Neno: Bibilia Takatifu

Marko 15

1Kulipopambazuka, makuhani wakuu walifanya mkutano pamoja na wazee na walimu wa sheria, na Baraza zima likafanya mashauri. Wakamfunga Yesu, wakamchukua na kumkabidhi kwa Pilato. Pilato akamwuliza, “Wewe ndiye Mfalme wa Wayahudi?” Yesu akajibu, “Wewe ndiye uliyesema maneno hayo.” Makuhani wakuu wakamsh taki kwa mambo mengi. Pilato akamwuliza tena, “Huna la kujibu?

Unasikia mashtaka yao!”

Yesu hakusema neno. Pilato akashangaa.

Yesu Ahukumiwa Kifo

Ilikuwa desturi wakati wa sherehe za Pasaka kumfungulia mfungwa ye yote ambaye watu walimtaka . Wakati huo, mtu mmoja aitwaye Baraba alikuwa amefungwa gerezani pamoja na wahalifu wen gine kwa makosa ya kusababisha uasi ambapo mauaji yalitokea. Basi watu waliokusanyika walimjia Pilato wakamwomba awafanyie kama ilivyokuwa desturi wakati wa Pasaka. Pilato akawauliza, “Mnataka nimfungue huyu mfalme wa Wayahudi?” 10 Alikuwa ana fahamu kwamba wakuu wa makuhani walikuwa wanamwonea Yesu wivu ndio sababu wakamshtaki kwake. 11 Lakini makuhani wakuu wakawa chochea watu wamwombe awafungulie Baraba.

12 Pilato akawauliza tena watu, “Nimfanye nini huyu mtu mnayemwita mfalme wa Wayahudi?” 13 Wakapiga kelele, “Msulub ishe!” 14 Akawauliza, “Kwa nini? Amefanya kosa gani?” Lakini wao wakapiga kelele kwa nguvu zaidi, “Msulubishe!”

15 Pilato alitaka kuwaridhisha watu, kwa hiyo akamfungulia Baraba; na baada ya kuamuru Yesu apigwe mijeledi, akamtoa asulub ishwe.

Maaskari Wamdhihaki Yesu

16 Maaskari wakampeleka Yesu hadi kwenye ukumbi wa ndani ya Ikulu iliyoitwa Praitoria, wakakusanya kikosi kizima cha askari. 17 Wakamvika Yesu vazi la zambarau, wakatengeneza taji ya miiba, wakamvika. 18 Wakaanza kumsalimu kwa dhihaka, “Salamu, Mfalme wa Wayahudi!” 19 Wakampiga kwa fimbo kichwani, wakamte mea mate. Wakamdhihaki kwa kupiga magoti kama vile wanamheshimu mfalme. 20 Walipokwisha kumdhihaki, walimvua lile vazi la zam barau, wakamvika nguo zake. Kisha wakamtoa nje wakamsulubishe.

Yesu Asulubishwa

21 Walipokuwa wakienda kumsulubisha, njiani walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, raia wa Kirene. Yeye alikuwa baba yao Aleksanda na Rufas. Alikuwa anakuja mjini kutoka shamba. Wakamla zimisha abebe msalaba wa Yesu. 22 Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgota, -yaani Mahali pa Fuvu la Kichwa.

23 Wakampa divai iliyochanganywa na manemane, lakini akaikataa. 24 Basi wakamsulubisha, wakagawana nguo zake kwa kuzipigia kura kuamua kila mtu achukue nini.

25 Ilikuwa yapata saa tatu asubuhi walipomsulubisha. 26 Tangazo la mashtaka yake liliandikwa maneno haya: “MFALME WA WAYAHUDI.” 27 Majambazi wawili walisulubiwa pamoja naye, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wa kushoto. [ 28 Na kwa njia hii yale Maandiko yasemayo, “Alihesabiwa pamoja na wenye hatia,” yalitimia.] 29 Watu waliokuwa wakipita, walimtukana na kutikisa vichwa vyao kwa mzaha wakasema, “Si ulikuwa ukisema kwamba unaweza kulivunja Hekalu na kulijenga kwa siku tatu? 30 Shuka msalabani basi, ujiokoe mwenyewe!” 31 Hali kadhalika makuhani wakuu na walimu wa sheria walimdhihaki wakisema, “Ali waokoa wengine lakini anashindwa kujiokoa mwenyewe. 32 Kristo mfalme wa Wayahudi ashuke basi msalabani ili tupate kuona na kuamini!” Na wale waliosulubiwa pamoja naye pia walimtukana.

Kifo Cha Yesu Msalabani

33 Ilipofika saa sita, giza lilikumba nchi nzima kwa muda wa saa tatu. 34 Ilipofika saa tisa, Yesu akalia kwa sauti kuu “Eloi, Eloi lama Sabaktani?” Yaani, “Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?” 35 Baadhi ya watu waliokuwa wanasimama karibu waliposikia maneno hayo, walisema, “Mnamsikia? Anamwita

Eliya!”

36 Mtu mmoja akaenda mbio, akachovya sponji kwenye divai na siki, akaiweka kwenye ufito akamwinulia Yesu ili anywe huku akisema, “Hebu tuone kama Eliya atakuja kumshusha kutoka msala bani!”

37 Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. 38 Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kuanzia juu hadi chini.

39 Yule askari aliyekuwa amesimama mbele ya msalaba alipoona jinsi alivyokata roho, akasema, “Hakika mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu!”

40 Walikuwapo pia wanawake walio kuwa wakiangalia mambo haya kwa mbali. Kati yao walikuwapo Mariamu Magdalena, na Mariamu mama yao Yakobo mdogo na Yose, na pia Salome . 41 Hawa walifuatana na Yesu alipokuwa Galilaya na kumhudumia. Pia walikuwapo wanawake wengine wengi waliokuwa wamekuja naye Yerusalemu.

Mazishi Ya Yesu

42 Ilipofika jioni, kwa kuwa ilikuwa siku ya Maandalizi, siku moja kabla ya Pasaka, 43 Yusufu wa Arimathea alijikaza akamwendea Pilato akamwomba auchukue mwili wa Yesu. Yeye alikuwa ni mjumbe wa Baraza aliyeheshimika, ambaye alikuwa anatazamia kuja kwa Ufalme wa Mungu. 44 Pilato alishangaa kusikia kwamba Yesu amekwisha kufa. Kwa hiyo akamwita askari amhakikishie kuwa kweli amekufa. 45 Baada ya kuhakikishiwa na yule askari kwamba kweli amekufa, Pilato alimpa Yusufu ruhusa ya kuuchukua mwili wa Yesu. 46 Basi Yusufu alinunua sanda ya kitani, akautoa mwili wa Yesu msalabani; akamzungushia sanda, akamweka ndani ya kaburi lililochongwa kwenye mwamba. Kisha akaviringisha jiwe akaufunika mlango wa kaburi. 47 Mariamu Magdalena na Mariamu mama wa Yose walipaona mahali alipozikwa Yesu.

New American Standard Bible

Mark 15

Jesus before Pilate

1Early in the morning the chief priests with the elders and scribes and the whole [a]Council, immediately held a consultation; and binding Jesus, they led Him away and delivered Him to Pilate. Pilate questioned Him, “Are You the King of the Jews?” And He *answered him, It is as you say.” The chief priests began to accuse Him [b]harshly. Then Pilate questioned Him again, saying, “Do You not answer? See how many charges they bring against You!” But Jesus made no further answer; so Pilate was amazed.

Now at the feast he used to release for them any one prisoner whom they requested. The man named Barabbas had been imprisoned with the insurrectionists who had committed murder in the insurrection. The crowd went up and began asking him to do as he had been accustomed to do for them. Pilate answered them, saying, “Do you want me to release for you the King of the Jews?” 10 For he was aware that the chief priests had handed Him over because of envy. 11 But the chief priests stirred up the crowd to ask him to release Barabbas for them instead. 12 Answering again, Pilate said to them, “Then what shall I do with Him whom you call the King of the Jews?” 13 They shouted [c]back, “Crucify Him!” 14 But Pilate said to them, “Why, what evil has He done?” But they shouted all the more, “Crucify Him!” 15 Wishing to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after having Jesus scourged, he handed Him over to be crucified.

Jesus Is Mocked

16 The soldiers took Him away into the [d]palace (that is, the Praetorium), and they *called together the whole Roman [e]cohort. 17 They *dressed Him up in purple, and after twisting a crown of thorns, they put it on Him; 18 and they began to acclaim Him, “Hail, King of the Jews!” 19 They kept beating His head with a [f]reed, and spitting on Him, and kneeling and bowing before Him. 20 After they had mocked Him, they took the purple robe off Him and put His own garments on Him. And they *led Him out to crucify Him.

21 They *pressed into service a passer-by coming from the country, Simon of Cyrene (the father of Alexander and Rufus), to bear His cross.

The Crucifixion

22 Then they *brought Him to the place Golgotha, which is translated, Place of a Skull. 23 They tried to give Him wine mixed with myrrh; but He did not take it. 24 And they *crucified Him, and *divided up His garments among themselves, casting [g]lots for them to decide [h]what each man should take. 25 It was the [i]third hour [j]when they crucified Him. 26 The inscription of the charge against Him [k]read, “THE KING OF THE JEWS.”

27 They *crucified two robbers with Him, one on His right and one on His left. 28 [[l]And the Scripture was fulfilled which says, “And He was numbered with transgressors.”] 29 Those passing by were [m]hurling abuse at Him, wagging their heads, and saying, “Ha! You who are going to destroy the temple and rebuild it in three days, 30 save Yourself, and come down from the cross!” 31 In the same way the chief priests also, along with the scribes, were mocking Him among themselves and saying, “He saved others; [n]He cannot save Himself. 32 Let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross, so that we may see and believe!” Those who were crucified with Him were also insulting Him.

33 When the [o]sixth hour came, darkness [p]fell over the whole land until the [q]ninth hour. 34 At the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?” which is translated, My God, My God, why have You forsaken Me?” 35 When some of the bystanders heard it, they began saying, “Behold, He is calling for Elijah.” 36 Someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, “[r]Let us see whether Elijah will come to take Him down.” 37 And Jesus uttered a loud cry, and breathed His last. 38 And the veil of the temple was torn in two from top to bottom. 39 When the centurion, who was standing [s]right in front of Him, saw [t]the way He breathed His last, he said, “Truly this man was [u]the Son of God!”

40 There were also some women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of [v]James the [w]Less and Joses, and Salome. 41 When He was in Galilee, they used to follow Him and [x]minister to Him; and there were many other women who came up with Him to Jerusalem.

Jesus Is Buried

42 When evening had already come, because it was the preparation day, that is, the day before the Sabbath, 43 Joseph of Arimathea came, a prominent member of the Council, who himself was waiting for the kingdom of God; and he gathered up courage and went in before Pilate, and asked for the body of Jesus. 44 Pilate wondered if He was dead by this time, and summoning the centurion, he questioned him as to whether He was already dead. 45 And ascertaining this from the centurion, he granted the body to Joseph. 46 Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth and laid Him in a tomb which had been hewn out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb. 47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were looking on to see where He was laid.

Notas al pie

 1. Mark 15:1 Or Sanhedrin
 2. Mark 15:3 Or of many things
 3. Mark 15:13 Or again
 4. Mark 15:16 Or court
 5. Mark 15:16 Or battalion
 6. Mark 15:19 Or staff (made of a reed)
 7. Mark 15:24 Lit a lot upon
 8. Mark 15:24 Lit who should take what
 9. Mark 15:25 I.e. 9 a.m.
 10. Mark 15:25 Lit and
 11. Mark 15:26 Lit had been inscribed
 12. Mark 15:28 Early mss do not contain this v
 13. Mark 15:29 Or blaspheming
 14. Mark 15:31 Or can He not save Himself?
 15. Mark 15:33 I.e. noon
 16. Mark 15:33 Or occurred
 17. Mark 15:33 I.e. 3 p.m.
 18. Mark 15:36 Lit Permit that we see; or Hold off, let us see
 19. Mark 15:39 Or opposite Him
 20. Mark 15:39 Lit that He thus
 21. Mark 15:39 Or a son of God or son of a god
 22. Mark 15:40 Or Jacob
 23. Mark 15:40 Lit little (either in stature or age)
 24. Mark 15:41 Or wait on