Ang Pulong Sa Dios

Lucas 4

Ang Pagtintal kang Jesus

1Si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa Suba sa Jordan. Ug gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod nianang mga adlawa wala gayod siya mokaon, busa gigutom siya.

Miingon si Satanas kaniya, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining bato.” Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo.’”[a]

Unya gidala siya ni Satanas ngadto sa hataas nga lugar, ug sa usa lang ka pagpamilok gipakita niya kang Jesus ang tanang gingharian sa tibuok kalibotan. Unya miingon siya kang Jesus, “Ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bahandi niining kalibotan, tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Imo na unya kining tanan kon mosimba ka kanako.” Gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’”[b]

Pagkahuman niini gidala siya ni Satanas didto sa Jerusalem ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. 10 Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. 11 Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’”[c] 12 Apan gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’”[d] 13 Pagkakita ni Satanas nga dili gayod niya matintal si Jesus gibiyaan una niya siya.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

14 Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikaylap didtong dapita ang balita mahitungod kaniya. 15 Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Judio ug gidayeg siya sa tanan.

Gisalikway si Jesus Didto sa Nazaret

16 Unya miadto si Jesus sa Nazaret. Mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Judio sa Adlaw nga Igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa Kasulatan. 17 Gihatag kaniya ang kasulatan ni propeta Isaias. Gibukhad niya kini ug sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita, gibasa dayon niya kini nga nagaingon;

18 “Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako.
Kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos.
Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag,
ug makakita na ang mga buta.
Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog,
19 ug sa pagsangyaw sa mga tawo nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo.”[e]

20 Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa ug gibalik ngadto sa piniyalan niadtong simbahan. Ug milingkod siya aron pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tawo mitutok gayod kaniya. 21 Miingon si Jesus kanila, “Kini nga bahin sa Kasulatan natuman na karong adlawa samtang nakadungog kamo niini nga gibasa.” 22 Gidayeg siya sa tanan ug dako gayod ang ilang katingala sa kanindot sa mga pulong nga iyang gipanulti. Miingon sila, “Dili ba anak lang siya ni Jose?” 23 Miingon si Jesus kanila, “Sigurado gayod nga inyong isulti kanako kining maong sanglitanan nga nagaingon, ‘Doktor, unaha una pagtambal ang imong kaugalingon, nga ang buot ipasabot, ang among nadungog nga imong gipanghimo didto sa lungsod sa Capernaum kinahanglan himuon mo usab dinhi sa atong dapit.’” 24 Unya miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, walay propeta nga giila diha sa iyang kaugalingon nga lungsod. 25 Hunahunaa ninyo ang nahitabo kaniadto sa panahon ni Elias nga propeta. Wala paulana sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dakong kagutom ang nasinati sa mga tawo. Daghan ang mga babayeng balo sa tibuok Israel niadtong panahona. 26 Apan wala gayod sugoa sa Dios si Elias aron tabangan si bisan kinsa kanila; kondili gipadala siya didto sa usa ka babayeng balo nga dili Judio nga nagpuyo sa lungsod sa Zarefat nga sakop sa Sidon. 27 Mao usab kini ang nahitabo sa panahon ni propeta Eliseo. Daghan ang mga sanglahon didto sa Israel, apan walay bisan usa kanila nga giayo. Si Naaman nga dili Judio nga taga-Siria mao lang ang giayo.” 28 Sa pagkadungog niini sa mga tawo didto sa simbahan nangasuko sila. 29 Nanindog sila ug giguyod nila si Jesus padulong sa gawas sa lungsod, didto dapit sa pangpang, (kay ang ilang lungsod nahimutang man ibabaw sa bukid). Gusto unta nila nga itukmod si Jesus didto sa pangpang. 30 Apan miliot si Jesus taliwala sa mga tawo ug gibiyaan niya sila.

Ang Tawo nga May Daotang Espiritu

31 Gikan didto, milugsong si Jesus sa lungsod sa Capernaum nga sakop sa Galilea. Sa Adlaw nga Igpapahulay nagtudlo siya didto sa simbahan sa mga Judio. 32 Natingala gayod ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. 33 Didto sa simbahan may tawo nga gisudlan ug daotang espiritu. Misinggit siya sa makusog, 34 “Jesus nga taga-Nazaret, unsay imong labot kanamo? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kanimo. Ikaw ang Balaan nga gipadala sa Dios.” 35 Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, “Hilom ug gawas kaniya!” Taliwala sa kadaghanan gilamba sa daotang espiritu ang tawo ug migawas kini, apan bisan gamay wala niini mapasakiti ang tawo. 36 Natingala gayod ang mga tawo didto, ug nag-ingnanay, “Unsa kining iyang gipanulti? Naa siyay katungod ug gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa paggawas, ug mituman sila kaniya.” 37 Unya ang balita mahitungod kang Jesus mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot.

Giayo ni Jesus ang mga Masakiton

38 Migawas si Jesus sa simbahan sa mga Judio ug miadto sa balay ni Simon. Naatol nga ang ugangan nga babaye ni Simon taas ug hilanat, busa gihangyo nila si Jesus nga ayohon kini. 39 Miduol si Jesus ug mitindog sa kilid sa higdaanan niini ug iyang gibadlong ang hilanat, ug naayo ang babaye. Unya mibangon dayon kini ug gisilbihan niya ug pagkaon sila si Jesus.

40 Sa dihang mosalop na ang adlaw daghang mga tawo ang nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Jesus. Gipandong ni Jesus ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. 41 Bisan ang mga daotang espiritu gipagawas niya gikan sa daghang mga tawo. Ug samtang nanggawas ang mga daotang espiritu nagasinggit sila kang Jesus, “Ikaw ang Anak sa Dios!” Apan gibadlong sila ni Jesus ug gidid-an sa pagsulti niini, tungod kay nahibaloan man nila nga siya mao ang Cristo.

42 Sa dihang namanagbanag na, mibiya si Jesus niadto nga lungsod ug miadto sa kamingawan. Gipangita siya sa mga tawo ug sa dihang nakita nila siya, nagpakilooy sila nga dili una siya mobiya sa ilang dapit. 43 Apan miingon si Jesus kanila, “kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, kay gipadala ako tungod niini.” 44 Unya nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Judio didto sa Judea.

Notas al pie

  1. Lucas 4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.
  2. Lucas 4:8 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.
  3. Lucas 4:11 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12.
  4. Lucas 4:12 Tan-awa usab ang Deu. 6:16.
  5. Lucas 4:19 Tan-awa usab ang Isa. 61:1-2.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

路加福音 4

耶穌受試探

1耶穌被聖靈充滿,從約旦河回來後,隨聖靈的引導來到曠野, 在那裡受魔鬼的試探四十天。那些日子耶穌什麼也沒吃。那段日子過後,祂餓了。 魔鬼對祂說:「如果你是上帝的兒子,可以把這塊石頭變成食物來吃啊。」

耶穌回答說:「聖經上說,『人活著不是單靠食物。』」

魔鬼又帶祂上到高處,頃刻間把天下萬國展示給祂看, 又說:「我要把這一切權勢和榮耀都給你,因為這一切全交給我了,我想給誰就給誰。 所以如果你向我下拜,這一切就是你的了。」

耶穌回答說:「聖經上說,『要敬拜主——你的上帝,單單事奉祂。』」

魔鬼又帶耶穌到耶路撒冷,讓祂站在聖殿的最高處,說:「如果你是上帝的兒子,就從這裡跳下去吧, 10 因為聖經上說,『上帝會吩咐祂的天使保護你, 11 他們會用手托住你,不讓你的腳碰在石頭上。』」

12 耶穌回答說:「聖經上說,『不可試探主——你的上帝。』」

13 魔鬼用盡各樣的試探後,暫時離開了耶穌。

拿撒勒人厭棄耶穌

14 耶穌帶著聖靈的能力回到加利利,祂的名聲傳遍了周圍地區。 15 祂在各會堂裡教導人,大家都稱讚祂。

16 祂來到自己長大的地方拿撒勒,照常在安息日進會堂,並站起來誦讀聖經。 17 有人把以賽亞先知書遞給祂,祂打開書卷,找到這樣一段經文:

18 「主的靈在我身上,
因為祂膏立了我,
讓我傳福音給貧窮的人,
差遣我宣告被擄的人得釋放、
瞎眼的人得見光明、
受欺壓的人得自由,
19 又宣告上帝悅納人的恩年已經來臨。」

20 耶穌讀完便收好書卷,還給負責的人,然後坐下。會堂裡的人都把目光集中在祂身上。

21 祂就對他們說:「你們剛才聽見的這段經文今天已經應驗了。」

22 大家都稱讚祂,聽見祂那些充滿恩典的話,都感到驚奇,就說:「這不是約瑟的兒子嗎?」

23 耶穌對他們說:「你們肯定會把這句俗話用在我身上,說,『醫生啊,治好你自己吧!你在迦百農所行的一切,我們都聽說了,也在你家鄉行給我們看吧!』 24 可是我實在告訴你們,先知在自己的家鄉都是不受歡迎的。 25 事實上,在以利亞先知的時代,天乾旱無雨達三年半之久,遍地有大饑荒。那時,以色列國有許多寡婦, 26 但以利亞並沒有奉命去幫助她們任何人,只奉命去幫助住在西頓地區撒勒法的一個寡婦。 27 在以利沙先知的時代,以色列國有許多患痲瘋病的人,但沒有一個人得到醫治,反而敘利亞的乃縵得到了醫治。」

28 會堂裡的人聽了這些話都怒火中燒, 29 就起來把耶穌趕出城外,帶到懸崖邊,要把祂推下去。他們的城就坐落在山上。 30 耶穌卻從他們中間穿過,離開了那裡。

加利利趕鬼醫病

31 耶穌下到加利利的迦百農鎮,在安息日教導眾人。 32 聽眾對祂的教導感到驚奇,因為祂的話裡充滿權柄。

33 在會堂裡有一個被污鬼附身的人高聲喊叫: 34 「唉!拿撒勒的耶穌啊,我們和你有什麼關係?你是來毀滅我們嗎?我知道你是誰,你是上帝的聖者!」

35 耶穌責備牠說:「住口!從他身上出來!」污鬼當場把那人摔倒,然後從他身上離開了,絲毫沒有傷害他。

36 大家都很驚訝,彼此議論說:「這是怎麼回事?祂的話竟然帶著權柄和能力,一吩咐污鬼,牠們就出來了!」

37 耶穌的名聲傳遍了周圍地區。

耶穌醫治許多人

38 祂離開會堂,到了西門的家。那時,西門的岳母正在發高燒,眾人就求耶穌醫治她。

39 耶穌站在她旁邊,斥責熱病,熱病就退了,她便立刻起來服侍他們。

40 到了黃昏,人們把患各種疾病的人帶到耶穌面前。耶穌把手按在病人身上,一一治好他們, 41 並趕出許多附在人身上的鬼。那些鬼喊叫著:「你是上帝的兒子!」耶穌卻斥責牠們,不許牠們說話,因為牠們知道祂是基督。

42 黎明時,耶穌退到一處僻靜的地方。眾人四處找祂,找到後想留住祂,不讓祂離開。 43 但耶穌對他們說:「我必須把上帝國的福音傳到其他的城鎮去,因為我是為此而被差來的。」 44 於是耶穌繼續在加利利[a]各會堂裡傳道。

Notas al pie

  1. 4·44 加利利」另有抄本作「猶太」。