Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 106

1Tamandani Yehova.

Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Ndani angathe kufotokoza za ntchito zamphamvu za Yehova
    kapena kumutamanda mokwanira?
Odala ndi amene amasunga chilungamo,
    amene amachita zolungama nthawi zonse.
Mundikumbukire Yehova, pamene mukuonetsa kukoma mtima kwanu kwa anthu anu,
    bwerani mudzandithandize pamene mukuwapulumutsa iwo,
kuti ndidzasangalale ndi chuma cha anthu anu osankhika,
    kuti ndidzakhale nacho chimwemwe cha anthu anu
    ndi kukhala pamodzi ndi cholowa chanu pa kukutamandani.

Ife tachimwa monga momwe anachitira makolo athu;
    tachita zolakwa ndipo tachita moyipa.
Pamene makolo athu anali mu Igupto,
    sanalingalire za zozizwitsa zanu;
iwo sanakumbukire kukoma mtima kwanu kochuluka,
    ndipo anawukira Inu pa Nyanja Yofiira.
Komabe Iye anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,
    kuti aonetse mphamvu zake zazikulu.
Anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo inawuma;
    anawatsogolera mʼnyanja yakuya ngati akuyenda mʼchipululu.
10 Anawapulumutsa mʼdzanja la amaliwongo;
    anawawombola mʼdzanja la mdani.
11 Madzi anamiza adani awo,
    palibe mmodzi wa iwo anapulumuka.
12 Kenaka iwo anakhulupirira malonjezo ake
    ndi kuyimba nyimbo zamatamando.

13 Koma posachedwa anayiwala zimene Iye anachita,
    ndipo sanayembekezere uphungu wake.
14 Mʼchipululu, anadzipereka ku zilakolako zawo;
    mʼdziko lopanda kanthu anayesa Mulungu.
15 Choncho Iye anawapatsa chimene anapempha,
    koma anatumiza nthenda yowondetsa.

16 Mʼmisasa, anachitira nsanje Mose ndi Aaroni,
    amene Yehova anadzipatulira.
17 Nthaka inatsekuka ndipo inameza Datani;
    inakwirira gulu la Abiramu.
18 Moto unayaka pakati pa otsatira awo;
    lawi lamoto linapsereza anthu oyipa.

19 Iwo anapanga mwana wangʼombe pa Horebu
    ndi kulambira fano loyengedwa kuchokera ku chitsulo.
20 Anasinthanitsa ulemerero wawo
    ndi fano la ngʼombe yayimuna imene imadya udzu.
21 Anayiwala Mulungu amene anawapulumutsa,
    amene anachita zinthu zazikulu mu Igupto,
22 zozizwitsa mʼdziko la Hamu
    ndi machitidwe ake woopsa pa Nyanja Yofiira.
23 Choncho Iye anawawuza kuti adzawawononga,
    pakanapanda Mose, mtumiki wake wosankhidwa,
kuyima pamaso pake,
    ndi kuletsa mkwiyo wake kuti usawawononge.

24 Motero iwo ananyoza dziko lokoma;
    sanakhulupirire malonjezo ake.
25 Anangʼungʼudza mʼmatenti mwawo
    ndipo sanamvere Yehova.
26 Kotero Iye analumbira atakweza dzanja lake,
    kuti adzachititsa kuti iwowo afere mʼchipululu,
27 kuchititsa kuti zidzukulu zawo zifere pakati pa anthu a mitundu ina
    ndi kuwabalalitsa mʼdziko lonse.

28 Iwo anayamba kupembedza Baala-Peori
    ndi kudya nsembe zoperekedwa kwa milungu yopanda moyo;
29 anaputa mkwiyo wa Yehova pa machitidwe awo oyipa,
    ndipo mliri unabuka pakati pawo.
30 Koma Finehasi anayimirira ndi kulowererapo,
    ndipo mliri unaleka.
31 Chimenechi ndicho chinayesedwa chilungamo chake,
    kwa mibado yosatha imene ikubwera.

32 Pa madzi a ku Meriba iwo anakwiyitsa Yehova
    ndipo mavuto anabwera kwa Mose chifukwa cha anthuwo,
33 pakuti iwowo anawukira mzimu wa Mulungu,
    ndipo pa milomo ya Mose panatuluka mawu osayenera.

34 Aisraeliwo sanawononge mitundu ya anthu
    monga momwe Yehova anawalamulira.
35 Koma anasakanizana ndi anthu a mitundu inayo
    ndi kuphunzira miyambo yawo.
36 Ndipo anapembedza mafano awo,
    amene anakhala msampha kwa iwowo.
37 Anapereka nsembe ana awo aamuna
    ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.
38 Anakhetsa magazi a anthu osalakwa,
    magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi,
amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanaani,
    ndipo dziko linayipitsidwa ndi magazi awo.
39 Iwo anadzidetsa okha ndi zimene anachita;
    ndi machitidwe awo amakhala ngati munthu wachigololo.

40 Tsono Yehova anakwiya ndi anthu ake
    ndipo ananyansidwa ndi cholowa chake.
41 Iye anawapereka kwa anthu a mitundu ina,
    ndipo adani awo anawalamulira.
42 Adani awo anawazunza
    ndi kuwakhazika pansi pa mphamvu yawo.
43 Iye ankawapulumutsa nthawi zambiri,
    koma iwo ankatsimikiza za kuwukira
    ndipo anawonongeka mʼmachimo awo.

44 Koma Iye anaona kuzunzika kwawo
    pamene anamva kulira kwawo;
45 Chifukwa cha iwo Iye anakumbukira pangano lake
    ndipo anawalezera mtima chifukwa cha kukula kwa chikondi chake.
46 Iye anachititsa kuti amene anawagwira iwo ukapolo
    awamvere chisoni.

47 Tipulumutseni Inu Yehova Mulungu wathu,
    ndipo mutisonkhanitse kuchoka kwa anthu a mitundu ina
kuti tithe kuyamika dzina lanu loyera
    ndi kunyadira mʼmatamando anu.

48 Atamandike Yehova, Mulungu wa Israeli,
    Kuyambira muyaya mpaka muyaya.
Anthu onse anene kuti, “Ameni!”

Tamandani Yehova.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 106

上帝恩待祂的子民

1你們要讚美耶和華!
要稱謝耶和華,
因為祂是美善的,
祂的慈愛永遠長存!
誰能述說耶和華的大能作為?
誰能道盡祂當受讚美之處?
那些行事公正,
持守公義的人有福了。
耶和華啊!
你恩待你子民的時候,
求你別忘了我;
你拯救他們的時候,
求你幫助我,
使我看到你所揀選的人繁榮昌盛,
與他們同樂,
與你的子民一同誇耀。
我們跟祖先一樣也犯了罪,
行事邪惡。
我們祖先在埃及漠視你行的神蹟,
忘記你向他們屢施慈愛,
在紅海邊反叛你。

但祂為了自己的名拯救了他們,
以彰顯祂的大能。
祂斥責紅海,海就乾了,
祂帶領他們走過深淵,
如履乾地。
10 祂救他們逃脫敵人的追趕,
從仇敵的手中救贖了他們。
11 海水淹沒了敵軍,
沒有一人生還。
12 那時他們才相信祂的話,
歌唱讚美祂。
13 然而,他們很快忘了祂的作為,
不願等候祂的引導。
14 他們在曠野大起貪念,
試探上帝。
15 祂滿足了他們的要求,
但在他們當中降下了瘟疫。
16 他們還在營中嫉妒摩西和耶和華揀選為祭司的亞倫。
17 於是大地裂開,
吞沒了大坍、亞比蘭和他們的家人。
18 火在他們的黨羽中燒起,
消滅了這些惡人。
19 他們在何烈山鑄造牛犢,祭拜偶像,
20 他們把榮耀的上帝變成了吃草之牛的鑄像。
21 他們忘記了拯救他們的上帝,
祂曾在埃及行奇事,
22 在含地行神蹟,
在紅海邊行可畏的事。
23 因此祂說要消滅他們。
若不是祂所揀選的摩西為他們求情,
祂早已在烈怒中毀滅了他們。
24 他們藐視那佳美之地,
不相信祂的應許。
25 他們在帳篷裡發怨言,
不聽從祂的命令。
26 因此,祂舉手起誓要使他們倒斃在曠野,
27 使他們的後代分散到各族各方去。
28 他們在毗珥祭拜巴力,
吃獻給假神的祭物。
29 他們的所作所為觸怒耶和華,
以致瘟疫降在他們中間,
30 直到非尼哈起來懲罰罪人,
瘟疫才停止。
31 這就是他的義行,世代永存。
32 他們在米利巴泉邊惹耶和華發怒,
連累了摩西。
33 因為他們惹摩西發怒,
以致他說了魯莽的話。
34 他們沒有照耶和華的命令消滅外族人,
35 反倒與他們混居,
仿效他們的習俗,
36 拜他們的神像,陷入網羅。
37 他們把自己的兒女當祭物獻給鬼魔,
38 他們把自己的兒女獻給迦南的神像作祭物,
流他們兒女無辜的血,
玷污了那地方。
39 他們的行為玷污了自己,
使自己淪為淫婦。
40 耶和華因此向祂的子民發怒,
厭惡他們,
41 使他們落在列邦的手中,
受敵人的轄制。
42 他們的敵人壓迫他們,
奴役他們。
43 祂多次拯救他們,
他們卻執意背叛,
陷入罪中不能自拔。
44 但祂聽見他們在苦難中呼求時,
仍然眷顧他們。
45 祂沒有忘記與他們立的約,
因祂偉大無比的愛而憐憫他們。
46 祂使擄掠他們的人憐憫他們。
47 我們的上帝耶和華啊,
求你拯救我們,
從各國招聚我們,
使我們可以稱謝你的聖名,
歡然讚美你。
48 以色列的上帝耶和華永永遠遠當受稱頌。
願萬民都說:「阿們!」
你們要讚美耶和華!