Neno: Bibilia Takatifu

1 Petro 2

Basi, acheni kabisa uovu wote, hila yote, unafiki, wivu na masingizio yote. Kama watoto wachanga, mtamani maziwa safi ya kiroho, ili kwa hayo mpate kukua katika wokovu wenu, kwa maana mmekwisha kuonja fadhili za Bwana.

Jiwe Hai Na Taifa Takatifu

Basi, njooni kwake yeye aliye Jiwe lililo hai, ambalo lili kataliwa na watu bali kwa Mungu ni teule na la thamani kubwa. Ninyi pia, kama mawe hai mjengwe kuwa nyumba ya kiroho, mpate kuwa makuhani watakatifu, mkitoa sadaka za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa maana imeandikwa katika Maandiko: “Tazama, ninaweka jiwe kuu la msingi huko Sayuni; jiwe la pembeni teule na la thamani kubwa, na kila amwaminiye hataaibika.” Kwenu ninyi mnaoamini, yeye ni wa thamani kubwa. Lakini kwao wasioamini, “Lile jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la msingi,” na, “Jiwe ambalo litawafanya watu wajik wae; mwamba ambao utawafanya waanguke.” Wanajikwaa kwa sababu hawatii lile neno, kama walivyopangiwa tangu mwanzo.

Lakini ninyi ni uzao mteule, ukuhani mtukufu, taifa taka tifu, watu pekee wa Mungu mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya aliyewaita kutoka gizani na kuwaingiza katika nuru yake ya ajabu. 10 Hapo mwanzo ninyi mlikuwa si taifa, lakini sasa ninyi ni watu wa Mungu. Hapo mwanzo mlikuwa hamjapata rehema, lakini sasa mme pata rehema.

11 Rafiki wapendwa, ninawasihi, mkiwa kama wageni na wapi taji njia hapa duniani, epukeni tamaa mbaya za mwili ambazo hupi gana vita na roho zenu. 12 Muwe na mwenendo mwema kati ya watu wasiomjua Mungu, ili kama watawasema kuwa wakosaji, wayaone matendo yenu mema na wamtukuze Mungu siku ile atakapotujia.

Kuwatii Wenye Mamlaka

13 Jinyenyekezeni kwa ajili ya Bwana chini ya mamlaka yote ya wanadamu: ikiwa ni mfalme ambaye ana mamlaka ya mwisho; 14 au ikiwa ni wakuu wengine ambao amewateua kuwaadhibu wahalifu na kuwasifu watendao mema. 15 Kwa maana ni mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema myazime maneno ya kijinga ya watu wapumbavu. 16 Ishini kama watu huru lakini msitumie uhuru wenu kama kisin gizio cha kutenda uovu; bali muishi kama watumishi wa Mungu. 17 Waheshimuni watu wote. Wapendeni ndugu waamini. Mcheni Mungu. Mheshimuni mfalme. 18 Ninyi watumwa, watiini mabwana wenu kwa heshima yote, si wale mabwana walio wapole na wema peke yao, bali hata wale walio wakali. 19 Maana ni jambo jema kwa mtu kuvumilia taabu za maonevu kwa kukumbuka kuwa Mungu yupo. 20 Maana ni sifa gani kwa mtu kustahimili kupigwa kwa kuwa ametenda uovu? Lakini kama mkis tahimili mateso kwa kutenda wema, mnapata kibali mbele za Mungu. 21 Ninyi mmeitwa kwa ajili hiyo, kwa sababu Kristo naye aliteseka kwa ajili yenu akawaachia kielelezo, mzifuate nyayo zake. 22 Yeye hakutenda dhambi wala neno la udanganyifu haliku pita kinywani mwake. 23 Walipomtukana, yeye hakuwarudishia matu kano; alipoteswa, hakuwatishia, bali alimtegemea Mungu ahukumuye kwa haki. 24 Yeye mwenyewe alizibeba juu mtini dhambi zetu mwil ini mwake, ili tuwe wafu kwa mambo ya dhambi na tupate kuishi katika haki. Kwa majeraha yake, ninyi mmeponywa.

25 Kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo, lakini sasa mmer udi kwa Mchungaji na Mlinzi wa roho zenu.

New International Reader's Version

1 Peter 2

1So get rid of every kind of evil, and stop telling lies. Don’t pretend to be something you are not. Stop wanting what others have, and don’t speak against one another. Like newborn babies, you should long for the pure milk of God’s word. It will help you grow up as believers. You can do this now that you have tasted how good the Lord is.

The Living Stone and a Chosen People

Christ is the living Stone. People did not accept him, but God chose him. God places the highest value on him. You also are like living stones. As you come to Christ, you are being built into a house for worship. There you will be holy priests. You will offer spiritual sacrifices. God will accept them because of what Jesus Christ has done. In Scripture it says,

“Look! I am placing a stone in Zion.
    It is a chosen and very valuable stone.
    It is the most important stone in the building.
The one who trusts in him
    will never be put to shame.” (Isaiah 28:16)

This stone is very valuable to you who believe. But to people who do not believe,

“The stone the builders did not accept
    has become the most important stone of all.” (Psalm 118:22)

And,

“It is a stone that causes people to trip.
    It is a rock that makes them fall.” (Isaiah 8:14)

They trip and fall because they do not obey the message. That is also what God planned for them.

But God chose you to be his people. You are royal priests. You are a holy nation. You are God’s special treasure. You are all these things so that you can give him praise. God brought you out of darkness into his wonderful light. 10 Once you were not a people. But now you are the people of God. Once you had not received mercy. But now you have received mercy.

Living Godly Lives Among People Who Don’t Believe

11 Dear friends, you are outsiders and those who wander in this world. So I’m asking you not to give in to your sinful desires. They fight against your soul. 12 People who don’t believe might say you are doing wrong. But lead good lives among them. Then they will see your good deeds. And they will give glory to God on the day he comes to judge.

13 Follow the lead of every human authority. Do this for the Lord’s sake. Obey the emperor. He is the highest authority. 14 Obey the governors. The emperor sends them to punish those who do wrong. He also sends them to praise those who do right. 15 By doing good you will put a stop to the talk of foolish people. They don’t know what they are saying. 16 Live as free people. But don’t use your freedom to cover up evil. Live as people who are God’s slaves. 17 Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Have respect for God. Honor the emperor.

18 Slaves, obey your masters out of deep respect for God. Obey not only those who are good and kind. Obey also those who are not kind. 19 Suppose a person suffers pain unfairly because they want to obey God. This is worthy of praise. 20 But suppose you receive a beating for doing wrong, and you put up with it. Will anyone honor you for this? Of course not. But suppose you suffer for doing good, and you put up with it. God will praise you for this. 21 You were chosen to do good even if you suffer. That’s because Christ suffered for you. He left you an example that he expects you to follow. 22 Scripture says,

“He didn’t commit any sin.
    No lies ever came out of his mouth.” (Isaiah 53:9)

23 People shouted at him and made fun of him. But he didn’t do the same thing back to them. When he suffered, he didn’t say he would make them suffer. Instead, he trusted in the God who judges fairly. 24 “He himself carried our sins” in his body on the cross. (Isaiah 53:5) He did it so that we would die as far as sins are concerned. Then we would lead godly lives. “His wounds have healed you.” (Isaiah 53:5) 25 “You were like sheep wandering away.” (Isaiah 53:6) But now you have returned to the Shepherd. He is the one who watches over your souls.