Knijga O Kristu

Matej 10:1-42

Isus šalje dvanaestoricu apostola

(Mk 3:13-19; 6:7-11; Lk 6:13-16; 9:1-6; 10:3-12; Djela 1:13)

1Isus pozvao je sebi dvanaestoricu učenika te ih ovlasti da izgone zle duhove i da iscjeljuju svakovrsne bolesti i slabosti. 2Evo imena dvanaestorice apostola:

Šimun (zvan i Petar),

Andrija (Petrov brat),

Jakov (Zebedejev sin),

Ivan (Jakovljev brat),

3Filip,

Bartolomej,

Toma,

Matej (ubirač poreza),

Jakov (Alfejev sin),

Tadej,

4Šimun Kananaj10:4 Ili zelot, član prevratničke političke stranke.

i Juda Iškariotski (koji je izdao Isusa).

5Isus ih je poslao i uputio ih: “Ne idite poganima ni Samarijancima, 6već samo izraelskom narodu—Božjim izgubljenim ovcama. 7Idite i propovijedajte im da je blizu nebesko kraljevstvo. 8Iscjeljujte bolesnike i gubavce, uskrisujte mrtve i istjerujte zloduhe. Besplatno ste primili, besplatno i dajte. 9Ne uzimajte sa sobom zlata, ni srebra, ni mjedi u pojase, 10ni torbu s odjećom i obućom za put, ni štap, jer radnik zaslužuje svoje uzdržavanje. 11Kad god uđete u grad ili selo, potražite dostojna čovjeka pa ostanite kod njega sve dok ne pođete u drugi grad. 12Kad uđete u neku kuću, blagoslovite ju. 13Bude li kuća toga dostojna, neka se na nju spusti vaš mir. Ne pokaže li se dostojnom, neka se vaš mir vrati vama. 14Gdje vas ne prihvate i ne poslušaju što im govorite, otresite s nogu i prašinu iz toga mjesta kad budete odlazili. 15Zaista vam kažem, na Sudnji će dan Sodomi i Gomori biti lakše nego tomu mjestu!

Čekaju vas progonstva!

(Mk 13:9-13; Lk 12:11-12; 21:12-19)

16Šaljem vas, evo, kao ovce među vukove. Stoga budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. 17Čuvajte se jer će vas predavati sudu i bičevati po sinagogama. 18Zbog mene će vas izvoditi pred vladare i kraljeve, da biste njima i poganima mogli posvjedočiti o meni. 19Ne brinite se što ćete govoriti kad vas predaju sudu jer će vam tada biti dano što da kažete. 20Nećete govoriti vi—kroz vas će govoriti Duh vašega nebeskog Oca.

21Brat će brata i otac dijete predavati na smrt. Djeca će se dizati protiv roditelja i predavati ih da ih ubiju. 22Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se. 23Kad vas počnu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi! Ja, Sin Čovječji, vratit ću se prije nego što obiđete sve izraelske gradove.

24Učenik nije veći od svojega učitelja, niti je sluga iznad svojega gospodara. 25Dosta je da učenik dijeli učiteljevu, a sluga gospodarovu sudbinu. Ako su dakle mene, domaćina, nazvali ‘Beelzebulom’,10:25 Sotonom. koliko li će onda više vas, moje ukućane?

Ne treba se plašiti

(Lk 12:2-9; Mk 8:38)

26Ali ne bojte se onih koji vam prijete. Jer dolazi vrijeme kad će sve što je skriveno biti otkriveno; sve što je tajno čut će se pred svima. 27Što vam sad govorim u tami, vičite po ulicama kad svane dan. Što vam šapćem na uho, vičite s krovova da svi čuju!

28Ne bojte se onih koji mogu ubiti samo tijelo, ali dušu ne mogu! Bojte se Boga koji i dušu i tijelo može uništiti u paklu. 29Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, a ipak nijedan od njih ne padne na zemlju bez dopuštenja vašega Oca. 30A vama su izbrojene i vlasi na glavi. 31Stoga se ne bojte! Vi ste mu mnogo vredniji od mnoštva vrabaca.

32Tko ovdje na zemlji pred ljudima prizna da pripada meni, za njega ću ja, pred svojim Ocem na nebu, priznati da mu pripadam. 33Ali onoga koji mene zaniječe na zemlji odreći ću se pred svojim Ocem na nebu.

Kako bi ljudi trebali služiti Isusu

(Lk 12:51-53; 14:26-27; 17:33; Mk 8:34-35; Iv 12:25)

34Nemojte misliti da sam na zemlju došao donijeti mir! Nisam došao donijeti mir, nego mač. 35Došao sam rastaviti:

‘sina od oca,

kćerku od majke

i snahu od svekrve.

36Čovjeku će neprijatelji biti vlastiti ukućani.’10:36 Mihej 7:6

37Tko voli svojega oca ili svoju majku više nego mene, nije me dostojan. Tko voli sina ili kćerku više nego mene, nije me dostojan. 38Tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan. 39Tko za sebe čuva svoj život, izgubit će ga; a tko dade svoj život za mene, naći će ga.

Nagrade

(Mk 9:41; Lk 10:16; Iv 13:20)

40Tko prihvati vas, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao. 41Tko prihvati proroka zato što je prorok, dobit će proročku plaću; tko prihvati pravednika zato što je pravednik, dobit će pravedničku plaću. 42Tko napoji jednoga od ovih najmanjih čašom hladne vode, zato što je moj učenik, sigurno neće mu propasti nagrada.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 10:1-42

Двенадцать посланников Масеха

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Исо дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати посланников Масеха: Шимон, прозванный Петрусом, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матто, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, 4Шимон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, человек из Кериота. (который впоследствии и предал Исо).

Исо Масех посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-13; Лк. 9:2-6; 10:4-12)

5Этих двенадцать Исо послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из сомарянских городов. 6Идите прежде всего к народу Исроила, к заблудшим овцам Всевышнего. 7Идите и возвещайте: «Всевышний уже устанавливает Своё Царство!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и оставайтесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нём. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нём, если же нет, то ваше благословение вернётся к вам. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города10:14 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Нач. 19:1-29. будет легче в Судный день, чем этому городу.

О будущих преследованиях

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16– Вот Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть; так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех исроильских городов, как придёт Ниспосланный как Человек10:23 Существует несколько толкований этого места, напр.: 1) здесь Исо, посылая Своих учеников на служение, говорит им не о далёком будущем, а о том, что не успеют они выполнить данное поручение, как они вновь встретятся в каком-то условленном месте; 2) в этом стихе говорится не о втором пришествии Исо, а о том, как Он «придёт» к Всевышнему получить власть, что свершилось через воскресение Исо (ср. 28:18; также Дон. 7:13-14); 3) здесь слова Исо говорят о Его «пришествии» через суды над иудеями, которые достигли своего эпогея, когда Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. римскими захватчиками, что само по себе было прообразом событий последних времён (см. 24:27-31); 4) в этом отрывке Исо мог говорить о Своём втором пришествии и событиях, предшествующих этому, т. е. о временах великой скорби (см. 24:21-22; Отк. 7:14); 5) вплоть до второго пришествия Исо в Исроиле будет возвещаться Радостная Весть..

24Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. 25Ученик должен быть рад, если он разделит участь своего учителя, а раб – участь своего господина. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом (сатаной), то тем более домашних его.

Страх только перед Всевышним

(Лк. 12:2-9)

26– Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шёпотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Всевышнего, Который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьёв всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наёмного работника. Однако ни один из них не упадёт на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьёв.

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

О будущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34– Не думайте, что Я пришёл принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришёл

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человека станут его домашние»10:36 Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмёт свой крест10:38 Во времена Исо человека, приговорённого к распятию, заставляли нести к месту его казни крест, к которому он будет прибит. Поэтому Исо говорит здесь о том, что условием следования за Ним должна стать готовность человека принять на этом пути страдания и даже смерть. и не последует за Мной, тот недостоин Меня. 39Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретёт её вновь.

Награда от Всевышнего

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40– Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших Моих последователей чашей холодной воды, только потому, что он Мой ученик, говорю вам истину: этот человек не останется без награды.