Ang Pulong Sang Dios

3 Juan

Ako nga manugdumala sang mga tumuluo nagapangamusta sa imo, Gaius, nga akon hinigugma gid nga utod kay Cristo.

Kabay pa nga maayo ang imo lawas kag ang imo kahimtangan dira, subong nga nahibaluan ko nga maayo ang imo espirituhanon nga kahimtangan. Nalipay gid ako sang pag-abot diri sang pila ka mga utod naton nga nagsugid nga matutom ka gid sa kamatuoran, subong nga nahibaluan ko nga nagakabuhi ka suno sa sini nga kamatuoran. Wala na sang makahatag kalipay sa akon nga sobra pa sang mabatian ko nga ang akon mga anak sa pagtuo nagakabuhi suno sa kamatuoran.

Hinigugma ko nga Gaius, masaligan ka gid matuod, kay ginaatipan mo gid ang aton mga utod nga nagaagi dira bisan pa indi mo sila kilala. Ginsugiran nila ang iglesya diri parte sang imo paghigugma nga ginpakita sa ila. Kon mahimo, pag-abot nila dira sa inyo, buligan mo sila sa paagi nga malipay ang Dios, agod nga makapadayon sila sa ila paglakat. Kay nagapanglakaton sila sa pagtudlo parte kay Cristo, kag wala gid sila nagabaton sing bulig halin sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Gani kita nga mga tumuluo dapat gid magbulig sa mga tawo nga pareho nila agod nga may bahin man kita sa ila pagpangabudlay para sa kamatuoran.

Ginsulatan ko ang iglesya dira, pero si Diotrefes nga gusto magpangulo sa inyo indi magpamati sa amon. 10 Gani sa pag-abot ko dira isugid ko sa inyo ang tanan niya nga ginahimo, tungod nga tama kalain sang iya mga ginapanghambal nga butig parte sa amon. Kag indi lang ina, kundi indi man niya pagbatunon ang aton mga utod kay Cristo nga nagaagi dira. Ginapunggan pa niya kag ginapahalin sa iglesya ang gusto magbaton sa ila.

11 Hinigugma ko nga Gaius, indi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga tawo. Sunda ang maayo. Ang nagahimo sang maayo iya sang Dios, pero ang nagahimo sang malain wala makakilala sa Dios. 12 Tan-awa si Demetrius. Ang tanan nga tumuluo nagasugid nga maayo siya nga tawo, kag makita sa iya kabuhi nga nagasunod siya sa kamatuoran. Kami nagapamatuod man nga maayo siya nga tawo, kag nahibaluan mo nga matuod ang amon ginasugid.

13 Madamo pa kuntani ang akon isugid sa imo, pero indi ko na lang pag-isulat. 14 Masugilanon lang kita ugaling kon mag-abot ako dira kay may plano ako nga magpakigkita sa imo sa labing madali.

15 Kabay pa nga maayo ang imo kahimtangan. Ang imo mga abyan diri nagapangamusta sa imo. Ipaabot mo man ang akon pagpangamusta sa tagsa-tagsa naton ka abyan dira.

Korean Living Bible

요한삼서

장로인 나는 참으로 사랑하는 가이오에게 편지합니다.

사랑하는 자여, 그대의 영혼이 건강한 것처럼 그대의 모든 일이 잘 되고 몸도 건강하기를 기도합니다.

나는 성도들로부터 그대가 진리대로 살고 있다는 소식을 듣고 무척 기뻤습니다.

나에게는 내 자녀들이 진리 안에서 생활한다는 소식을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없습니다.

선을 추구하여라

사랑하는 가이오여, 그대는 [a]순회 전도자들을 위해 정말 신실하게 일하고 있습니다.

그들이 교회에서 그대의 사랑을 증거하였습니다. 그대가 하나님께서 기뻐하시도록 그들을 잘 대접해 보내는 것은 잘하는 일입니다.

그들은 주님을 위해서 전도 여행을 하지만 이방인들에게서는 아무것도 받지 않습니다.

그러므로 우리는 그런 사람들을 도와야 합니다. 그러면 우리가 진리를 위해 그들과 함께 일하는 사람이 될 것입니다.

나는 이 일에 대하여 그 교회에 편지를 몇 자 써서 보냈습니다. 그런데 그 교회에서 으뜸이 되기를 좋아하는 디오드레베가 우리의 권고를 받아들이지 않았습니다.

10 그러므로 내가 가면 그가 행한 일을 드러낼 것입니다. 그는 악한 말로 우리를 헐뜯고 그것도 부족하여 순회 전도자들을 접대하지 않으며 접대하고자 하는 사람들까지 못하게 하고 그들을 교회에서 쫓아내고 있습니다.

11 사랑하는 자여, 그대는 이런 악한 일을 본받지 말고 선한 일을 본받으시오. 선한 일을 하는 사람은 하나님께 속한 사람이지만 악한 일을 하는 사람은 하나님을 보지 못한 사람입니다.

12 데메드리오는 모든 사람에게 칭찬을 받고 진리의 선한 증거를 받았으며 우리도 그를 칭찬합니다. 그대는 우리의 증거가 진실한 것임을 알고 있습니다.

13 나는 그대에게 할 말이 많지만 그것을 편지에 다 쓰고 싶지는 않습니다.

14 속히 그대를 만나 대면해서 직접 이야기를 나누었으면 합니다.

15 하나님의 평안이 그대와 함께하기를 기도합니다. 이 곳 친구들이 그대에게 문안합니다. 그리고 친구들에게 일일이 문안해 주시오.

Notas al pie

  1. 1:5 또는 ‘나그네 된 자들’