Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 3:1-29

Guds accept opnås ved tro, ikke ved at overholde de jødiske love

1I tåbelige galatere, hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? 2Sig mig engang: Modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? 3Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt i Åndens kraft. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? 4I har allerede været udsat for megen forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? 5Når Gud giver jer sin Ånds kraft og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt?

6Tænk på, at Abraham havde tro til Gud, og det var derfor, Gud accepterede ham.3,6 Jf. 1.Mos. 15,6. 7I skal vide, at det er dem, der har tro som Abraham, der er de sande børn af Abraham. 8Skriften har for længe siden gjort det klart, at Gud ville acceptere alle folkeslag på grund af deres tro. Det kan man se af det løfte, Gud gav Abraham, nemlig: „Gennem dig vil alle folkeslag blive velsignet.”3,8 1.Mos. 12,3. 9Derfor vil alle, der har den samme tillid til Gud, som Abraham havde, også opnå den samme velsignelse, som Abraham opnåede.

10Alle, som prøver at blive accepteret af Gud på grundlag af lovgerninger, lever under Guds dom. Der står jo skrevet: „Enhver, som ikke holder fast ved og handler efter alt, hvad der er skrevet i denne lovbog, kommer under Guds dom.”3,10 5.Mos. 27,26 LXX. 11Det skulle være klart for enhver, at ingen opnår det evige liv ved at overholde alle lovene. Der står jo skrevet: „Den retskafne får livet ved sin tro.”3,11 Hab. 2,4. Rom. 1,17. 12Men den jødiske lov bygger ikke på tro, men på overholdelse af alle lovene. Der står jo skrevet: „Den, der overholder alle disse love, vil få livet derved.”3,12 3.Mos. 18,5. Rom. 10,5. 13Nu har Kristus frikendt os fra den dom, som følger af ikke at kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved selv at gå ind under dommen i stedet for at lade dommen ramme os. Da Jesus døde på korset, oplevede han Guds dom, for der står skrevet: „Den, der hænges op på et stykke træ, er under Guds dom.”3,13 5.Mos. 21,22-23. 14Da Jesus døde i stedet for os, nåede den velsignelse, som var lovet Abraham, ud til alle folkeslagene. Det betyder også, at det er ved tro, vi modtager Helligånden, som blev lovet os.

Løfterne til Abraham sammenlignet med lovens pagt

15Lad mig prøve at forklare det for jer ved at bruge et dagligdags eksempel. Når et testamente først er underskrevet og gjort retsgyldigt, kan ingen føje noget til eller trække noget fra. 16Sådan er det også med pagten mellem Gud og Abraham. Guds pagt med Abraham indeholdt et løfte om, at en af hans efterkommere ville blive til stor velsignelse. Skriften siger ikke „og dine efterkommere”, som om det gjaldt mange, men „og en af dine efterkommere”,3,16 Paulus tænker muligvis på udtrykket „i din sæd skal alle jordens folk velsignes” i 1.Mos. 22,18; 26,4 og 28,14. Udtrykket „i din sæd” i 1.Mos. 22,18 er en præcisering af udtrykket „i dig” fra 1.Mos. 12,3, som Paulus citerede i vers 8. Her gøres det klart, at velsignelsen gennem Abraham til alle jordens folkeslag skulle komme gennem en af Abrahams efterkommere. Det er også muligt, at Paulus tænker på andre steder, hvor hele udtrykket „og i din sæd” findes, nemlig 1.Mos. 13,15; 17,8; 24,7; 26,3. I åndelig forstand er Abrahams børn alle, som tror på Kristus, og de får del i de åndelige velsignelser, som hører Guds rige til. Ligesom Israels folk blev et stort folk med et konkret land med den berømte David som konge, således er Abrahams åndelige efterkommere blevet til et stort folk i et nyt åndeligt rige med Davidssønnen Jesus som konge. og det vil sige Kristus. 17Det, jeg mener, er, at det løfte om velsignelse, som pagten med Abraham indeholdt, blev ikke trukket tilbage, da Gud oprettede lovens pagt efter 430 år.3,17 I et fremmed land, Egypten. 18Gud gav et løfte til Abraham på grundlag af sin nåde. Men hvis løftet om velsignelse bliver opfyldt ved, at man overholder loven, så er der ikke længere tale om et løfte, som opfyldes ved Guds nåde.

19Hvad er så formålet med loven? Den blev nødvendig på grund af menneskers ondskab, og den skulle være i kraft, indtil den efterkommer, som løftet talte om, var kommet. Jødernes lov blev givet til Moses med engles hjælp, og Moses var som et mellemled mellem Gud og folket. 20Gud gav ikke sine love direkte til folket. Men da han gav sit løfte til Abraham, skete det direkte, for Gud er ikke afhængig af et mellemled.

Abrahams velsignelse fås ved tro på Kristus, ikke gennem loven

21Er loven da i modstrid med Guds løfter? Selvfølgelig ikke! Havde der eksisteret et sæt lovregler, som kunne give evigt liv, så ville man kunne blive accepteret af Gud ved at overholde de regler. 22Men det kan ikke lade sig gøre, for Skriften siger, at alle mennesker er under syndens magt.3,22 Sl. 14,1-3, Rom. 3,10. Det er kun ved tro på Jesus Kristus, at mennesker kan få del i det evige liv, som Gud har lovet.

23Indtil det at tro på Kristus blev en mulighed, levede vi jøder som i et fangenskab og blev bevogtet af loven. 24Den skulle holde os i skak, indtil Kristus kom, og vi dermed kunne blive accepteret af Gud på grundlag af vores tro på ham. 25Og nu, da vi er kommet til tro, behøver vi ikke længere at blive bevogtet af den jødiske lov.3,25 Eller: „vi er ikke længere under Toraens formynderskab”. Det græske ord henviser til en person, der skulle fortælle mindreårige børn, hvad de skulle gøre, og sørge for, at de blev holdt i skak og ikke kom på afveje. Det samme ord forekommer i vers 24 og i 1.Kor. 4,15.

I er ikke umyndige slaver, men Guds børn

26Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. 27Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. 28Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. 29Da I nu tilhører Kristus, er I også åndeligt set børn af Abraham, og I er blevet medarvinger til det, som Gud for længe siden lovede Abraham.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Галатам 3:1-29

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Вас словно кто-то сглазил3:1 Сглазил – Паул указывает галатам, что их понимание истины исказилось под влиянием зла. Говоря же о понятии «дурной глаз», мы должны понимать, что только в Аллахе, живом и всемогущем Боге, наша защита (см. Нач. 15:1; Заб. 17:3; 90:1-16; 120:1-8), и только Иса – наша ограда (см. 2 Фес. 3:2-3). И поэтому мы не должны бояться и не должны искать убежища у талисманов и амулетов (см. Нач. 35:2-4 со сноской)., вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти на кресте Исы аль-Масиха. 2Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в Радостную Весть, которую вы услышали? 3Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? 4Неужели всё, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы всё это было напрасным! 5Разве Аллах даёт вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили Его Вести, которую вы услышали?

6Вспомните пророка Ибрахима, он «поверил Аллаху, и это было вменено ему в праведность»3:6 Нач. 15:6.. 7Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Ибрахима!

8В Писании было предсказано, что Аллах будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Ибрахиму: «Через тебя получат благословение все народы»3:8 Нач. 12:3; см. также 18:18; 22:18.. 9Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Ибрахимом, который поверил Аллаху.

10Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет постоянно всего, что записано в книге Закона»3:10 Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Аллаха, находится во Втор. 28:15-68.. 11Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Аллахом исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»3:11 Авв. 2:4.. 12Оправдание через исполнение Закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполняет все эти повеления, будет жив благодаря им»3:12 Лев. 18:5.. 13Так вот, аль-Масих искупил нас от проклятия Закона. Он сам понёс проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»)3:13 Втор. 21:23. Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Аллахом. Иса, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания., 14чтобы все народы могли получить через Ису аль-Масиха благословение, данное Ибрахиму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

Превосходство обещания над Законом

15Братья, возьмём пример из повседневной жизни, ведь даже завещание3:15 На языке оригинала это слово также означает: «соглашение». человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16Точно так же и с обещанием, данным Ибрахиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку»3:16 Букв.: «семени». См. Нач. 12:7; 13:15; 17:7; 21:12; 22:18; 24:7 и сноски на эти стихи., то есть имеется в виду один его потомок – аль-Масих. 17Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить священное соглашение с Ибрахимом, установленное Аллахом прежде, и, тем самым, сделать недействительным данное Ибрахиму обещание. 18Если бы наследство зависело от соблюдения Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Аллах, в Своей благодати, дал его Ибрахиму по обещанию!

19В чём же тогда назначение Закона? Закон был дан позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришёл Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Аллах действовал один, когда дал обещание3:20 Букв.: «Но посредник не для одного, а Аллах – один»..

21Так что же, Закон противоречит обещаниям Аллаха? Ни в коем случае! Если бы Аллах дал нам Закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения Закона. 22Но Писание говорит, что весь мир всё ещё находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Ису аль-Масиха и лишь тем, кто верит. 23Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24Итак, Закон воспитывал нас до прихода аль-Масиха3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим к аль-Масиху»., чтобы, когда Он придёт, получить оправдание по вере. 25Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26Благодаря вере в Ису аль-Масиха все вы стали сынами Всевышнего. 27Ведь все, кто, поверив в аль-Масиха, прошёл обряд погружения в воду3:27 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Аллаху, войдя в общину последователей Исы аль-Масиха., «облеклись» в характер аль-Масиха3:27 Букв.: «Все, кто погрузились в аль-Масиха, те облеклись в аль-Масиха».. 28Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно в единении с Исой аль-Масихом! 29А если вы принадлежите аль-Масиху, то тогда вы и являетесь потомством Ибрахима и наследниками обещания Аллаха.