Słowo Życia

Mateusza 1:1-25

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

2Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

3Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

4Aminadab, Naasson, Salmon,

5Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

6i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

7Roboam, Abiasz, Asa,

8Jozafat, Joram, Ozjasz,

9Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10Manasses, Amos i Jozjasz.

11Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13Abijud, Eliakim, Azor,

14Sadok, Achim, Eliud,

15Eleazar, Mattan i Jakub.

16Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23„Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

New International Reader’s Version

Matthew 1:1-25

The Family Line of Jesus the Messiah

1This is the written story of the family line of Jesus the Messiah. He is the son of David. He is also the son of Abraham.

2Abraham was the father of Isaac.

Isaac was the father of Jacob.

Jacob was the father of Judah and his brothers.

3Judah was the father of Perez and Zerah. Tamar was their mother.

Perez was the father of Hezron.

Hezron was the father of Ram.

4Ram was the father of Amminadab.

Amminadab was the father of Nahshon.

Nahshon was the father of Salmon.

5Salmon was the father of Boaz. Rahab was Boaz’s mother.

Boaz was the father of Obed. Ruth was Obed’s mother.

Obed was the father of Jesse.

6And Jesse was the father of King David.

David was the father of Solomon. Solomon’s mother had been Uriah’s wife.

7Solomon was the father of Rehoboam.

Rehoboam was the father of Abijah.

Abijah was the father of Asa.

8Asa was the father of Jehoshaphat.

Jehoshaphat was the father of Jehoram.

Jehoram was the father of Uzziah.

9Uzziah was the father of Jotham.

Jotham was the father of Ahaz.

Ahaz was the father of Hezekiah.

10Hezekiah was the father of Manasseh.

Manasseh was the father of Amon.

Amon was the father of Josiah.

11And Josiah was the father of Jeconiah and his brothers. At that time, the Jewish people were forced to go away to Babylon.

12After this, the family line continued.

Jeconiah was the father of Shealtiel.

Shealtiel was the father of Zerubbabel.

13Zerubbabel was the father of Abihud.

Abihud was the father of Eliakim.

Eliakim was the father of Azor.

14Azor was the father of Zadok.

Zadok was the father of Akim.

Akim was the father of Elihud.

15Elihud was the father of Eleazar.

Eleazar was the father of Matthan.

Matthan was the father of Jacob.

16Jacob was the father of Joseph. Joseph was the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah.

17So there were 14 generations from Abraham to David. There were 14 from David until the Jewish people were forced to go away to Babylon. And there were 14 from that time to the Messiah.

Joseph Accepts Jesus as His Son

18This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary and Joseph had promised to get married. But before they started to live together, it became clear that she was going to have a baby. She became pregnant by the power of the Holy Spirit. 19Her husband Joseph was faithful to the law. But he did not want to put her to shame in public. So he planned to divorce her quietly.

20But as Joseph was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. The angel said, “Joseph, son of David, don’t be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. 21She is going to have a son. You must give him the name Jesus. That’s because he will save his people from their sins.”

22All this took place to bring about what the Lord had said would happen. He had said through the prophet, 23“The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son. And he will be called Immanuel.” (Isaiah 7:14) The name Immanuel means “God with us.”

24Joseph woke up. He did what the angel of the Lord commanded him to do. He took Mary home as his wife. 25But he did not sleep with her until she gave birth to a son. And Joseph gave him the name Jesus.