Słowo Życia

1 Piotra 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

2Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

3Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość 4i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

5Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. 6Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. 7Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. 8Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości 9z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,

a ich piękno jest jak kwiat.

Trawa usycha, kwiat opada,

25ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 1:1-25

1Ako si Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo. Nagapangamusta ako sa inyo tanan nga pinili sang Dios nga nagalalapta kag nagaestar bilang mga dumuluong sa Pontus, Galacia, Capadocia, Asia kag Bitinia. 2Ginpili kamo sang Dios nga Amay halin pa sang una sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iya mga anak paagi sa Espiritu Santo, agod tumanon ninyo si Jesu-Cristo kag matinluan kamo sa inyo sala paagi sa iya dugo.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet.1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.

May Maayo Kita nga Palaabuton

3-4Dayawon ta ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton, natawo kita liwat1:3-4 natawo kita liwat: ukon, ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi. sa iya pagbanhaw kay Jesu-Cristo. Amo ini ang nagahatag sa aton sing dako nga paglaom nga may ginatigana ang Dios sa aton nga palanublion. Ini nga palanublion didto sa langit, permi matinlo kag matahom, kag indi gid madula. 5Kag paagi sa inyo pagtuo, ginatipigan kamo sang gahom sang Dios samtang nagahulat kamo sang kaluwasan nga ginapreparar na sang Dios nga igapahayag1:5 kaluwasan… igapahayag: buot silingon, kabuhi nga wala sing katapusan nga ginatigana sa inyo. sa ulihi nga mga inadlaw.

6Gani sa sini magkalipay kamo bisan may nagaabot subong nga sari-sari nga mga pagtilaw. Kay ini nga mga pagtilaw umalagi lang, kag dapat gid nga mag-abot sa inyo 7agod tilawan ang inyo pagtuo kon bala ini matuod ukon indi. Ang halimbawa sini pareho sang bulawan nga ginapaagi sa kalayo agod mahibaluan kon puro ukon indi. Pero mas importante ang aton pagtuo sang sa bulawan nga nagakadula. Gani kon mapamatud-an nga ang inyo pagtuo matuod gid, dayawon niya kamo kag padunggan sa adlaw nga si Jesu-Cristo magaabot. 8Bisan wala kamo nakakita sa iya ginahigugma ninyo siya, kag nagatuo kamo sa iya bisan wala pa ninyo siya makita hasta subong. Amo ina nga ang inyo kalipay indi gid masaysay, 9kay mabaton ninyo ang resulta sang inyo pagtuo nga amo ang inyo kaluwasan.

10Ini nga kaluwasan gin-usisa sing maid-id sang mga propeta sadto anay. Sila amo ang nagtagna parte sa sini nga bugay sang Dios sa aton. 11Ginpahibalo na sila nga daan sang Espiritu ni Cristo nga ara sa ila nga magaantos siya kag pagkatapos sina padunggan. Gani ang mga propeta sadto padayon sa ila pag-usisa kon san-o kag kon paano ini matabo. 12Ginpahibalo man sila sang Dios nga ang mga butang nga ila ginasugid indi para sa ila kaayuhan kundi para sa aton.1:12 aton: sa literal, inyo. Kag karon ang ila mga gintagna nabatian na ninyo sa mga nagawali sang Maayong Balita. Nagsugid sila sa inyo paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga ginpadala sa ila halin sa langit. Kag bisan ang mga anghel luyag nga makaintiendi sining Maayong Balita nga ginsugid sa inyo.

Magsunod Kamo sa Dios

13Gani dapat handa permi ang inyo hunahuna sa paghimo sang maayo, magpugong sang inyo kaugalingon, kag magsalig sing bug-os nga mabaton ninyo ang pagpakamaayo nga igahatag sa inyo kon mag-abot na si Jesu-Cristo. 14Bilang mga matinumanon nga mga anak sang Dios, indi kamo magpadala-dala sa malain nga mga handom nga nagagahom sa inyo sang wala pa kamo nakakilala sa Dios. 15Balaan ang Dios nga nagtawag sa inyo, gani dapat magpakabalaan man kamo sa tanan ninyo nga ginahimo. 16Kay nagasiling ang Dios sa Kasulatan, “Magkabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan.”1:16 Lev. 11:44, 45; 19:2.

17Ang Dios wala sing may ginapasulabi. Nagahukom siya sa tanan nga tawo suno sa ila binuhatan. Gani kon ginatawag ninyo siya nga Amay kon nagapangamuyo kamo sa iya, tahuron ninyo siya samtang diri pa kamo nagadayon sa kalibutan. 18Nahibaluan man ninyo kon ano ang ginbayad agod matubos kamo halin sa pagkabuhi ninyo nga wala sing pulos nga inyo ginpanubli sa inyo mga katigulangan. Ang gintubos sa inyo indi mga butang nga madula, pareho sang bulawan ukon pilak,1:18 pilak: sa English, silver. 19kundi amo ang hamili nga dugo ni Cristo. Ang iya halimbawa pareho sang karnero nga matinlo kag wala gid deperensya nga ginhalad sa Dios. 20Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na sang Dios si Cristo nga mangin aton Manluluwas. Pero ginpakilala siya sang Dios sa sining ulihi nga mga inadlaw. Ginhimo niya ini para sa inyo. 21Kag paagi kay Cristo nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw kag nagpadungog sa iya. Gani ang inyo pagtuo ara sa Dios kag nagasalig kamo sa iya nga kamo banhawon kag padunggan man niya.

22Kag tungod nga nagasunod na kamo sa kamatuoran, gintinluan na kamo sa inyo mga sala agod may matuod kamo nga paghigugma sa inyo mga utod kay Cristo. Kabay pa nga maghigugmaanay kamo sing hugot gid sa inyo tagipusuon, 23kay natawo na kamo liwat. Kag ini nga pagkatawo indi paagi sa inyo mga ginikanan nga may kamatayon, kundi paagi sa pulong sang Dios nga buhi kag wala sing katapusan. 24Nagasiling ang Kasulatan,

“Ang tanan nga tawo pareho sang hilamon,

kag ang ila pagkabantog pareho sang iya bulak.

Ang hilamon nagakalaya kag ang iya bulak nagakahulog,

25pero ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon.”1:25 Isa. 40:6-8.

Kag ini amo ang Maayong Balita nga ginwali sa inyo.