Słowo Życia

Mateusza 8:1-34

Trędowaty

1Jezus zszedł ze wzgórza, a ogromne tłumy poszły za Nim. 2Wtem podszedł do Niego jakiś trędowaty, pokłonił Mu się i poprosił:

—Panie! Jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić.

3Jezus dotknął go i powiedział:

—Chcę. Bądź uzdrowiony!

I w jednej chwili trąd zniknął.

4—Nie mów o tym nikomu!—dodał Jezus. —Idź i poproś, aby zbadał cię kapłan. A na dowód tego, że wyzdrowiałeś, zanieś ofiarę, jaką Mojżesz wyznaczył uleczonemu z trądu.

Wiara żołnierza

5Gdy Jezus przybył do Kafarnaum, podszedł do Niego rzymski dowódca oddziału z prośbą:

6—Panie, mój sługa leży w domu, jest sparaliżowany i strasznie cierpi.

7—Dobrze, pójdę go uzdrowić—rzekł Jezus.

8—Panie—powiedział dowódca—nie jestem godny przyjmować Ciebie w moim domu. Wystarczy, że powiesz jedno słowo, a on wyzdrowieje. 9Wiem to, bo sam podlegam władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli powiem któremuś: „Idź!”, on idzie, a jeśli powiem któremuś: „Przyjdź tu!”, przychodzi. I jak powiem słudze: „Wykonać!”, to wykonuje polecenie.

10Słysząc taką odpowiedź, Jezus zdziwił się. Rzekł więc do tłumu:

—Zapewniam was: Tak wielkiej wiary nie spotkałem u nikogo w Izraelu! 11Przyjdzie czas, że wielu pogan z całego świata zasiądzie w królestwie niebieskim razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. 12Natomiast ci, dla których to królestwo było przygotowane, zostaną wyrzuceni na zewnątrz—w ciemności, gdzie panuje rozpacz i lament.

13Dowódcy zaś powiedział:

—Idź do domu. Niech stanie się tak, jak uwierzyłeś.

I właśnie o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Jezus uzdrawia

14Potem Jezus poszedł do domu Piotra. Gdy wszedł do środka, zauważył, że teściowa Piotra leży na łóżku i ma wysoką gorączkę. 15Dotknął jej ręki i temperatura natychmiast spadła, a teściowa wstała i przygotowała im posiłek.

16Wieczorem przyprowadzono do Jezusa wielu zniewolonych przez demony. Rozkazał demonom wyjść z ludzi i uzdrowił wszystkich chorych. 17Tak spełniło się proroctwo Izajasza:

„On wziął na Siebie nasze słabości

i niósł nasze choroby”.

Cena naśladowania Jezusa

18Tłumy wokół Jezusa zaczęły rosnąć. Polecił więc uczniom przeprawić się na drugi brzeg jeziora. 19Wówczas podszedł do Niego jeden z przywódców religijnych i powiedział:

—Nauczycielu, pójdę z Tobą, dokądkolwiek się udasz!

20—Lisy mają nory, a ptaki gniazda—odrzekł mu Jezus—lecz ja, Syn Człowieczy, nie mam własnego kąta, gdzie mógłbym odpocząć.

21A któryś z uczniów powiedział:

—Panie, pozwól mi tylko pójść i pochować zmarłego ojca!

22—Chodź ze Mną!—odpowiedział Jezus. —Niech umarli grzebią umarłych.

Jezus ucisza burzę

23Następnie wsiadł z uczniami do łodzi i wypłynęli na jezioro. 24W pewnej chwili zerwała się tak silna burza, że fale zalewały łódź. Jezus wtedy spał. 25Zaczęli więc Go budzić:

—Panie, ratuj nas, toniemy!

26—Dlaczego się tak boicie, nieufni?!—rzekł Jezus.

Wstał i rozkazał wiatrowi oraz wodzie zamilknąć. I zaległa głęboka cisza.

27—Kim On jest—dziwili się wszyscy—że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?

Uzdrowienie dwóch zniewolonych przez demony

28Gdy przybyli na drugi brzeg jeziora, do krainy Gadareńczyków, wybiegło Jezusowi naprzeciw dwóch opętanych. Mieszkali w grobowcach i byli tak niebezpieczni, że nikt nie miał odwagi tamtędy chodzić.

29—Czego od nas chcesz, Synu Boży?—zaczęli krzyczeć. —Czemu przyszedłeś przed czasem nas dręczyć?!

30W oddali zaś pasło się wielkie stado świń.

31—Jeśli już nas wypędzasz, poślij nas w te świnie—prosiły demony.

32—Dobrze!—zezwolił im. —Idźcie!

Opuściły więc ludzi i weszły w świnie, po czym całe stado rzuciło się pędem ze stromego zbocza wprost do jeziora i utonęło. 33Pasterze stada uciekli wtedy do pobliskiego miasta i o wszystkim tam opowiedzieli—również o opętanych. 34Wkrótce całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie. Gdy Go zobaczyli, zaczęli prosić, aby odszedł z ich okolic.

Священное Писание

Матай 8:1-34

Исцеление прокажённого

(Мк. 1:40-44; Лк. 5:12-14)

1Когда Иса спустился с горы, за Ним последовало множество людей. 2Тут к Нему подошёл человек, больной проказой8:2 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу., поклонился Ему и сказал:

– Господин, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

3Иса протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. 4Тогда Иса сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси дар, какой повелел Муса8:4 См. Лев. 14:1-32.. Так люди удостоверятся, что ты исцелён8:4 Букв.: «…повелел Муса, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям»..

Вера римского воина

(Лк. 7:1-10; 13:28-29)

5Когда Иса пришёл в Капернаум, к Нему подошёл римский офицер и попросил о помощи.

6– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

7Иса ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

8Но офицер сказал:

– Господин, я не достоин, чтобы Ты вошёл под крышу моего дома. Но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. 9Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идёт, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Рабу моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10Иса, выслушав его, удивился и сказал тем, кто шёл за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Исраиле Я не встречал такой сильной веры. 11Говорю же вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру в Небесном Царстве вместе с Ибрахимом, Исхаком и Якубом. 12А многие иудеи, которые были подданными этого Царства от самого рождения, будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13И Иса сказал римскому офицеру:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час больной слуга выздоровел.

Исцеление больных

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14Придя в дом Петира, Иса увидел, что его тёща лежит в горячке. 15Он прикоснулся к её руке, и жар оставил её, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16С наступлением вечера к Исе привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни»8:17 Ис. 53:4..

Следование за Исой Масихом

(Лк. 9:57-60)

18Когда Иса увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19Тут к Нему подошёл один из учителей Таурата и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл.

20Иса ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнёзда, а Ниспосланному как Человек8:20 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Так Он давал понять, что это о Нём говорится у Данияла, что Он и есть Тот Царь над всеми народами, Чьё Царство будет вечным. негде и голову приклонить.

21А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрёт, я смог похоронить его.

22Но Иса ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть духовно мёртвые сами хоронят своих мертвецов.

Усмирение шторма

(Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25)

23Иса вошёл в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлёстывало волнами. А Иса в это время спал. 25Ученики разбудили Его, говоря:

– Повелитель, спаси нас! Мы гибнем!

26Иса ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27Ученики удивлённо спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Изгнание демонов в стадо свиней

(Мк. 5:1-17; Лк. 8:26-37)

28Когда Иса прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из могильных пещер вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29– Что Ты от нас хочешь, Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)? – закричали они. – Ты пришёл мучить нас ещё до назначенного срока?

30Неподалёку от них паслось большое стадо свиней. 31Демоны попросили Ису:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32Иса сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Всё стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33А свинопасы побежали в город и всё рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34Тогда все жители города вышли навстречу Исе и, увидев Его, попросили покинуть их края.