Knijga O Kristu

Matej 11:1-30

Isus i Ivan Krstitelj

(Lk 7:18-30)

1Kad je završio s uputama dvanaestorici učenika, Isus ode poučavati i propovijedati po gradovima.

2Ivan Krstitelj je u tamnici čuo o Kristovim čudesnim djelima, pa pošalje svoje učenike da upitaju Isusa: 3“Jesi li ti zaista onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga?”

4Zatim odgovori Ivanovim učenicima: “Idite Ivanu i ispričajte što čujete i vidite: 5slijepcima se vraća vid, hromi hodaju, gubavci ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi ustaju i Radosna vijest se propovijeda siromasima. 6Recite mu i ovo: ‘Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!’”

7Kad su otišli, Isus počne govoriti mnoštvu o Ivanu. “Kad ste izišli u pustinju, što ste išli gledati? Samo trsku kako se povija na vjetru? 8Ili ste išli vidjeti raskošno odjevena čovjeka? Ali takvi žive u kraljevskim palačama. 9Ili ste išli vidjeti Božjeg proroka? Da, on je i više od proroka. 10Jer Ivan je čovjek o kojemu u Svetome pismu piše:

‘Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika

i on će vam pripraviti put.’11:10 Malahija 3:1.

11Zaista vam kažem: Od svih ljudi koji su ikada rođeni nije bilo većega od Ivana Krstitelja. Pa ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskomu veći je od njega! 12A od vremena kad je Ivan Krstitelj počeo propovijedati i krstiti pa sve do sada, navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju. 13Jer svi su proroci i Zakon proricali o Ivanu. 14I, ako ste mi to spremni povjerovati, on je taj drugi Ilija koji je trebao doći.11:14 Vidjeti: Malahija 3:23. 15Slušajte, kad već imate uši!

Isusov sud o suvremenicima

16A s kime da usporedim ovaj naraštaj? On je poput djece koja sjede i igraju se na gradskome trgu, pa jedna drugoj dovikuju:

17‘Veselo smo vam zasvirali,

ali niste htjeli zaplesati.

Onda smo vam zapjevali tužaljke,

ali ni plakati niste htjeli.’

18Jer, došao je Ivan koji je postio i nije pio vino, a oni kažu: ‘Ima zloduha.’ 19Onda sam došao ja, Sin Čovječji. Jedem i pijem, pa sada govore: ‘Izjelica je i pijanac, prijatelj je ubiračima poreza i drugim grešnicima!’ Ali Božja će se mudrost opravdati svojim djelima.”

Sud za nevjernike

(Lk 7:31-35; 10:13-15)

20Tada počne koriti gradove u kojima se zbilo najviše njegovih čudesnih djela zato što se nisu obratili Bogu. 21“Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer da su se čudesa koja su se kod vas dogodila zbila u pokvarenima Tiru i Sidonu, oni bi se već odavno obratili u kostrijeti i pepelu. 22Kažem vam da će Tiru i Sidonu na Sudnji dan biti lakše nego vama! 23A ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzdignuti? Strovalit ćeš se u pakao. Da su se čudesa koja su se u tebi zbila dogodila u Sodomi, ona bi zaista ostala do danas. 24Kažem vam da će Sodomi biti lakše na Sudnji dan nego vama!”

Isusova molitva zahvale

(Lk 10:21-22)

25Tada Isus reče: “Oče, gospodaru neba i zemlje, slavim te što si to skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. 26Da, Oče, tebi se to svidjelo tako učiniti.

27Moj mi je Otac sve predao. Nitko ne poznaje Sina nego Otac i nitko ne poznaje Oca nego Sin i oni kojima se Sin hoće objaviti.

28Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 29Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama. 30Moj je jaram sladak, a moje breme lako.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 11:1-30

Вопрос пророка Яхьё и ответ Исо Масеха

(Лк. 7:18-23)

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Исо пошёл учить и проповедовать в городах Галилеи. 2Когда Яхьё, находясь в темнице, услышал о том, что делает Масех, он послал своих учеников 3спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти11:3 То есть долгожданный Масех., или нам ожидать кого-то другого?

4Исо им ответил:

– Пойдите и расскажите Яхьё о том, что вы слышите и видите: 5слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают и бедным возвещается Радостная Весть11:5 См. Ис. 29:18; 35:5-6; 61:1.. 6Благословен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Исо Масеха о пророке Яхьё

(Лк. 7:24-35; 16:16)

7Когда ученики Яхьё ушли, Исо начал говорить народу об Яхьё:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?11:7 Этот риторический вопрос можно понять либо буквально («Любоваться тростником»), либо в переносном смысле («Смотреть на безвольного человека»). 8Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10Он тот, о ком написано:

«Вот впереди Тебя (Масеха) посылаю Я вестника Моего,

который приготовит Твой путь перед Тобою»11:10 Мал. 3:1..

11Говорю вам истину: среди всех, кто когда-либо был рождён на земле, ещё не было человека более великого, чем пророк Яхьё, но наименьший в Царстве Всевышнего – больше его11:11 Яхьё выпала великая роль возвещать приход Масеха, но даже самый малый последователь Исо имеет огромное преимущество перед всеми людьми, жившими до пришествия Масеха, даже самыми великими из них.. 12Со времени появления пророка Яхьё и доныне Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, и прилагающие усилие имеют доступ в него11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Всевышнего подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Всевышнего, нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Всевышнего вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).. 13Ведь ещё до Яхьё в Книге Пророков и в Тавроте были записаны пророчества о Царстве, 14и если вы готовы это принять, то он – Ильёс11:14 Ильёс – пророк, призывавший исроильский народ оставить грешный путь и вновь обратиться к признанию Всевышнего (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2)., который должен прийти11:14 См. Мал. 4:5.. 15У кого есть уши, пусть слышит!

16Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17«Мы играли вам на свирели,

а вы не плясали;

мы пели вам погребальные песни,

а вы не печалились».

18Смотрите, вот пришёл Яхьё, не ест и не пьёт, и они говорят: «В нём демон». 19Пришёл Ниспосланный как Человек, ест и пьёт, и они говорят: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Всевышнего видна в её делах11:19 Букв.: «И мудрость оправдана её делами». Существует ещё несколько вариантов перевода этого места, например: «Но истинная мудрость не противоречит сама себе». Кроме того, некоторые толкователи полагают, что мудростью здесь назван Сам Исо (см. Мудр. 8:22-23; 1 Кор. 1:24)..

Горе нераскаявшимся городам

(Лк. 10:13-15)

20Затем Исо начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21– Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22Но говорю вам: в Судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесён до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад11:23 Букв.: «в мир мёртвых» (см. пояснительный словарь).11:23 См. Ис. 14:13-15., потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и сегодня. 24Но говорю вам, что в Судный день Содому будет легче, чем тебе.

Покой обременённым

(Лк. 10:21-22)

25Исо продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и учёных, открыл это младенцам. 26Да, Отец, это было угодно Тебе!

27Отец вверил Мне всё. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас. 29Возьмите ярмо Моих повелений на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдёте покой вашим душам11:29 См. Иер. 6:16.. 30Ведь Моё ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.