Neno: Bibilia Takatifu

Luka 6

Bwana Wa Sabato

1Siku moja ya sabato Yesu alikuwa akipita katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke ya ngano, wakayafi kicha na kula punje zake. Baadhi ya Mafarisayo wakawauliza, “Mbona mnavunja sheria kwa kuvuna ngano siku ya sabato?”

Yesu akawajibu, “Ninyi hamsomi Maandiko? Hamjasoma alicho fanya Mfalme Daudi wakati yeye na wafuasi wake walipokuwa na njaa? Aliingia Hekaluni, akachukua ile mikate ya madhabahuni -ambayo huliwa na makuhani peke yao -akala, kisha akawapa na wafuasi wake wakala!” Akaongezea kusema, “Mimi Mwana wa Adamu ni Bwana wa sabato.”

Ikawa siku nyingine ya sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi, na alikuwepo mtu ambaye mkono wake wa kuume uli kuwa umepooza. Walimu wa sheria na Mafarisayo wakawa wanangoja waone kama atamponya mtu siku ya sabato ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu alifahamu mawazo yao. Kwa hiyo akamwam bia yule aliyepooza mkono, ’Njoo usimame hapa mbele ili kila mtu akuone.” Yule mtu akaja mbele. Kisha Yesu akawageukia wale walimu wa sheria na Mafarisayo akasema, “Nawauliza ninyi, ni lipi lililo halali siku ya sabato - kutenda mema au kutenda mabaya? Kuokoa maisha au kuyaangamiza?” 10 Akawatazama watu wote waliokuwepo. Kisha akamwambia yule aliyepooza mkono, “Nyoosha mkono wako!” Akaunyoosha na mkono wake ukapona kabisa! 11 Wale wakuu wakakasirika sana. Wakaanza kushauriana, “Tumfa nye nini huyu Yesu?’ ’

Kuchaguliwa Kwa Mitume Kumi Na Wawili

12 Siku moja Yesu alikwenda milimani kuomba, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. 13 Asubuhi akawaita wanafunzi wake, na kati yao akachagua kumi na wawili akawapa cheo cha “mitume.” Majina yao ni haya: 14 Simoni, aliyemwita Petro; Andrea, nduguye Simoni; Yakobo; Yohana; Filipo; Bartholomayo; 15 Mathayo; Tomaso; Yakobo, mwana wa Alfayo; Simoni, aliyeitwa Mzalendo; 16 Yuda, mwana wa Yakobo; na Yuda Iskariote, ambaye baadaye alimsaliti Yesu.

Yesu Aponya Wengi

17 Akashuka pamoja nao akasimama mahali penye uwanja tambar are. Hapo palikuwa na kundi kubwa la wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu waliotoka sehemu zote za Yudea na Yerusalemu na kutoka pwani ya Tiro na Sidoni. Wote walikuwa wamekuja kumsiki liza na kuponywa magonjwa yao. 18 Hata wale waliokuwa wakiteswa na pepo wachafu nao walimjia akawaponya. 19 Na watu wote wali kuwa wanajitahidi kumgusa kwa maana walipofanya hivyo, nguvu zil ikuwa zikimtoka na kuwaponya wote.

20 Kisha akawatazama wanafunzi wake akasema, “Mmebarikiwa ninyi mlio maskini kwa sababu Ufalme wa mbinguni ni wenu! 21 Mmebarikiwa ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashibishwa! Mmebarikiwa ninyi mnaolia sasa, kwa sababu mtacheka. 22 Mmebari kiwa ninyi watu watakapowachukia na kuwakataa na kuwatukana na kuharibu sifa yenu kwa ajili yangu. 23 Yatakapotokea haya fura hini na kuruka ruka kwa furaha kwa sababu zawadi kubwa imewekwa mbinguni kwa ajili yenu. Hata baba zao waliwatendea manabii wa zamani vivyo hivyo.

24 “Lakini ole wenu ninyi matajiri, kwa sababu mmekwisha pata furaha yenu! Ole wenu ninyi mlioshiba, maana mtaona njaa! 25 Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, maana mtalia na kuomboleza! 26 Ole wenu mtakaposifiwa na watu, kwani ndivyo baba zao walivy owasifu manabii wa uongo.”

Wapendeni Adui Zenu

27 “Sikieni niwaambie, wapendeni adui zenu. Watendeeni mema wanaowachukia. 28 Wabarikini wanaowalaani, waombeeni mema wanaowaumiza. 29 Mtu akikupiga kofi, mgeuzie na shavu la pili. Mtu akikunyang’anya koti lako, usimzuie kuchukua na shati lako pia. 30 Aombae mpe, na mtu akichukua mali yako usidai urudishiwe. 31 Watendee wengine unavyopenda nao wakutendee. 32 Je, kuna sifa gani mnapowapenda watu wawapendao? Hata wasiomjua Mungu huwapenda wawapendao. 33 Tena kuna sifa gani mnapowatendea mema wale wanaowatendea mema? Hata wasiomjua Mungu hufanyiana hivyo. 34 Tena mnapowakopesha wale tu ambao mnategemea kuwa watawalipa, kuna sifa gani? Hata watu wasiomjua Mungu huwakopesha wenye dhambi wenzao wakiwa na hakika ya kurudishiwa mali yao yote. 35 Bali, wapendeni adui zenu, watendeeni mema. Wakopesheni bila kutegemea kurudishiwa mlichokopesha. Ndipo mtapata zawadi kubwa nanyi mtakuwa wana wa Mungu Aliye Juu. Yeye ni mwema kwa watu wasio na shukrani na watu waovu. 36 Muwe na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma.”

Msiwahukumu Wengine

37 “Msiwahukumu wengine nanyi hamtahukumiwa. Msilaani, nanyi hamtalaaniwa. Wasameheni wengine, nanyi mtasamehewa. 38 Muwe wepesi wa kutoa nanyi mtapokea. Kipimo mtakachotoa mtar udishiwa kikiwa kimejaa na kushindiliwa na kutikiswa na kufurika. Kwa kuwa jinsi mtakavyotoa, ndivyo mtakavyopata.”

Kwa kuwa jinsi mtakavyotoa, ndivyo mtakavyopata.”

39 Pia akawapa mfano akasema, “Je, kipofu anaweza kumwon goza kipofu mwenzake? Si wote wawili watatumbukia shimoni? 40 Mwanafunzi hawezi kuwa mjuzi kuliko mwalimu wake, ila akihi timu, anaweza kuwa bingwa kama mwalimu wake. 41 Mbona unatazama sana kipande kilichoko katika jicho la mwenzako nawe huoni pande lililoko ndani ya jicho lako? 42 Utawezaje kumwambia ndugu yako, ‘Ndugu yangu, hebu, nikusaidie kutoa kipande hicho ndani ya jicho lako,’ wakati wewe mwenyewe huoni pande hilo lililoko ndani ya jicho lako? Mnafiki wewe! Ondoa kwanza pande hilo ndani ya jicho lako, na ndipo utakapoweza kuona vizuri na kuondoa kipande kili choko ndani ya jicho la ndugu yako.

43 “Hakuna mti bora uzaao matunda hafifu wala hakuna mti hafifu uzaao matunda bora. 44 Kila mti hutambuliwa kwa matunda yake. Tini hazichumwi kwenye michongoma wala zabibu hazichumwi kwenye majani mwitu. 45 Hali kadhalika mtu mwema hutambulikana kwa matendo yake mazuri yatokayo katika moyo mwema. Mtu mwovu pia hutenda maovu yatokanayo na uovu uliojaa ndani ya moyo wake. Mtu hunena yale yaliyojaa moyoni mwake.

46 “Kwa nini mnaniita, ‘Bwana, Bwana’ nanyi hamfanyi ninay owaambia?

47 Nitawaambieni alivyo mtu anayesikia na kufanya ninay osema. 48 Yeye ni kama mtu aliyejenga nyumba akachimba chini na kujenga msingi kwenye mwamba. Mafuriko yalipotokea, yakaikumba ile nyumba wala haikutikisika, kwani ilikuwa na msingi imara. 49 Lakini yeye ayasikiaye maneno yangu na asiyafuate, ni kama mtu aliyejenga nyumba juu ya mchanga bila kuweka msingi. Mafuriko yalipoikumba nyumba ile, ilianguka mara, na kuporomoka kabisa.”

New American Standard Bible

Luke 6

Jesus Is Lord of the Sabbath

1Now it happened that He was passing through some grainfields on a Sabbath; and His disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating the grain. But some of the Pharisees said, “Why do you do what is not lawful on the Sabbath?” And Jesus answering them said, “Have you not even read what David did when he was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God, and took and ate the [a]consecrated bread which is not lawful for any to eat except the priests alone, and gave it to his companions?” And He was saying to them, “The Son of Man is Lord of the Sabbath.”

On another Sabbath He entered the synagogue and was teaching; and there was a man there [b]whose right hand was withered. The scribes and the Pharisees were watching Him closely to see if He healed on the Sabbath, so that they might find reason to accuse Him. But He knew [c]what they were thinking, and He said to the man with the withered hand, “Get up and [d]come forward!” And he got up and [e]came forward. And Jesus said to them, “I ask you, is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save a life or to destroy it?” 10 After looking around at them all, He said to him, “Stretch out your hand!” And he did so; and his hand was restored. 11 But they themselves were filled with [f]rage, and discussed together what they might do to Jesus.

Choosing the Twelve

12 It was [g]at this time that He went off to the mountain to pray, and He spent the whole night in prayer to God. 13 And when day came, He called His disciples to Him and chose twelve of them, whom He also named as apostles: 14 Simon, whom He also named Peter, and Andrew his brother; and [h]James and John; and Philip and Bartholomew; 15 and Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot; 16 Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor.

17 Jesus came down with them and stood on a level place; and there was a large crowd of His disciples, and a great throng of people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon, 18 who had come to hear Him and to be healed of their diseases; and those who were troubled with unclean spirits were being cured. 19 And all the [i]people were trying to touch Him, for power was coming from Him and healing them all.

The Beatitudes

20 And turning His gaze toward His disciples, He began to say, “Blessed are [j]you who are poor, for yours is the kingdom of God. 21 Blessed are [k]you who hunger now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. 22 Blessed are you when men hate you, and ostracize you, and insult you, and scorn your name as evil, for the sake of the Son of Man. 23 Be glad in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the same way their fathers used to [l]treat the prophets. 24 But woe to you who are rich, for you are receiving your comfort in full. 25 Woe to you who [m]are well-fed now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. 26 Woe to you when all men speak well of you, for their fathers used to [n]treat the false prophets in the same way.

27 “But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, 28 bless those who curse you, pray for those who [o]mistreat you. 29 Whoever hits you on the cheek, offer him the other also; and whoever takes away your [p]coat, do not withhold your [q]shirt from him either. 30 Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. 31 [r]Treat others the same way you want [s]them to treat you. 32 If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. 33 If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. 34 If you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. 35 But love your enemies, and do good, and lend, [t]expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men. 36 [u]Be merciful, just as your Father is merciful.

37 “Do not judge, and you will not be judged; and do not condemn, and you will not be condemned; [v]pardon, and you will be pardoned. 38 Give, and it will be given to you. They will [w]pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return.”

39 And He also spoke a parable to them: “A blind man cannot guide a blind man, can he? Will they not both fall into a pit? 40 A [x]pupil is not above his teacher; but everyone, after he has been fully trained, will [y]be like his teacher. 41 Why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? 42 Or how can you say to your brother, ‘Brother, let me take out the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother’s eye. 43 For there is no good tree which produces bad fruit, nor, [z]on the other hand, a bad tree which produces good fruit. 44 For each tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they pick grapes from a briar bush. 45 The good man out of the good [aa]treasure of his heart brings forth what is good; and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil; for his mouth speaks from [ab]that which fills his heart.

Builders and Foundations

46 “Why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say? 47 Everyone who comes to Me and hears My words and [ac]acts on them, I will show you whom he is like: 48 he is like a man building a house, who [ad]dug deep and laid a foundation on the rock; and when a flood occurred, the [ae]torrent burst against that house and could not shake it, because it had been well built. 49 But the one who has heard and has not acted accordingly, is like a man who built a house on the ground without any foundation; and the [af]torrent burst against it and immediately it collapsed, and the ruin of that house was great.”

Notas al pie

 1. Luke 6:4 Or showbread; lit loaves of presentation
 2. Luke 6:6 Lit and his
 3. Luke 6:8 Lit their thoughts
 4. Luke 6:8 Lit stand into the middle
 5. Luke 6:8 Lit stood
 6. Luke 6:11 Lit folly
 7. Luke 6:12 Lit in these days
 8. Luke 6:14 Or Jacob, also vv 15 and 16
 9. Luke 6:19 Lit crowd
 10. Luke 6:20 Lit the
 11. Luke 6:21 Lit the
 12. Luke 6:23 Lit do to
 13. Luke 6:25 Lit having been filled
 14. Luke 6:26 Lit do to
 15. Luke 6:28 Or revile
 16. Luke 6:29 I.e. outer garment
 17. Luke 6:29 Or tunic; i.e. garment worn next to body
 18. Luke 6:31 Lit Do to
 19. Luke 6:31 Lit people
 20. Luke 6:35 Or not despairing at all
 21. Luke 6:36 Or Become
 22. Luke 6:37 Lit release
 23. Luke 6:38 Lit give
 24. Luke 6:40 Or disciple
 25. Luke 6:40 Or reach his teacher’s level
 26. Luke 6:43 Lit again
 27. Luke 6:45 Or treasury, storehouse
 28. Luke 6:45 Lit the abundance of
 29. Luke 6:47 Lit does
 30. Luke 6:48 Lit dug and went deep
 31. Luke 6:48 Lit river
 32. Luke 6:49 Lit river