Knijga O Kristu

Filipljanima 3:1-21

Dragocjena spoznaja Krista

1I na koncu, draga braćo, radujte se u Gospodinu. Meni ne dodija pisati vam stalno isto, a za vas je sigurnije.

2Čuvajte se pasa—zlih ljudi koji kažu da se morate osakatiti radi spasenja, i njihovih zlih djela. 3Jer mi koji se Bogu klanjamo u Duhu jedini smo zaista obrezani. Mi se ne pouzdajemo u ljudske napore. Umjesto toga, hvalimo se onime što je za nas učinio Isus Krist.

4A ako bi se itko mogao pouzdati u vlastito tijelo, mogao bih ja. Imaju li drugi razloga da se pouzdaju u vlastite napore, ja ih imam još više! 5Obrezan sam kao dijete od osam dana, rođen u židovskoj obitelji čiste krvi iz Benjaminova plemena. Pravi pravcati Židov. Pripadnik farizeja. 6Glede revnosti: progonio sam Crkvu. Glede pravednosti u ispunjavanju Zakona: bio sam besprijekoran.

7Sve što sam nekoć smatrao vrijednim, sada smatram bezvrijednim zaradi Krista. 8Štoviše, sve je bezvrijedno u usporedbi s onim najdragocjenijim: spoznajom Isusa Krista, mojega Gospodina. Sve sam drugo odbacio i sve smatram smećem da bih zadobio Krista 9i postao jedno s njime. Ne pouzdajem se više u vlastitu pravednost ni u ispunjavanje Zakona, već se pouzdajem u Krista da me spasi. Jer Bog nas pred sobom opravdava našom vjerom u Krista. 10Svega sam se odrekao—da zaista mogu spoznati Krista i iskusiti moćnu silu koja ga je uskrsnula, naučiti što znači trpjeti s njim i dijeliti njegovu smrt 11ne bih li doživio uskrsnuće od mrtvih!

Prezati za ciljem

12Ne kažem da sam već sve to postignuo ili da sam već postao savršenim, nego prežem da to dosegnem jer je Krist dosegnuo mene. 13Ne smatram, braćo, da sam već postao kakvim trebam biti, nego da sam se sav dao na to da zaboravim ono što je iza mene i da hitim prema onomu što me čeka. 14Trudim se istrčati utrku do cilja i primiti nagradu kojoj nas je Bog, kroz Krista Isusa, pozvao u nebo.

15Tako mislimo svi koji smo zreli u vjeri. Ako vi drukčije mislite, Bog će to i vama objaviti. 16Ali moramo biti poslušni istini koju smo spoznali.

17Draga braćo, živite poput mene i učite od onih koji slijede moj uzor. 18Jer sam vam prije o tomu često govorio, a i sada velim sa suzama u očima: mnogi svojim životom pokazuju da su zapravo neprijatelji Kristova križa. 19Njih čeka vječna propast. Njihov je bog njihov trbuh. Ponose se sramotnim stvarima. Misle samo na ovaj zemaljski život. 20Ali naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo da će nam doći Spasitelj, naš Gospodin Isus Krist. 21On će ova naša smrtna tijela preobraziti i suobličiti ih svojemu slavnome tijelu moćnom silom kojom će sve podložiti sebi.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 3:1-21

Ang Matuod nga Pagkamatarong

1Karon, mga utod ko kay Cristo, magkalipay kamo sa Ginoo! Wala ako ginatak-i sa pagsambit sini liwat sa inyo, kay para gid ini sa inyo kaayuhan. 2Mag-andam kamo sa mga Judio nga nagapilit nga magpatuli kamo. Daw sa mga ido ina nga mga tawo nga nagahimo sing malain. 3Pero kita amo ang may matuod nga tanda nga mga sumulunod kita sang Dios, tungod nga nagasimba kita sa iya paagi sa bulig sang Espiritu Santo kag nagakalipay kita sa aton relasyon kay Cristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremonya ukon sa aton mga ginahimo agod maluwas kita. 4Kon sa bagay, kon may magsiling nga siya maluwas tungod sang iya pagtuman sa mga seremonya, mas labi ako nga makasiling sina. 5Tungod nga sang walo pa lang ako ka adlaw gintuli na ako. Israelinhon ako, kay sakop ako sang tribo ni Benjamin. Gani kon pagka-Judio ang pagahambalan, matuod gid ako nga Judio. Kon parte sa pagtuman sa Kasuguan sang mga Judio, gintuman ko gid ini kay Pariseo ako sadto anay. 6Kon ang kapisan ang pagahambalan, puwerte ako, kay ginhingabot ko pa gani ang iglesya.3:6 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. Kag kon parte sa pagtuman sa Kasuguan, wala sing may isaway sa akon. 7Sadto anay ini tanan nga butang ginkabig ko nga importante, pero subong ginakabig ko ini nga wala sing pulos tungod kay Cristo. 8Indi lang ina, kundi ang tanan man nga mga butang ginakabig ko subong nga wala sing pulos kon ikomparar sa akon pagkilala kay Cristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginsikway ko ang tanan, kag ginakabig ko ini nga daw pareho sang basura, agod mangin akon si Cristo, 9kag ako ara sa iya. Wala na ako nagasalig nga mangin matarong ako paagi sa akon kaugalingon nga paghimulat sa pagtuman sang Kasuguan, kundi matarong na ako sa atubangan sang Dios tungod sa iya ginhimo kag paagi sa akon pagtuo kay Cristo. 10Ang akon handom subong nga makilala ko pa gid si Cristo, nga maeksperiensyahan ko ang gahom sang iya pagkabanhaw, kag makapakigbahin ako sa iya mga pag-antos hasta mangin kaangay ako sa iya sa iya kamatayon. 11Kag sa sini mabanhaw man ako. Kabay pa.

Padayon sa Lalambuton

12Wala ako nagasiling nga wala na ako sing kulang, ukon perpekto na ako. Pero nagapadayon ako sa pagtinguha nga malambot ko ina, kay amo ina ang katuyuan ni Cristo Jesus kon ngaa ginpili niya ako. 13Mga utod ko kay Cristo, wala ako nagahunahuna nga nalambot ko na ang perpekto nga kabuhi. Pero ang akon ginahimo subong, wala ko na ginahunahuna ang nagligad, kundi ginatinguhaan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. 14Pareho sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malambot ko ang lalambuton, agod mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Cristo Jesus.

15Ini nga pagtinguha dapat himuon naton bisan pa nga ginakilala kita nga mga hamtong na sa pagtuo. Karon, kon wala kamo nagakomporme sini, ipaintiendi ini sang Dios sa inyo. 16Walay sapayan padayunon ta ang pagsunod sa kamatuoran nga aton natun-an.

17Mga utod, sunda ninyo ako. May mga tawo man dira nga pareho gid sa amon ang ila kabuhi. Sunda man ninyo sila. 18Kay madamo ang nagasunod kuno kay Cristo pero makita sa ila kabuhi nga nagakontra sila sa mga pagpanudlo parte sa kamatayon ni Cristo sa krus. Makapila ko na kamo ginsilingan parte sa sini nga mga tawo, kag karon nagahibi ako sa pagpadumdom sini liwat sa inyo. 19Ang dangatan sini nga mga tawo amo ang kalaglagan, kay ang ila tiyan3:19 ang ila tiyan: ukon, ang gusto sang ila lawas. amo ang ila ginapakadios. Ginapabugal pa nila ang mga butang nga kuntani dapat nila ikahuya. Ang ginahunahuna nila amo lang ang mga butang diri sa kalibutan. 20Pero kita iya, ang langit amo ang aton matuod nga banwa, kag halin didto ginapaabot naton ang pag-abot sang aton Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21Pag-abot niya diri, bag-uhon niya ang aton lawas nga may kamatayon nga mangin pareho sa iya lawas nga langitnon. Himuon niya ini paagi sa iya gahom nga makapasakop sang tanan nga butang sa iya.