Neno: Bibilia Takatifu

Ufunua wa Yohana 2

Ujumbe Kwa Kanisa La Efeso

1“Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika hivi: ‘Haya ni maneno ya yule aliyeshika nyota saba katika mkono wake wa kulia, na ambaye hutembea katikati ya vinara saba vya taa vya dhahabu. Najua matendo yako, bidii yako na uvumilivu wako. Najua kuwa huwezi kuvumilia watu waovu na kwamba umewapima wale wanaojiita mitume na kumbe sio, na umetambua ya kuwa wao ni waongo. Najua umevumilia na kustahimili mateso kwa ajili ya jina langu, wala hujachoka .

Lakini nina neno hili juu yako: kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Kumbuka pale ulipokuwa kabla ya kuanguka. Tubu, uache dhambi zako, ukafanye matendo ya mwanzo. Kama hukuacha dhambi zako, nitakuja kwako na kukiondoa kinara chako cha taa kutoka mahali pake. Lakini una jambo moja zuri: unayachukia matendo ya Wanikolai kama ninavyoyachukia mimi.

Mwenye nia ya kusikia na ayasikie yale ambayo Roho anawaam bia makanisa . Atakayeshinda, nitampa haki ya kula matunda ya mti wa uzima ambao uko katika bustani ya Mungu.”’

Ujumbe Kwa Kanisa La Smirna

“Kwa malaika wa kanisa la Smirna andika hivi: ‘Haya ni maneno yake yeye aliye wa kwanza na wa mwisho; aliyekufa kisha akawa hai tena.

Naijua dhiki yako na umaskini wako, ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri! Najua matukano wanayokutukana wale wanaojiita Wayahudi lakini si Wayahudi; wao ni sinagogi la shetani. 10 Usiogope mateso yatakayokupata. Nakuhakikishia kuwa shetani atawatia baadhi yenu gerezani ili kuwajaribu. Nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima.

11 Mwenye nia ya kusikia na asikie yale ambayo Roho anawaam bia makanisa. Atakayeshinda hatadhuriwa na kifo cha pili.’ ”

Ujumbe Kwa Kanisa La Pergamo

12 “Kwa malaika wa Kanisa la Pergamo andika hivi: ‘Haya ni maneno yake yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili.

13 Ninajua unakoishi, kule ambako shetani ameweka kiti chake cha enzi. Hata hivyo umelishika jina langu, wala hukuikana imani yako kwangu hata katika siku za shahidi wangu mwaminifu Antipa, ambaye aliuawa katika mji wenu, ambao ni maskani ya shetani.

14 Lakini nina mambo machache juu yako: baadhi yenu ni wafu asi wa mafundisho ya Balaamu, yule aliyemfundisha Balaki awashaw ishi Waisraeli watende dhambi kwa kula vitu vilivyotolewa dhabihu kwa miungu na kufanya uasherati. 15 Na tena baadhi yenu wanafu ata mafundisho ya Wanikolai. 16 Basi tubuni mwache dhambi zenu: ama sivyo nitakuja hivi karibuni na kupigana na watu hao kwa upanga utokao kinywani mwangu.

17 Aliye na nia ya kusikia na asikie yale ambayo Roho ana waambia makanisa. Atakayeshinda nitampa sehemu ya ile mana iliy ofichwa, nami nitampa jiwe jeupe ambalo juu yake limeandikwa jina jipya asilolijua mtu, isipokuwa yule anayelipokea.’

Ujumbe Kwa Kanisa La Thiatira

18 “Kwa malaika wa kanisa la Thiatira andika hivi: ‘Haya ni maneno ya Mwana wa Mungu ambaye macho yake ni kama moto uwakao, na miguu yake inang’aa kama shaba iliyosuguliwa sana. 19 Nayajua matendo yako, upendo wako, imani yako, huduma na subira yako; na kwamba matendo yako ya sasa yamezidi yale ya mwanzo.

20 Hata hivyo ninalo jambo hili juu yako: unamvumilia yule mwanamke Yezebeli ambaye anajiita nabii, lakini anawafundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uasherati na kula vyakula vilivyotolewa kwa miungu. 21 Nimempa muda atubu, aache uasher ati, lakini hataki kutubu. 22 Kwa hiyo nitamtupa kitandani kwa ugonjwa, na atapata mateso makali pamoja na hao wanaozini naye wasipotubu matendo yake. 23 Tena nitawaua watoto wake. Ndipo makanisa yote yatajua kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo na akili za watu na kwamba nitamlipa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. 24 Lakini ninawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, ninyi ambao hamfuati mafundisho ya Yezebeli, wala ham kujifunza hayo wengine wanayoyaita ‘siri za ndani’ za shetani, sitawaongezea mzigo mwingine. 25 Bali mshike sana hicho mlicho nacho mpaka nitakapokuja.

26 Atakayeshinda na kuendelea kutenda mapenzi yangu mpaka mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. 27 ‘Atawatawala kwa fimbo ya chuma na kuwavunja vipande vipande kama chombo cha udongo 28 Pia nitampa ile nyota ya asubuhi. 29 Aliye na nia ya kusikia na asikie yale ambayo Roho anawaambia makanisa.’ ”

New American Standard Bible

Revelation 2

Message to Ephesus

1“To the angel of the church in Ephesus write:

The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks [a]among the seven golden lampstands, says this:

‘I know your deeds and your toil and [b]perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false; and you have [c]perseverance and have endured for My name’s sake, and have not grown weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen, and repent and do the [d]deeds you did at first; or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place—unless you repent. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life which is in the Paradise of God.’

Message to Smyrna

“And to the angel of the church in Smyrna write:

The first and the last, who [e]was dead, and has come to life, says this:

‘I know your tribulation and your poverty (but you are rich), and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for ten days. [f]Be faithful until death, and I will give you the crown of life. 11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death.’

Message to Pergamum

12 “And to the angel of the church in Pergamum write:

The One who has the sharp two-edged sword says this:

13 ‘I know where you dwell, where Satan’s throne is; and you hold fast My name, and did not deny My faith even in the days of Antipas, My witness, My faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. 14 But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. 15 So you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. 16 Therefore repent; or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of My mouth. 17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Message to Thyatira

18 “And to the angel of the church in Thyatira write:

The Son of God, who has [g]eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:

19 ‘I know your deeds, and your love and faith and service and [h]perseverance, and that your [i]deeds of late are greater than [j]at first. 20 But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads My bond-servants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. 21 I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality. 22 Behold, I will throw her [k]on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of [l]her deeds. 23 And I will kill her children with [m]pestilence, and all the churches will know that I am He who searches the [n]minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds. 24 But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them—I place no other burden on you. 25 Nevertheless what you have, hold fast until I come. 26 He who overcomes, and he who keeps My deeds until the end, to him I will give authority over the [o]nations; 27 and he shall [p]rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to pieces, as I also have received authority from My Father; 28 and I will give him the morning star. 29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

Notas al pie

 1. Revelation 2:1 Lit in the middle of
 2. Revelation 2:2 Or steadfastness
 3. Revelation 2:3 V 2, note 1
 4. Revelation 2:5 Lit first deeds
 5. Revelation 2:8 Lit became
 6. Revelation 2:10 Or Prove yourself faithful
 7. Revelation 2:18 Lit His eyes
 8. Revelation 2:19 Or steadfastness
 9. Revelation 2:19 Lit last deeds
 10. Revelation 2:19 Lit the first
 11. Revelation 2:22 Lit into
 12. Revelation 2:22 One early ms reads their
 13. Revelation 2:23 Lit death
 14. Revelation 2:23 Lit kidneys, i.e. inner man
 15. Revelation 2:26 Or Gentiles
 16. Revelation 2:27 Lit shepherd