Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 107

BUKU LACHISANU

Masalimo 107–150

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Owomboledwa a Yehova anene zimenezi
    amene Iyeyo anawawombola mʼdzanja la mdani,
iwo amene anawasonkhanitsa kuchokera ku mayiko,
    kuchokera kumadzulo ndi kummawa, kuchokera kumpoto ndi kummwera.

Ena anayendayenda mʼchipululu mopanda kanthu,
    osapeza njira yopitira ku mzinda kumene akanakakhazikikako.
Iwo anamva njala ndi ludzu,
    ndipo miyoyo yawo inafowokeratu.
Pamenepo analirira Yehova mʼmavuto awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
Iye anawatsogolera mʼnjira yowongoka
    kupita ku mzinda umene anakakhazikikako.
Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi chifukwa cha machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
pakuti Iye wapha ludzu la munthu womva ludzu
    ndipo wakhutitsa wanjala ndi zinthu zabwino.

10 Ena anakhala mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu,
    amʼndende ovutika mʼmaunyolo achitsulo,
11 pakuti iwowo anawukira mawu a Mulungu
    ndi kunyoza uphungu wa Wammwambamwamba.
12 Kotero Iye anawapereka kuti agwire ntchito yakalavulagaga;
    anagwa pansi ndipo panalibe woti awathandize.
13 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
14 Yehova anawatulutsa mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu
    ndipo anadula maunyolo awo.
15 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
16 pakuti Iye amathyola zipata zamkuwa
    ndi kudula pakati mipiringidzo yachitsulo.

17 Ena anakhala zitsiru chifukwa cha njira zawo zowukira,
    ndipo anamva zowawa chifukwa cha mphulupulu zawo.
18 Iwo ananyansidwa ndi chakudya chilichonse
    ndipo anafika pafupi ndi zipata za imfa.
19 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awowo.
20 Iye anatumiza mawu ake ndi kuwachiritsa;
    anawalanditsa ku manda.
21 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
22 Apereke nsembe yachiyamiko
    ndi kufotokoza za ntchito zake ndi nyimbo zachimwemwe.

23 Ena anayenda pa nyanja mʼsitima zapamadzi;
    Iwo anali anthu amalonda pa nyanja yayikulu.
24 Anaona ntchito za Yehova,
    machitidwe ake odabwitsa mʼnyanja yakuya.
25 Pakuti Iye anayankhula ndi kuwutsa mphepo yamkuntho
    imene inabweretsa mafunde ataliatali.
26 Sitima za pamadzizo zinatukulidwa mmwamba ndi kutsikira pansi pakuya;
    pamene amawonongeka, kulimba mtima kwawo kunasungunuka.
27 Anachita chizungulire ndi kudzandira ngati anthu oledzera;
    anali pa mapeto a moyo wawo.
28 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iyeyo anawapulumutsa ku masautso awo.
29 Yehova analetsa namondwe,
    mafunde a mʼnyanja anatontholetsedwa.
30 Anali osangalala pamene kunakhala bata,
    ndipo Iye anawatsogolera ku dooko limene amalifuna.
31 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
32 Akuze Iye mu msonkhano wa anthu
    ndi kumutamanda pabwalo la akuluakulu.

33 Iye anasandutsa mitsinje kukhala chipululu,
    akasupe otuluka madzi kukhala nthaka yowuma,
34 ndiponso nthaka yachonde kukhala nthaka yamchere,
    chifukwa cha kuyipa kwa amene amakhala kumeneko.
35 Anasandutsa chipululu kukhala mayiwe a madzi
    ndi nthaka yowuma kukhala akasupe a madzi oyenda;
36 kumeneko Iye anabweretsa anthu anjala kuti azikhalako,
    ndipo iwo anamanga mzinda woti akhazikikeko.
37 Anafesa mbewu mʼminda ndi kudzala mipesa
    ndipo anakolola zipatso zochuluka;
38 Yehova anawadalitsa, ndipo chiwerengero chawo chinachuluka kwambiri,
    ndipo Iye sanalole kuti ziweto zawo zithe.

39 Kenaka chiwerengero chawo chinachepa ndipo iwo anatsitsidwa
    chifukwa cha mazunzo, mavuto ndi chisoni;
40 Iye amene amakhuthulira mʼnyozo pa olemekezeka
    anawachititsa kuyendayenda mʼmalo owumawo wopanda njira.
41 Koma Iyeyo anakweza anthu osowa kuchoka ku masautso awo
    ngati magulu a nkhosa.
42 Anthu olungama mtima amaona ndi kusangalala,
    koma anthu onse oyipa amatseka pakamwa pawo.

43 Aliyense wanzeru asamalitse zinthu zimenezi
    ndi kuganizira za chikondi chachikulu cha Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 107

卷五:詩篇107—150

稱謝上帝的美善

1你們要稱謝耶和華,
因為祂是美善的;
祂的慈愛永遠長存。
2-3 耶和華救贖的人,
就是祂從敵人手中救贖出來、
從東西南北招聚的人,
都要稱謝祂。
他們在曠野中飄泊,居無定所,
又饑又渴,陷入絕境。
他們在危難中呼求耶和華,
祂就拯救他們脫離困境,
帶領他們走直路,
到可居住的城邑。
他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
因為祂滿足乾渴的人,
以美食餵飽饑餓的人。
10 有些人坐在黑暗裡,
在死亡的陰影下,
被鐵鏈捆綁,
痛苦不堪。
11 因為他們違背上帝的話,
藐視至高者的旨意,
12 所以上帝用苦役使他們順服,
他們跌倒也無人扶助。
13 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華就拯救他們脫離困境。
14 祂帶領他們脫離黑暗和死亡的陰影,
斷開他們的鎖鏈。
15 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
16 因為祂打碎了銅門,
砍斷了鐵閂。
17 有些人愚頑,
因自己的悖逆和罪惡而受苦,
18 食慾全消,幾近死亡。
19 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華便拯救他們脫離困境。
20 祂一發令,就醫治了他們,
救他們脫離死亡。
21 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
22 他們當向祂獻上感恩祭,
歡然歌頌祂的作為。
23 有些人乘船在汪洋大海上經商,
24 他們看見了耶和華的作為,
看見了祂在深海所行的奇事。
25 祂一聲令下,
狂風大作,巨浪滔天。
26 他們的船隻忽而被拋向半空,
忽而落入深淵,
他們嚇得面無人色,
27 東倒西歪,如同醉漢,
束手無策。
28 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華便拯救他們脫離困境。
29 祂使狂風止息,海浪平靜。
30 他們因風平浪靜而歡喜,
祂帶領他們到所嚮往的港灣。
31 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
32 他們當在眾人面前尊崇祂,
在眾首領面前讚美祂。
33 祂使江河變成荒漠,
水泉變成乾地,
34 叫沃土變成荒涼的鹽鹼地,
因為那裡的居民邪惡。
35 祂叫荒漠水塘遍佈,
使旱地甘泉湧流。
36 祂使饑餓的人住在那裡,
建造可安居的城邑,
37 耕種田地,栽植葡萄園,
收成豐碩。
38 祂賜福給他們,
使他們人丁興旺,
牲口有增無減。
39 後來他們在壓迫、患難和痛苦的煎熬下人口減少,
地位卑下。
40 祂使貴族蒙羞受辱,
漂流在荒蕪之地。
41 但祂搭救貧苦的人脫離苦難,
使他們家族興旺,多如羊群。
42 正直人看見就歡喜,
邪惡人都啞口無言。
43 有智慧的人都當留心這些事,
思想耶和華的慈愛。