Ang Pulong Sang Dios

2 Juan

Ako nga manugdumala sang mga tumuluo nagapangamusta sa imo bilang babayi nga pinili sang Dios kag sa imo mga anak. Ginahigugma ko gid kamo, kag indi lang ako kundi ang tanan man nga nakakilala sang kamatuoran. Ginahigugma namon kamo tungod sang kamatuoran nga aton nabaton, kag ina nga kamatuoran magapabilin sa aton sa wala sing katapusan.

Kabay pa nga magapabilin sa aton ang bugay,[a] kaluoy, kag paghidaet[b] nga halin sa Dios nga Amay kag kay Jesu-Cristo nga iya Anak samtang nagakabuhi kita suno sa kamatuoran kag gugma.

Ang Kamatuoran kag ang Gugma

Nalipay gid ako sang pagkahibalo ko nga may mga anak ka nga nagasunod sa kamatuoran, suno sa ginsugo sa aton sang Dios nga Amay. Gani, nagapangabay ako sa imo nga maghigugmaanay kita tanan. Ining akon ginasulat sa imo indi bag-o nga sugo, kundi amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton sugod sang nagtuo kita. Ang gugma makita sa aton kon ginatuman ta ang mga sugo sang Dios. Kag ang iya sugo nga inyo nabatian sugod sang nagtuo kamo amo ini: dapat magkabuhi kamo nga may paghigugma.

Importante ini, kay madamo na nga mga manugpatalang ang naglalapta sa kalibutan. Ini nga mga tawo wala nagakilala nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Amo ini ang mga tawo nga manugpatalang kag mga anti-Cristo. Gani mag-andam gid kamo agod indi madula ang inyo ginpangabudlayan, kundi makabaton kamo sang bug-os nga padya.

Ang wala nagasunod sa mga pagtulun-an ni Cristo, kundi nagatudlo sang sobra pa sini, wala sa iya ang Dios. Pero ang nagasunod sa sina nga mga pagtulun-an, ara sa iya ang Amay kag ang Anak. 10 Gani kon may magkadto sa inyo nga wala nagadala sang mga pagtulun-an ni Cristo, indi ninyo siya pagbatuna sa inyo balay, kag indi siya pagsapaka. 11 Kay ang tawo nga nagasapak sa mga pareho sina nagakaumid sa kalautan nga ila ginahimo.

12 Madamo pa kuntani ang akon isugid sa inyo, pero indi ko na lang pag-isulat, kay nagalaom ako nga makabisita man ako dira kag makapakigsugilanon sa inyo agod mangin malipayon gid kita.

13 Nagapangamusta sa imo ang mga anak sang imo utod nga babayi nga isa man sang mga pinili sang Dios.

Notas al pie

  1. 1:3 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  2. 1:3 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.

Korean Living Bible

요한이서

장로인 나는 하나님께서 선택하신 [a]부인과 부인의 자녀들에게 편지합니다. 나는 여러분을 참으로 사랑하며 나뿐만 아니라 진리를 아는 모든 사람들도 여러분을 사랑합니다.

이것은 우리 안에 있고 영원히 우리와 함께할 진리 때문입니다.

이렇게 진리와 사랑 안에 사는 우리에게 하나님 아버지와 예수 그리스도께서 은혜와 자비와 평안을 내려 주시기를 기도합니다.

거짓 선생을 조심하여라

여러분의 자녀 가운데 우리가 받은 하나님의 계명대로 진리 안에서 사는 사람들이 있다는 소식을 들으니 매우 기쁩니다.

부인이여, 서로 사랑하십시오. 내가 써 보내는 이 계명은 새로운 것이 아니라 우리가 처음부터 받은 것입니다.

하나님 아버지의 계명을 따라 사는 것이 곧 사랑이며 계명은 여러분이 처음부터 들은 대로 서로 사랑하는 것입니다.

유혹하는 사람들이 나타났습니다. 그들은 예수 그리스도가 [b]인간으로 오신 것을 인정하지 않는 자들입니다. 이런 사람들이 바로 유혹하는 자들이며 그리스도의 원수입니다.

여러분은 자신을 살펴 우리가 이루어 놓은 것을 잃지 말고 넘치는 하늘의 상을 받도록 하십시오.

지나치게 앞질러서 그리스도의 가르침을 따르지 않고 외면하는 사람은 누구든지 하나님을 모시지 못합니다. 그러나 그리스도의 가르침을 따라 사는 사람은 하나님 아버지와 아들을 함께 모시게 됩니다.

10 만일 누가 그리스도의 가르침이 아닌 다른 것을 전하려고 여러분을 찾아오거든 그를 집에 맞아들이지도 말고 인사도 하지 마십시오.

11 그런 사람에게 인사를 하면 그의 악한 행동에 참여하는 것이 됩니다.

12 내가 여러분에게 할 말이 많지만 그것을 편지에 다 쓰고 싶지는 않습니다. 오히려 여러분을 직접 만나 서로 이야기하며 기쁨을 나누었으면 합니다.

13 하나님이 선택하신 부인 자매의 자녀들이 부인에게 문안합니다.

Notas al pie

  1. 1:1 본서의 ‘부인’ 은교회를가리키고그 ‘자녀들’ 은성도들을가리킨다는견해가많은지지를받고있다.
  2. 1:7 또는 ‘육체로’