Ang Pulong Sa Dios

Lucas 3

Ang Pagwali ni Juan nga Tigbautismo

11-2 Human molabay ang pipila ka tuig, may gisulti ang Dios kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan. Kini nahitabo sa ika-15 ka tuig sa pagdumala ni Tiberio nga Emperador sa Roma. Niining tuiga usab, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, ug si Herodes ang pangulo sa Galilea. Si Felipe nga igsoon ni Herodes ang pangulo sa Iturea ug Traconite; ug si Lisanias ang pangulo sa Abilene. Si Anas ug si Caifas ang mga pangulong pari. Tungod sa gisulti sa Dios kang Juan, miadto siya sa mga dapit nga duol sa Suba sa Jordan ug nagwali. Miingon siya sa mga tawo, “Paghinulsol kamo sa inyong mga sala, ug magpabautismo aron pasayloon kamo sa Dios.” Pinaagi niining iyang gihimo natuman ang gisulat ni propeta Isaias,

“May magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tawo,
‘Andama ninyo ang agianan alang sa Ginoo.
Tul-ira ang dalan nga iyang pagaagian!
Ang tanang libaong tambakan,
Ug ang tanang bukid ug bungtod patagon.
Ang nagliko-likong dalan tul-iron.
Ug ang mga libaongon ug batuon nga dalan ayohon.
Ug makita sa tanang mga tawo kon unsa ang himuon sa Dios sa pagluwas kanila.’”[a]

Daghan ang mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabautismo. Miingon si Juan kanila, “Kamong mga kaliwat sa mga bitin! Kinsa ang nag-ingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na moabot? Kon tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silotan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. Timan-i ninyo kini: ang atsa andam na aron iputol sa mga punoan sa kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga putlon ug ilabay sa kalayo.”

10 Nangutana ang mga tawo kang Juan, “Unsa man diay ang among himuon?” 11 Mitubag si Juan, “Kon kinsa kaninyo ang may duha ka bisti ihatag ang usa sa walay bisti. Ug kon kinsa kaninyo ang may pagkaon, hatagi kadtong walay pagkaon.” 12 May mga maniningil ug buhis nga miadto usab kang Juan aron magpabautismo. Miingon sila kang Juan, “Magtutudlo, unsa may among himuon?” 13 Mitubag si Juan, “Kon maningil kamo ug buhis, ayaw kamo paningil ug sobra sa gipasingil kaninyo sa gobyerno. 14 May mga sundalo usab nga nangutana, miingon sila, “Unya, kami, unsa may among himuon?” Mitubag si Juan kanila, “Ayaw kamo pagpanghulga o pagpamutangbutang aron makapanguwarta. Kinahanglan nga makontento kamo sa inyong suhol.”

15 Pagkadungog sa mga tawo sa mga pagpanudlo ni Juan, naghunahuna sila nga tingali si Juan mao na ang Cristo nga ilang gipaabot. 16 Apan miingon si Juan kanila, “Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan may moabot nga mas gamhanan pa kay kanako. Ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon.[b] Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. 17 Sama siya sa tawo nga nagpalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa bodega apan ang tahop sunogon niya sa kalayo nga dili gayod mapalong.”

18 Daghan pang mga butang sa pagpangdasig ang gitudlo ni Juan sa iyang pagwali sa Maayong Balita ngadto sa mga tawo. 19 Bisan gani si Herodes nga pangulo sa Galilea gibadlong ni Juan tungod kay gihimo niyang kabit ang iyang bayaw nga si Herodias ug tungod sa daghan pang mga daotan nga iyang gihimo. 20 Ug sa kaulahian nadugangan pa gayod ang sala ni Herodes tungod sa iyang pagpapriso kang Juan.

Ang Pagbautismo kang Jesus

21 Usa ka adlaw, human mabautismohi ni Juan ang mga tawo, si Jesus nagpabautismo usab. Samtang nag-ampo si Jesus, naabre ang langit 22 ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo nga sama sa dagway sa salampati. Unya may tingog nga nadungog gikan sa langit nga nagaingon, “Ikaw ang akong pinalanggang Anak. Nalipay gayod ako kanimo.”

Ang mga Kagikan ni Jesus

23 Mga 30 na ang edad ni Jesus sa dihang nagsugod siya sa iyang buluhaton. Sa hunahuna sa mga tawo, anak siya ni Jose nga anak ni Eli. 24 Si Eli anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Melki. Si Melki anak ni Janai. Si Janai anak ni Jose. 25 Si Jose anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos. Si Amos anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli. Si Esli anak ni Nagai. 26 Si Nagai anak ni Maat. Si Maat anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Semei. Si Semei anak ni Josec. Si Josec anak ni Juda. 27 Si Juda anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Resa. Si Resa anak ni Zerubabel. Si Zerubabel anak ni Shealtiel. Si Shealtiel anak ni Neri. 28 Si Neri anak ni Melki. Si Melki anak ni Adi. Si Adi anak ni Cosam. Si Cosam anak ni Elmadam. Si Elmadam anak ni Er. 29 Si Er anak ni Josue. Si Josue anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim. Si Jorim anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. 30 Si Levi anak ni Simeon. Si Simeon anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose. Si Jose anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim. 31 Si Eliakim anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena. Si Mena anak ni Matata. Si Matata anak ni Natan. Si Natan anak ni David. 32 Si David anak ni Jesse. Si Jesse anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz. Si Boaz anak ni Salmon.[c] Si Salmon anak ni Naason. 33 Si Naason anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin. Si Admin anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron. Si Hezron anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda. 34 Si Juda anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera. Si Tera anak ni Nahor. 35 Si Nahor anak ni Serug. Si Serug anak ni Reu.[d] Si Reu anak ni Peleg. Si Peleg anak ni Heber. Si Heber anak ni Shela.[e] 36 Si Shela anak ni Cainan. Si Cainan anak ni Arfaxad. Si Arfaxad anak ni Shem. Si Shem anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamec. 37 Si Lamec anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoc. Si Enoc anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel. Si Mahalalel anak ni Kenan.[f] 38 Si Kenan anak ni Enos. Si Enos anak ni Set. Si Set anak ni Adan. Si Adan anak sa Dios.

Notas al pie

  1. Lucas 3:6 Tan-awa usab ang Isa. 40:3-5.
  2. Lucas 3:16 dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon: Sa literal, dili takos nga motangtang sa hikot sa iyang sandalyas.
  3. Lucas 3:32 Salmon: sa uban nga Griego nga teksto, Sala.
  4. Lucas 3:35 Reu: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Ragau.
  5. Lucas 3:35 Shela: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Sala.
  6. Lucas 3:37 Kenan: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Cainam.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

路加福音 3

施洗者約翰的傳道

1凱撒提庇留執政第十五年,本丟·彼拉多任猶太總督,希律做加利利的分封王,他的弟弟腓力做以土利亞和特拉可尼兩地的分封王,呂撒聶做亞比利尼的分封王, 亞那和該亞法當大祭司。當時,撒迦利亞的兒子約翰住在曠野,上帝向他說話。 他就到約旦河附近宣講悔改的洗禮,使人的罪得到赦免。 這正應驗了以賽亞先知書上的話:「在曠野有人大聲呼喊,

『預備主的道,
修直祂的路。
一切山谷將被填滿,
大山小丘將被削平,
彎曲的道路要被修直,
崎嶇的路徑要被鋪平。
世人都要看見上帝的救恩。』」

約翰對前來接受他洗禮的人群說:「你們這些毒蛇的後代!誰指示你們逃避那將臨的烈怒呢? 你們要結出與悔改相稱的果子。不要心裡說,『我們是亞伯拉罕的子孫。』我告訴你們,上帝可以從這些石頭中興起亞伯拉罕的子孫。 現在斧頭已經放在樹根上了,不結好果子的樹都要被砍下丟在火裡。」

10 眾人問道:「那麼,我們該怎麼辦呢?」

11 約翰回答說:「有兩件衣服的,應當分一件給沒有的;食物充裕的,應當分些給饑餓的。」

12 有些稅吏也來受洗,並問約翰:「老師,我們該怎麼辦呢?」

13 約翰說:「除了規定的稅以外,一分錢也不可多收。」

14 有些軍人問:「我們該怎麼辦呢?」約翰說:「不可敲詐勒索,自己有糧餉就當知足。」

15 當時的百姓正期待著基督的來臨,大家心裡都在猜想,也許約翰就是基督。 16 約翰對眾人說:「我是用水給你們施洗,但有一位能力比我更大的快來了,我就是給祂解鞋帶也不配。祂要用聖靈和火給你們施洗。 17 祂手裡拿著簸箕,要清理祂的麥場,把麥子收進倉庫,用不滅的火燒盡糠秕。」 18 約翰向眾人傳福音,講了許多勸勉的話。

19 分封王希律娶了自己弟弟的妻子希羅底,又做了許多惡事,因而受到約翰的指責, 20 可是他卻惡上加惡,將約翰關進監牢裡。

耶穌受洗

21 眾人都受了洗,耶穌也接受了洗禮。祂正在禱告的時候,天開了, 22 聖靈像鴿子一樣降在祂身上,又有聲音從天上傳來:「你是我的愛子,我甚喜悅你。」

耶穌的家譜

23 耶穌開始傳道的時候,年紀約三十歲,照人的看法,

祂是約瑟的兒子,

約瑟是希里的兒子,

24 希里是瑪塔的兒子,

瑪塔是利未的兒子,

利未是麥基的兒子,

麥基是雅拿的兒子,

雅拿是約瑟的兒子,

25 約瑟是瑪他提亞的兒子,

瑪他提亞是亞摩斯的兒子,

亞摩斯是拿鴻的兒子,

拿鴻是以斯利的兒子,

以斯利是拿該的兒子,

26 拿該是瑪押的兒子,

瑪押是瑪他提亞的兒子,

瑪他提亞是西美的兒子,

西美是約瑟的兒子,

約瑟是猶大的兒子,

猶大是約亞拿的兒子,

27 約亞拿是利撒的兒子,

利撒是所羅巴伯的兒子,

所羅巴伯是撒拉鐵的兒子,

撒拉鐵是尼利的兒子,

尼利是麥基的兒子,

28 麥基是亞底的兒子,

亞底是哥桑的兒子,

哥桑是以摩當的兒子,

以摩當是珥的兒子,

珥是約細的兒子,

29 約細是以利以謝的兒子,

以利以謝是約令的兒子,

約令是瑪塔的兒子,

瑪塔是利未的兒子,

30 利未是西緬的兒子,

西緬是猶大的兒子,

猶大是約瑟的兒子,

約瑟是約南的兒子,

約南是以利亞敬的兒子,

31 以利亞敬是米利亞的兒子,

米利亞是邁南的兒子,

邁南是瑪達他的兒子,

瑪達他是拿單的兒子,

拿單是大衛的兒子,

32 大衛是耶西的兒子,

耶西是俄備得的兒子,

俄備得是波阿斯的兒子,

波阿斯是撒門的兒子,

撒門是拿順的兒子,

33 拿順是亞米拿達的兒子,

亞米拿達是蘭的兒子,

蘭是希斯崙的兒子,

希斯崙是法勒斯的兒子,

法勒斯是猶大的兒子,

34 猶大是雅各的兒子,

雅各是以撒的兒子,

以撒是亞伯拉罕的兒子,

亞伯拉罕是他拉的兒子,

他拉是拿鹤的兒子,

35 拿鹤是西鹿的兒子,

西鹿是拉吳的兒子,

拉吳是法勒的兒子,

法勒是希伯的兒子,

希伯是沙拉的兒子,

36 沙拉是該南的兒子,

該南是亞法撒的兒子,

亞法撒是閃的兒子,

閃是挪亞的兒子,

挪亞是拉麥的兒子,

37 拉麥是瑪土撒拉的兒子,

瑪土撒拉是以諾的兒子,

以諾是雅列的兒子,

雅列是瑪勒列的兒子,

瑪勒列是蓋南的兒子,

蓋南是以挪士的兒子,

38 以挪士是塞特的兒子,

塞特是亞當的兒子,

亞當是上帝的兒子。