Nya Levande Bibeln

Matteus 17

Jesus förvandlas på berget

1Sex dagar senare tog Jesus Petrus, Jakob och hans bror Johannes med sig till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva.

Och på ett ögonblick förändrades hans utseende inför dem så att hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev bländande vita.

Plötsligt visade sig Mose och Elia, och de samtalade med honom.

Petrus sa: Herre, det här är ett bra ställe att vara på. Om du vill ska jag bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.

Men just då han sa det sveptes de in i ett ljust moln och en röst från molnet sa: Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Lyd honom!

När lärjungarna hörde detta blev de fruktansvärt rädda och föll till marken.

Men Jesus kom fram till dem och rörde vid dem. Res er upp, sa han, och var inte rädda!

Och när de såg upp, fanns bara Jesus där.

När de gick nerför berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han uppstått från de döda.

10 Då frågade lärjungarna honom: Varför påstår de judiska ledarna att Elia måste komma tillbaka innan Messias kommer?

11 Jesus svarade: De har rätt. Elia måste komma och lägga allt till rätta.

12 Och han har faktiskt redan kommit, men ingen kände igen honom, och många behandlade honom illa. Människosonen ska också lida under deras våld.

13 Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

14 När de kom ner från berget väntade en stor folkskara på 3) Jesus. En man kom då och böjde knä framför honom och sa:

15 Herre, visa barmhärtighet mot min son för han får svåra anfall och är mycket illa däran. Han faller ofta i vattnet eller i elden.

16 Därför tog jag honom med till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.

17 Ni envisa människor, som inte vill tro! svarade Jesus. Hur länge ska jag stå ut med er? Ta med pojken hit till mig.

18 Jesus talade strängt till den onde anden i pojken, och den lämnade honom, och från det ögonblicket var pojken frisk.

19 När de sedan var för sig själva igen, frågade lärjungarna Jesus: Varför kunde inte vi driva ut anden?

20 Därför att ni har så liten tro, svarade Jesus. Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig' och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt.

21 Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar.

Jesus förutsäger för andra gången hur han ska dö

22-23 En dag medan de fortfarande var i Galileen, sa Jesus till dem: Jag ska bli förrådd och överlämnad till dem som har makt att döda mig. Men tre dagar senare ska jag stå upp igen. Lärjungarna blev sorgsna och bedrövade när de hörde detta.

Petrus hittar ett mynt i munnen på en fisk

24 När de kom till Kafarnaum gick de män, som tog upp tempelskatten, till Petrus och frågade: Betalar inte din Mästare skatt?

25 Petrus svarade: Visst gör han det.Sedan gick han in i huset för att tala med Jesus om det, men innan han fick en chans att göra det så frågade Jesus honom: Vad tror du, Petrus? Kräver kungar skatt av sitt eget folk eller av andra människor?

26-27 Av andra människor naturligtvis, svarade Petrus.Då slipper alltså de egna medborgarna skatt! Men vi ska inte ge dem någon anledning att angripa oss. Gå därför ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får upp. Du kommer att finna ett mynt, som räcker till skatt för oss båda två. Tag det och betala dem.

Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 17

Yesu Abadilika Sura Mlimani

1Baada ya siku sita, Yesu akawachukua Petro, Yakobo na Yohana ndugu yake Yakobo, wakaenda peke yao juu ya mlima mrefu. Na wakiwa huko, Yesu akabadilika sura mbele yao, uso wake ukang’aa kama jua na nguo zake zikawa nyeupe kama mwanga. Na mara Musa na Eliya wakawatokea, wakawa wakizungumza na Yesu. Kisha Petro akamwambia Yesu, “Bwana, ni vizuri kwamba sisi tuko hapa. Ukiniruhusu, nitatengeneza vibanda vitatu hapa: kimoja chako, kingine cha Musa na kingine cha Eliya.”

Petro alipokuwa bado akizungumza, ghafla, wingu linalong’aa likatanda juu yao na sauti ikatoka kwenye wingu hilo ikasema, “Huyu ni mwanangu mpendwa, ambaye nimependezwa naye; msikilizeni yeye.” Wanafunzi waliposikia haya walianguka chini kifudifudi wakajawa na hofu. Lakini Yesu akaja, akawagusa, akawaambia, “Inukeni. Msiogope.” Walipoinua macho yao hawakumwona mtu mwingine isipokuwa Yesu peke yake.

Walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu akawaambia, “Msimwambie mtu ye yote maono haya mpaka mimi Mwana wa Adamu nitakapofufuliwa kutoka kwa wafu.” 10 Wale wanafunzi wakamwuliza, “Kwa nini basi walimu wa sheria wanasema kwamba lazima Eliya aje kwanza?”

11 Akawajibu, “Ni kweli, Eliya lazima aje kwanza kurekeb isha mambo yote. 12 Lakini nawaambia, Eliya amekwisha kuja, lakini hawakumtambua, bali walimtendea walivyotaka. Na mimi Mwana wa Adamu pia watanitesa.” 13 Ndipo wale wanafunzi wakaelewa kuwa alikuwa anazungumza kuhusu Yohana Mbatizaji.

Yesu Amponya Kijana Mwenye Kifafa

14 Alipofikia ulipokuwa umati wa watu, mtu mmoja alimjia Yesu akapiga magoti mbele yake akasema, 15 “Bwana, mwonee huruma mwanangu. Yeye ana kifafa na anateseka sana. Mara nyingi huan guka motoni na kwenye maji. 16 Nimemleta kwa wanafunzi wako laki ni hawakuweza kumponya.”

17 Yesu akajibu, “Ninyi kizazi kipotovu msioamini, nitakaa nanyi mpaka lini na nitawavumilia mpaka lini? Mleteni kijana hapa kwangu.” 18 Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamtoka yule kijana, naye akapona tangu wakati huo. 19 Kisha wanafunzi wakam wendea Yesu kwa siri wakamwuliza, “Kwa nini sisi hatukuweza kum toa? ” 20 Akawajibu, “Kwa sababu ya imani yenu ndogo. Nina waambieni kweli, mkiwa na imani kama punje ndogo ya haradali, mtauambia mlima huu, ‘Ondoka hapa uende pale’ nao utaondoka; na hakuna ambalo halitawezekana kwenu.” [ 21 “Lakini pepo wa aina hii hatoki ila kwa kuomba na kufunga.”]

22 Siku moja walipokuwa pamoja Galilaya, Yesu aliwaambia, “Mwana wa Adamu atawekwa mikononi mwa watu. 23 Nao watamwua na siku ya tatu atafufuka.” Wakasikitika sana.

Yesu Na Petro Watoa Kodi Ya Hekalu

24 Yesu na wanafunzi wake walipofika Kapernaumu, wakusanyaji kodi ya Hekalu walimjia Petro wakamwuliza, “Je, mwalimu wako hulipa kodi ya Hekalu?” 25 Petro akajibu, “Ndio, analipa.” Petro aliporudi nyumbani, Yesu akawa wa kwanza kusema, akamwuli za, “Unaonaje Simoni’ wafalme wa ulimwengu hupokea ushuru na kodi kutoka kwa nani? Unadhani kutoka kwa jamaa zao au kutoka kwa wageni?” 26 Petro akamjibu, “Kutoka kwa wageni.” Yesu akam wambia, “Kwa hiyo jamaa zao wamesamehewa. 27 Lakini ili tusi waudhi, nenda baharini ukatupe ndoana. Mchukue samaki wa kwanza utakayemkamata; mfungue kinywa chake nawe utakuta fedha zinazo tosha kulipia kodi yangu na yako; ichukue ukawalipe.”