Swedish Contemporary Bible

Nehemiah 12

Präster och leviter

1Dessa var de präster, som återvände med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua:

Seraja, Jeremia, Esra,

2Amarja, Malluk, Hattush,

3Shekanja, Rechum, Meremot,

4Iddo, Ginneton, Avia,

5Mijamin, Maadja, Bilga,

6Shemaja, Jojariv, Jedaja,

7Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja.

Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under Jeshuas tid.

8Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången. 9Bakbukja och Unni var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten.

10Jeshua var far till Jojakim, Jojakim var far till Eljashiv, Eljashiv var far till Jojada, 11Jojada var far till Jonatan och Jonatan var far till Jaddua.

12På Jojakims tid var överhuvudena för prästernas familjer följande:

Meraja för Seraja, Hananja för Jeremia,

13Meshullam för Esra, Jochanan för Amarja,

14Jonatan för Malluk, Josef för Shevanja,

15Adna för Harim, Helkaj för Merajot,

16Sakarja för Iddo, Meshullam för Ginneton,

17Sikri för Avias familj, …för Minjamin[a], och Piltaj för Moadja,

18Shammua för Bilga, Jonatan för Shemaja,

19Mattenaj för Jojariv, Ussi för Jedaja,

20Kallaj för Sallu, Ever för Amok,

21Hashavja för Hilkia och Netanel för Jedaja.

22Ett släktregister över leviternas överhuvuden på Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid, och ett register över prästerna upprättades under den persiske kungen Dareios regering.

23Överhuvudena för leviternas släkter fanns också registrerade i krönikorna fram till Jochanans, Eljashivs sons, tid.

24De ledande bland leviterna var Hashavja, Sherevja och Jeshua, Kadmiels son, och deras medhjälpare, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och prisa, enligt gudsmannen Davids anvisningar.

25Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen vid portarna var Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackuv. 26Dessa var samtida med Jojakim, som var son till Jeshua och sonson till Josadak, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Muren invigs

27Vid invigningen av Jerusalems mur sökte man upp leviter från alla platser där de bodde för att föra dem till Jerusalem för att fira invignings- och glädjehögtid med lovsång till cymbaler, harpor och lyror. 28Sångare samlades då från regionen kring Jerusalem och från netofatéernas byar, 29från Bet Haggilgal och från trakterna kring Geva och Asmavet. De hade byggt sina byar runt Jerusalem. 30Prästerna och leviterna renade först sig själva och därefter folket, portarna och muren.

31Jag lät ledarna i Juda stiga upp på muren och ordnade två stora lovsångskörer. Den ena av dem gick till höger på muren, i riktning mot Dyngporten, 32och följdes av Hoshaja och hälften av ledarna i Juda, 33Asarja, Esra, Meshullam, 34Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia, 35och några präster som blåste i trumpet, Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36och hans släktingar Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani.

De använde gudsmannen Davids musikinstrument, och prästen Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37Vid Källporten fortsatte de rakt fram och uppför trapporna till Davids stad, på trappan på muren ovanför Davids hus, och sedan fram till Vattenporten mot öster.

38Den andra kören gick åt motsatta hållet, och jag följde efter dem med den andra hälften av folket. Vi gick på muren, förbi Ugnstornet till Breda muren 39och sedan förbi Efraimporten, Jeshanaporten, Fiskporten, Hananeltornet, Hundradetornet, bort till Fårporten och stannade vid Vaktporten.

40De två lovsångskörerna ställde sig sedan vid Guds hus, liksom jag, tillsammans med hälften av styresmännen 41och prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja med sina trumpeter 42samt Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under ledning av Jisrachja.

43De bar fram stora offer på denna dag och gladde sig, för Gud hade gett dem en stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig. Glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Underhåll till leviterna

44Vid samma tid tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade offergåvorna, det första av skörden och tiondet. Dessa män skulle samla in från städernas åkrar det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. I Juda gladde man sig åt att prästerna och leviterna nu gjorde tjänst igen. 45De skötte tjänsten för sin Gud och för reningarna, och sångarna och dörrvakterna skötte sin tjänst, så som David och hans son Salomo hade befallt. 46Redan för länge sedan, under Davids och Asafs tid, fanns det ledare för sångarna, som lovsjöng och prisade Gud. 47Nu, under Serubbabels och Nehemjas tid, gav israeliterna dagligen till sångarna och dörrvakterna vad de behövde. Man gav också leviterna deras helgade andel, och leviterna i sin tur gav Arons ättlingar deras helgade andel.

Notas al pie

  1. 12:17 Ett namn saknas i grundtexten.

New International Reader's Version

Nehemiah 12

The Priests and Levites Who Returned to Judah

1Some priests and Levites returned to Judah with Zerubbabel and Joshua. Zerubbabel was the son of Shealtiel. Here are the names of those priests and Levites.

Seraiah, Jeremiah, Ezra,

Amariah, Malluk, Hattush,

Shekaniah, Rehum, Meremoth,

Iddo, Ginnethon, Abijah,

Mijamin, Moadiah, Bilgah,

Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,

Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah

All of them were the leaders of the priests and those who helped them. They lived in the days of Joshua.

The Levites were Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah and Judah. There were also Mattaniah and those who helped him. They were in charge of the songs for giving thanks. Bakbukiah and Unni helped them. They stood and sang across from them during the services.

10 Joshua was the father of Joiakim.

Joiakim was the father of Eliashib.

Eliashib was the father of Joiada.

11 Joiada was the father of Jonathan.

And Jonathan was the father of Jaddua.

12 Here are the names of the family leaders of the priests. They were the leaders in the days of Joiakim.

Meraiah was from Seraiah’s family.

Hananiah was from Jeremiah’s family.

13 Meshullam was from Ezra’s family.

Jehohanan was from Amariah’s family.

14 Jonathan was from Malluk’s family.

Joseph was from Shekaniah’s family.

15 Adna was from Harim’s family.

Helkai was from Meremoth’s family.

16 Zechariah was from Iddo’s family.

Meshullam was from Ginnethon’s family.

17 Zikri was from Abijah’s family.

Piltai was from Miniamin’s and Moadiah’s family.

18 Shammua was from Bilgah’s family.

Jehonathan was from Shemaiah’s family.

19 Mattenai was from Joiarib’s family.

Uzzi was from Jedaiah’s family.

20 Kallai was from Sallu’s family.

Eber was from Amok’s family.

21 Hashabiah was from Hilkiah’s family.

And Nethanel was from Jedaiah’s family.

22 The names of the family leaders of the Levites in the days of Eliashib, Joiada, Johanan and Jaddua were written down. So were the names of the family leaders of the priests. That happened while Darius ruled over Persia. 23 The names of the leaders in Levi’s family line up to the time of Johanan were written down. They were written in the official records. Johanan was the son of Eliashib. 24 The leaders of the Levites were Hashabiah, Sherebiah and Jeshua. Jeshua was the son of Kadmiel. Those who helped them stood across from them to sing praises and give thanks. One group would sing back to the other. That’s what David, the man of God, had ordered.

25 Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon and Akkub stood at the gates of the temple. They guarded the storerooms at the gates. 26 They served in the days of Joiakim. He was the son of Joshua. Joshua was the son of Jozadak. They also served in the days of Nehemiah and Ezra. Nehemiah was the governor. Ezra was a priest and the teacher of the Law.

The Wall of Jerusalem Is Set Apart to God

27 The wall of Jerusalem was set apart to God. For that occasion, the Levites were gathered together from where they lived. They were brought to Jerusalem to celebrate that happy occasion. They celebrated the fact that the wall was being set apart to God. They did it by singing and giving their thanks to him. They celebrated by playing music on cymbals, harps and lyres. 28 The musicians were also brought together. Some of them came in from the area around Jerusalem. Others came from the villages where the people of Netophah lived. 29 Others came from Beth Gilgal. Still others came from the area of Geba and Azmaveth. The musicians had built villages for themselves around Jerusalem. 30 The priests and Levites made themselves pure. Then they made the people, the gates and the wall pure and “clean.”

31 I, Nehemiah, had the leaders of Judah go up on top of the wall. I also appointed two large choirs to sing and give thanks. I told one of them to walk south on top of the wall. That was toward the Dung Gate. 32 Hoshaiah and half of the leaders of Judah followed them. 33 Azariah, Ezra, Meshullam, 34 Judah, Benjamin, Shemaiah and Jeremiah also followed them. 35 Some priests who had trumpets followed them. So did Zechariah. He was the son of Jonathan. Jonathan was the son of Shemaiah. Shemaiah was the son of Mattaniah. Mattaniah was the son of Micaiah. Micaiah was the son of Zakkur. Zakkur was the son of Asaph. 36 Those who helped Zechariah also marched along. They were Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, Judah and Hanani. They brought musical instruments with them. That’s what David, the man of God, had ordered. Ezra led the group that was marching south. He was the teacher of the Law. 37 At the Fountain Gate they continued straight up the steps of the City of David. The steps went up to the wall. Then the group passed above the place where David’s palace had been. They continued on to the Water Gate on the east.

38 The second choir went north. I followed them on top of the wall. Half of the people went with me. They went past the Tower of the Ovens. They went to the Broad Wall. 39 They marched over the Gate of Ephraim. They went over the Jeshanah Gate and the Fish Gate. They went past the Tower of Hananel and the Tower of the Hundred. They continued on to the Sheep Gate. At the Gate of the Guard they stopped.

40 Then the two choirs that sang and gave thanks took their places in God’s house. So did I. So did half of the officials. 41 And so did the priests. They were Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah and Hananiah. They had their trumpets with them. 42 Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam and Ezer were also there. The choirs sang under the direction of Jezrahiah. 43 On that day large numbers of sacrifices were offered. The people were glad because God had given them great joy. The women and children were also very happy. The joyful sound in Jerusalem could be heard far away.

Nehemiah Makes Some Final Changes

44 At that time some men were put in charge of the storerooms. That’s where all the gifts the people brought were placed. Those gifts included the first shares of their crops. They also included a tenth of everything the Law required. Crops were harvested from the fields around the towns. The people had to bring the shares of those crops that were required by the Law. They gave them to the priests and Levites. That’s because the people of Judah were pleased with the priests and Levites who were serving God. 45 The priests and Levites did everything their God wanted them to do. They made things pure and “clean.” The musicians and the men who guarded the temple gates also served God. Everything was done just as David and his son Solomon had commanded. 46 A long time ago there had been directors for the musicians. There had also been directors for the songs for giving thanks and praise to God. It was in the time of David and Asaph. 47 So now in the days of Zerubbabel and Nehemiah, all the people of Israel brought their gifts. They gave the musicians and the men who guarded the gates what they were supposed to give them every day. They also set apart the shares for the other Levites. And the Levites set apart the shares for the priests in the family line of Aaron.