Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

New Russian Translation

Осия 5:1-15

Суд над Израилем

1– Слушайте это, священники!

Вы, израильтяне, внимайте!

Слушай, царский дом!

Этот суд против вас,

потому что вы были западней в Мицпе

и сетью, раскинутой на горе Фавор.

2Мятежники глубоко погрязли в распутстве,

но Я их всех накажу.

3Я знаю все о Ефреме,

Израиль не скрыт от Меня.

Ефрем, теперь ты обратился к разврату;

Израиль уже осквернен.

4Их поступки не позволяют им

вернуться к своему Богу.

В их сердцах дух разврата,

они не знают Господа.

5Гордость Израиля свидетельствует против него.

Израильтяне и Ефрем спотыкаются из-за своих грехов.

Иудея тоже спотыкается вместе с ними.

6Когда они пойдут искать Господа

со своими овцами и волами,

они не найдут Его:

Он удалился от них.

7Они не верны Господу,

потому что рожают незаконных детей.

Теперь же их праздники Новолуния сами

поглотят их вместе с их полями.

8Вострубите рогом в Гиве,

трубой в Раме.

Поднимите клич к битве в Бет-Авене5:8 См. сноску к стиху 4:15.:

«За тобою, Вениамин!»

9Ефрем будет опустошен

в день наказания.

Среди родов Израиля

Я возвещаю то,

что случится непременно.

10Вожди Иудеи стали как те,

кто передвигает межи.

Я обрушу на них Свой гнев,

как поток воды.

11Ефрем угнетен, поражен судом,

потому что он намеревался следовать за идолами5:11 Или: «за суетой», либо «за повелением». Это, возможно, повеление Ассирии Израилю..

12Я – словно моль для Ефрема,

как гниль для народа Иудеи.

13Когда Ефрем увидел свою болезнь,

а Иуда свои раны,

тогда обратился Ефрем к Ассирии5:13 См. 4 Цар. 15:19-20. Здесь подразумевается осуждение Иудеи за обращение к Ассирии за помощью. См. также 4 Цар. 16:5-9.

и послал за помощью к великому царю5:13 Или: «царю Иаребу»..

Но он не может вылечить тебя

и не может исцелить твои раны.

14Потому что Я буду как лев для Ефрема

и как молодой лев для Иудеи.

Я растерзаю их на куски и уйду.

Я унесу их, и никто не спасет их.

15Потом Я уйду в Свою обитель,

пока они не признают свою вину

и не начнут искать Моего лица.