Knijga O Kristu

Filipljanima 4:1-23

1Draga braćo i sestre, volim vas i jedva čekam da vas vidim jer ste moja radost i nagrada za moj trud. Budite postojani u Gospodinu!

Pavlove završne napomene

2Molim Evodiju i Sintihu da se ne svađaju i da budu složne u Gospodinu. 3I tebe molim, vjerni prijatelju, pomozi im jer su se silno trudile u propovijedanju Radosne vijesti skupa sa mnom, Klementom i ostalim mojim suradnicima kojih su imena zapisana u Knjizi života.

4Uvijek se radujte u Gospodinu. Da ponovim: radujte se! 5Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu!

6Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću. 7Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

8Na završetku, draga braćo, još samo ovo: usmjerite svoje misli na ono što je istinito, čestito i pravedno, na ono što je čisto, hvalevrijedno i kreposno. 9Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.

Zahvala za poslane darove

10Silno sam se razveselio u Gospodinu što opet skrbite za mene. Znam da se uvijek o meni brinete, ali neko vrijeme niste mi imali prilike pomoći. 11Ne govorim to zbog oskudice. Naučio sam biti zadovoljan u svakoj prigodi. 12Znam oskudijevati, a znam i obilovati. Na sve sam naviknuo: i biti sit i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu.

14Ali ipak je lijepo od vas što ste mi pomogli u nevolji. 15Dobro znate da mi u početku propovijedanja evanđelja, kad sam otputovao iz Makedonije, nijedna crkva nije financijski pomogla—osim vas Filipljana. 16Čak ste mi i dok sam boravio u Solunu jedanput ili dvaput poslali pomoć za moje potrebe. 17Ne govorim to zato što tražim od vas dar. Želim samo da vaša nagrada bude još veća.

18Sada imam svega dostatno; čak mi i pretječe! Namirili ste sve moje potrebe darom koji ste mi poslali po Epafroditu, tom vašom žrtvom, “ugodnim mirisom” Bogu. 19A isti Bog ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu. 20Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

21Pozdravite ondje pojedinačno svakoga svetoga u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. 22I svi drugi sveti vas pozdravljaju, posebice oni koji rade na carevu dvoru.

23Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 4:1-23

Mga Bilin

1Gani mga hinigugma ko nga mga utod, magpakalig-on kamo sa inyo pagtuo sa Ginoo. Ginahigugma ko kamo kag nahidlaw na gid ako sa inyo. Kamo ang akon kalipay kag premyo sang akon pagpangabudlay.

2Ginapangabay ko si Eudia kag si Syntique nga indi na mag-away kay mag-utod sila sa Ginoo. 3Nagapangabay man ako sa imo subong masaligan ko nga kaupod sa pagpangabudlay nga buligan mo man ini nga mga babayi, tungod nga kaupod ko sila nga nagpangabudlay sing maayo sa pagpalapnag sang Maayong Balita, kaupod man si Clement kag ang iban pa nga mga manugpangabudlay. Ang ila mga ngalan nasulat na sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.

4Magkalipay kamo permi sa Ginoo. Kag ginasulit ko, magkalipay kamo!

5Ipakita ninyo ang inyo kalulo sa tanan nga tawo. Malapit na ang pag-abot sang Ginoo. 6Indi kamo magpalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Dios ang inyo mga kinahanglan paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. 7Kag kon himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong sa inyo tagipusuon kag hunahuna tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton pag-intiendi.

8Luwas sina, mga utod, hunahunaa ninyo permi ang mga butang nga maayo kag dalayawon: ang mga butang nga husto, talahuron, matarong, putli, matahom, kag halangdon. 9Sunda ninyo ang tanan nga butang nga inyo natun-an sa akon mga pagpanudlo kag mga hinimuan. Kag ubayan gid kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong.

Nagpasalamat si Pablo sa Ginpadala nga Bulig

10Dako gid ang akon kalipay sa Ginoo tungod nga nadumduman ninyo ako liwat. Nahibaluan ko nga permi kamo nagapanumdom sa akon, pero wala kamo sing kahigayunan sa pagpakita sina sa akon. 11Wala ako nagasiling sina sa pagpabati-bati nga may kinahanglan ako. Kay nakatuon ako nga magkontento bisan ano ang akon kahimtangan. 12Kahibalo ako magpangabuhi sa tuman nga kaimulon, kag kahibalo man ako magpangabuhi nga sa bugana. Ini tanan natun-an ko agod bisan paano ang akon kahimtangan, busog man ukon gutom, bugana man ang akon pangabuhi ukon indi, kontento ako gihapon. 13Masarangan ko nga atubangon ang bisan ano nga kahimtangan paagi sa bulig ni Cristo nga nagapabakod sa akon.

14Pero salamat gid sa inyo pagbulig sa akon, sa akon mga palaligban. 15Kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo nga sang pagsugod ko wali sang Maayong Balita, paghalin ko sa Macedonia, wala sing iban nga iglesya nga nagbulig sa akon mga kinahanglanon kundi kamo gid lang. 16Bisan sang didto ako sa Tesalonica, makapila kamo nagpadala sing bulig sa akon. 17Ginasambit ko ini indi tungod nagahandom ako nga makabaton liwat halin sa inyo, kundi ginahandom ko nga kamo makabaton man sing balos tungod nga kamo nagahatag. 18Karon bastante ako, kag sobra pa gani. Ang tanan nga akon mga kinahanglanon ari na kag wala gid sing kulang, tungod nga gindala na diri ni Epafroditus ang inyo ginpadala nga bulig. Ini nga bulig pareho sa mahamot nga halad nga ginahalad sa Dios, nga iya ginabaton nga may kalipay. 19Kag tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, ang akon Dios magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon halin sa kabuganaan sang iya manggad. 20Dayawon naton ang aton Dios kag Amay sa wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

21Kamusta na lang sa tanan nga katawhan sang Dios dira nga ara kay Cristo Jesus. Ang aton mga utod nga kaupod ko diri nagapangamusta man sa inyo. 22Ginakamusta man kamo sang tanan nga katawhan sang Dios diri, labi na gid ang mga sakop sa palasyo sang Emperador. 23Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.