Swedish Contemporary Bible

Psalms 68

Psalm 68

Guds ära och makt

1För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

2Gud reser sig och hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr från honom.

3Liksom rök förs bort av vinden

blåses de bort av dig,

som smält vax i eld

utplånas de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!

Hylla honom som rider på molnen[a]!

Herren är hans namn!

Gläd er inför honom!

6En far för de faderlösa,

en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,

7en Gud som ger de ensamma ett hem

och för ut fångarna i frihet.

Men de upproriska får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk

och marscherade med det genom öknen,[b]séla,

9då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,

inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.

10Du sände regn i överflöd, Gud,

för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.

11Din skara[c] fick slå sig ner där,

i din godhet tog du dig an de fattiga.

12Herren har gett sina befallningar,

stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

och husfrun delar bytet i lägret.

14Ska ni då ligga stilla bland fållorna[d]?

Duvans vingar är täckta med silver,

dess fjädrar med skimrande guld.

15När den Väldige skingrade kungarna,

föll det snö på Salmon.

16Ett Guds berg är Bashan,

ett berg med höga toppar är Bashan.

17Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,

där Gud har valt att bo,

där Herren ska bo i evighet?

18Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,

Herren är bland dem i Sinais helighet.

19Du steg upp i höjden och tog fångar,

du fick gåvor bland människorna,

ja, till och med bland de upproriska människor,

för att du, Herre Gud, skulle bo där.[e]

20Välsignad är Herren!

Dag efter dag bär han vår börda.

Gud är vår räddning. Séla

21Gud är för oss en Gud som frälser.

Herren, vår Herre, räddar oss från döden.

22Men sina fiender kommer Gud att krossa,

det håriga huvudet på den som går vidare i synd.

23Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,

jag ska hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i blod,

och dina hundar får slicka i sig sin del.”

25Gud, de ser ditt triumftåg,

min Gud och kung, i helgedomen.

26Sångarna går först,

och framför musikanterna går flickor

som spelar på tamburiner.

27Lova Gud i församlingarna!

Prisa Herren, Israels källa!

28Där är Benjamins lilla stam,

som leder dem,

där går skaran av Juda furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, Gud!

Visa din styrka så som du gjort förut för oss!

30För ditt tempels skull i Jerusalem

kommer kungarna till dig med sina gåvor.

31Tillrättavisa odjuret i vassen,

tjurhjorden och folkens kalvar.

Trampa ner dem med deras silvertackor,[f]

skingra de folk som gillar krig.

32De kommer med koppar från Egypten,

Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.[g]

33Sjung till Gud, alla riken på jorden!

Sjung lovsånger till Herren, séla,

34till honom som rider på de uråldriga himlarna

och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35Ge Gud makten!

Hans majestät är över Israel,

hans styrka i skyarna.

36Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.

Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!

Notas al pie

  1. 68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.
  2. 68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker.
  3. 68:11 Kan syfta på både människor och djur.
  4. 68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna?
  5. 68:19 Grundtextens innebörd är osäker
  6. 68:31 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.

Het Boek

Psalmen 68

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

Als God aantreedt,
vluchten zijn vijanden alle kanten uit,
zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,
alle mensen die Hem haten.
U verdrijft hen.
Zoals rook uit elkaar drijft
en was in de warmte smelt,
zo blijft van de ongelovigen niets over
als God eraan komt.
Maar de gelovigen zijn blij
als zij God zien
en juichen voor Hem.
Met veel vertoon van blijdschap
laten zij dat blijken.
Zing voor God,
zing psalmen ter ere van zijn naam.
Maak een effen weg
voor Hem die door de vlakten nadert.
Zijn naam is Here,
jubel het uit voor Hem.
Hij is een vader voor ouderloze kinderen
en komt op voor de rechten van de weduwen,
Hij is God, die woont in zijn heilig huis.
God, die eenzame mensen weer familie geeft
en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,
maar opstandigen laat Hij achter Zich
in een dor en droog land.
Mijn God, toen U voor ons volk uittrok
en ons voorging in de wildernis,
toen trilde de aarde en de hemel droop
omdat U Zich toonde,
zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,
U, de God van Israël.
10 U gaf ons een overvloed,
vele goede dingen gaf U ons, o God.
Toen het land uitgeput was,
gaf U het nieuwe kracht.
11 Uw volk putte daaruit.
U hielp ons
die er zo ellendig aan toe waren,
met uw goedheid en trouw.
12 Het machtige woord van de Here
werd over ons uitgesproken
en het goede nieuws
werd ons door velen gebracht.
13 De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal
en de vrouwen konden de buit verdelen.
14 Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?
U zult zijn als duiven
met zilveren vleugels en gouden slagpennen.
15 Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,
leek de berg Salmon wit als sneeuw.
16 De berg van God lijkt op de bergen van Basan,
met hun vele toppen.
17 Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers
naar de berg die God uitkoos om er te wonen?
Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.
18 God bezit vele duizenden strijdwagens.
Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.
19 U bent naar de hemel gegaan
en hebt gevangenen met U meegenomen.
U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,
zelfs voor de opstandigen onder hen.
U wilt bij hen wonen, Here God.
20 Wij prijzen de Here,
elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
Deze God geeft ons bevrijding.
21 Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.
De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.
22 Luister, God vernietigt zijn vijanden,
Hij doodt de mensen die blijven zondigen.
23 De Here heeft beloofd
onze vijanden aan ons over te leveren,
waar dan ook vandaan.
Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.
24 Opdat Israël de overwinning heeft
en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.
25 O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,
iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,
naar uw heilig huis.
26 Vooraan lopen de zangers,
daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.
Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.
27 Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,
die Israël steeds weer kracht en leven geeft.
28 Ik zie daar de jongste stam,
Benjamin, die een groot regeerder is.
En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!
En daar de leiders van Zebulon en Naftali.
29 Uw God gaf u de macht.
O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,
waardoor U ons de overwinning gaf.
30 De koningen bieden U geschenken aan
voor uw tempel in Jeruzalem.
31 Bedreig het ongedierte in het riet,
de talloze stieren en kalveren van de volken.
Allen die uit zijn op geldelijk gewin.
Laat de volken die op oorlog uit zijn,
uitzwermen naar alle kanten.
32 Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan
en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God
en roepen Hem aan.
33 Laten alle koninkrijken die er zijn,
voor God lofliederen zingen.
Zing psalmen voor de Here.
34 Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.
Luister! Zijn machtige stem klinkt.
35 Geef God alle eer.
Hij is onze sterkte.
Hij regeert over Israël.
Zijn kracht omspant alles.
36 O God, uw roem en eer zijn befaamd.
Men weet dat U in uw heilig huis woont.
De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.
Wij loven en prijzen onze God!