Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 4:1-31

1-2Lad mig bruge et eksempel. Tænk på et lille barn, som er arving til al sin fars ejendom. Indtil barnet når den myndighedsalder, som faderen forud har bestemt, har det ingen rettigheder over arven og kan derfor sammenlignes med faderens slaver. Barnet er under opsyn af en værge, og arven er i andres varetægt indtil det rette tidspunkt. 3Sådan er det også med os. Indtil Kristus kom, levede vi som umyndige børn. Vi levede som slaver af religiøse regler og denne verdens tankegang. 4-5Men da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin Søn her til jorden, født af en kvinde. Kristus gik ind under den jødiske lovs herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slaver af den og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn.

6Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen Søns Ånd, og det er den Ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores Far. 7Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.

Vend ikke tilbage til slaveriet

8Før i tiden var I slaver af afguder og ting, der ikke kommer fra den sande Gud. I kendte ham jo ikke dengang. 9Men nu kender I Gud, ja endnu mere: I er kendt af Gud. Hvorfor vil I så vende tilbage til et liv styret af ineffektive lovregler og nytteløse anstrengelser? Vil I gerne være slaver af dem igen? 10I går højt op i reglerne for de ugentlige, månedlige og årlige jødiske ceremonier og fester. 11Jeg er bange for, at mit arbejde hos jer har været forgæves. 12Kære venner, jeg beder jer inderligt om at leve, som jeg gør—i frihed fra disse ting—for jeg er blevet som jer ikke-jøder—frigjort fra de jødiske lovregler.

I tog så venligt imod mig, da jeg kom til jer første gang. 13I husker jo nok, at det var min fysiske svaghed, der blev anledningen til, at jeg første gang fortalte jer om Jesus. 14Men selvom jeg så ynkelig ud, viste I hverken foragt eller afsky for mig. I tog imod mig som Guds sendebud, ja, som havde jeg været Frelseren Jesus selv. 15I var så glade og lykkelige dengang. Hvor er den glæde henne i dag? Jeg husker jeres kærlighed til mig. I ville endog have revet jeres øjne ud og givet dem til mig, hvis det havde været muligt. 16Mon I nu bliver vrede på mig, fordi jeg siger jer sandheden?

17De mennesker, som ønsker, at I skal følge de jødiske lovregler, gør alt, for at I skal komme over på deres side. De tænker ikke på, hvad der er bedst for jer, men kun på at trække jer væk fra os, så I kan blive lige så ivrige efter at følge reglerne, som de selv er. 18Det er fint at være ivrig, hvis det altså er efter at gøre det rigtige. Det burde I altid være, ikke kun når jeg er hos jer. 19Åh, mine elskede børn, jeg føler en dyb smerte for jer, som om jeg var i fødselsveer. Jeg kæmper for, at I må komme til at ligne Kristus mere og mere. 20Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu, så jeg kunne udtrykke mig klarere og bedre vide, hvad jeg skal sige. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tænke om jer.

21Sig mig engang, I som så gerne vil følge de jødiske lovbøger, ved I egentlig, hvad der står i dem? 22Der står blandt andet, at Abraham fik to sønner. Den ene blev født af slavekvinden Hagar, den anden af hans kone Sara, den frie kvinde.4,22 Da Abrahams kone, Sara, ikke kunne få børn, foreslog hun, at Abraham fik et barn med slavepigen Hagar. Det gik Abraham med på, og Ishmael blev født. Senere fik Abraham og Sara ved et mirakel en søn sammen, som kom til at hedde Isak. Beretningen findes i 1.Mos. 15–21. 23Slavekvindens søn blev født som følge af menneskelige planer. Den frie kvindes søn blev født som følge af et løfte fra Gud. 24Den historie har en dybere betydning. De to kvinder symboliserer de to pagter mellem Gud og mennesker. Lovens pagt, som Gud oprettede med Israels folk på Sinaibjerget, svarer til slavekvinden Hagar. Den pagts „børn” lever som slaver. 25Sinaibjerget i Arabien symboliserer det jordiske Jerusalem, som er centrum for de jøder, der lever som slaver af loven. 26Den frie kvinde, Sara, er symbol på det himmelske Jerusalem, og hendes „børn” lever i frihed. Hun er „mor” til alle os, som tror på Kristus. 27Der står jo skrevet:

„Glæd dig, du kvinde, som ikke kan få børn.

Bryd ud i jubel, du, som ikke kender til veer.

Den tilsidesatte hustru får masser af børn,

langt flere end hende, der har manden.”4,27 Citat fra Es. 54,1. Se også 1.Mos. 15,5 om Saras og Abrahams utallige „børn”. Hagar kunne sagtens få børn, blot hun havde en mand, mens Sara blev tilsidesat, da hun ikke kunne få børn. Men i sidste instans fik Sara mange flere åndelige efterkommere, end nogen kvinde har fået fysiske efterkommere.

28I, som er kristne, ligner Saras søn, Isak, idet jeres åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. 29Men det samme som skete dengang, sker også i dag. De, som er „født” i kraft af menneskelig tankegang, forfølger dem, som er „født” i kraft af Helligånden. 30Det har Skriften også noget at sige om: „Jag slavekvinden og hendes søn bort, for slavekvindens søn må aldrig få del i den frie søns arv.”4,30 1.Mos. 21,10. 31Altså er vi ikke født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Галатам 4:1-31

1Я имею в виду, что пока наследник ещё ребёнок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит всё имение. 2Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется до определённого времени, установленного его отцом. 3Так и мы, пока были «детьми», находились в рабстве у духовных сил этого мира. 4Но когда пришло назначенное время, Всевышний послал Своего (вечного) Сына, рождённого от женщины, подвластного Закону, 5чтобы искупить находящихся под Законом и чтобы мы стали полноправными сынами. 6А поскольку вы – сыны Всевышнего, то Всевышний поселил в ваши сердца Духа Своего Сына4:6 То есть Святого Духа, Духа Аллаха (см. Рим. 8:9)., Духа, Который взывает к Всевышнему: «Дорогой Отец!» 7Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Всевышний сделал тебя и наследником.

Паул переживает за галатов

8Когда вы ещё не знали Аллаха, вы были рабами «богов», которые вовсе не боги. 9Но сейчас вы знаете Аллаха и, что ещё важнее, Аллах знает вас. Так как же вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным духовным силам, в рабство к которым вы желаете отдаться? 10Вы даже чтите определённые дни, месяцы, времена и годы иудейского календаря! 11Боюсь, что все мои труды ради вас были напрасны. 12Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что и я стал таким, какими вы были, – свободными от Закона.

Вы никогда не причиняли мне никакого зла. 13Вы же знаете, что в первый раз я смог остаться у вас и возвещать Радостную Весть из-за болезни. 14И хотя моё физическое состояние было испытанием и для вас, вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня4:14 Или: «не сплёвывали, боясь моего сглаза». Согласно толкованию, которое соответствует такому переводу, лжеучители, пришедшие в Галатию, обвиняли Паула в том, что у него был «дурной глаз».. Вы приняли меня словно ангела от Аллаха или даже как бы Самого Ису аль-Масиха! 15Вы были так счастливы! Что же с вами случилось? Говорю вам, вы бы даже вырвали свои глаза и отдали их мне, чтобы помочь, если бы это было возможно. 16Так неужели я стал вашим врагом оттого, что говорю вам истину?

17Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою сторону, но к добру это не приведёт. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы вы стали их ревностными приверженцами. 18Хорошо всегда быть ревностным в достижении хорошей цели, а не только когда я бываю у вас.

19Дети мои, я вновь в муках «рождаю» вас, пока не отразится в вас характер аль-Масиха. 20Как бы мне хотелось сейчас быть среди вас и говорить с вами совсем в другом тоне, потому что меня удивляет то, что я о вас слышу.

Дети рабыни и дети свободной

21Скажите мне, вы, желающие быть под Законом, разве вы не понимаете, что говорит Закон? 22Ведь написано, что у Ибрахима было двое сыновей: один родился от рабыни, а другой – от свободной женщины4:22 Сын рабыни (т. е. Хаджар, наложницы Ибрахима) – Исмаил (см. Нач. 16:1-4, 15); сын свободной (т. е. Сарры, жены Ибрахима) – Исхак (см. Нач. 21:2-3).. 23Сын рабыни родился по человеческой инициативе, а сын свободной родился согласно обещанию Аллаха4:23 См. Нач. 17:16-21; 18:10-14; 21:1; Евр. 11:11.. 24Здесь содержится иносказание: две женщины символизируют два священных соглашения. Одно было заключено на горе Синай4:24 Гора Синай – место, где Аллах передал через Мусу законы Таурата и заключил священное соглашение с исраильским народом (см. Исх. 19:2-8)., и его символ – Хаджар, рождающая детей в рабство Закона. 25Хаджар – это гора Синай в Аравии, а также это современный Иерусалим, потому что Иерусалим и все его дети в рабстве. 26Но небесный Иерусалим свободен, и он является нашей с вами матерью. 27Ведь написано:

«Возвеселись, бесплодная,

никогда не рожавшая детей!

Воскликни и ликуй,

никогда не испытывавшая родовых мук,

потому что у покинутой женщины будет гораздо больше детей,

чем у той, что имеет мужа!»4:27 Ис. 54:1.

28Вы же, братья, как и Исхак, – дети обещания. 29Тогда сын, рождённый обыкновенным образом, преследовал сына, рождённого по силе Духа. То же происходит и сейчас. 30Но что говорит об этом Писание? Оно говорит: «Прогони рабыню и её сына, потому что сын рабыни не разделит наследства с сыном свободной»4:30 Нач. 21:10.. 31Итак, братья, мы дети не рабыни, мы дети свободной!