Slovo na cestu

Marek 7:1-37

Ježíš hovoří o skryté čistotě

1Jednou za Ježíšem přišli z Jeruzaléma farizejové a učitelé zákona. 2Všimli si, že jeho učedníci nedodržují obřad umývání rukou před jídlem a tak porušují židovskou tradici. 3Židé a zvláště znalci zákona úzkostlivě lpěli na zvycích svých předků a nedotkli se jídla dříve, než si pečlivě umyli ruce. 4A když přišli z trhu, vždy se umyli celí, než se pustili do přípravy pokrmů. Stejně pečliví byli i při omývání číší, džbánů a kuchyňského nádobí. Už po staletí dodržovali mnoho podobných předpisů.

5Teď tedy dotírali na Ježíše: „Proč tvoji učedníci nedodržují zvyky našich předků a jedí neumytýma rukama?“

6„Pokrytci!“ odrazil je. „Pravdivě o vás řekl Izajáš:

‚Ústa mají plná Boha,

ale srdce prázdné.

7Jejich obřady jsou k ničemu,

jejich učení nic než lidské výmysly.‘

8Opomíjíte skutečné Boží příkazy a nahrazujete je svými předpisy. 9Vždyť vy vlastně rušíte Boží zákon ve jménu svých tradic.

10Tak například Mojžíš vám tlumočil toto přikázání Božího zákona: ‚Měj v úctě svého otce i svou matku.‘ K tomu dodal, že každý, kdo by třeba jen nadával svým rodičům, propadá trestu smrti. 11-12Vy však připouštíte, aby člověk zanedbával své rodiče, kteří potřebují pomoc, jestliže má výmluvu: ‚Nemohu se o vás postarat, protože to, co z mého výdělku mělo patřit vám, jsem odevzdal jako příspěvek v chrámu.‘ 13Tak stavíte svoje názory nad Boží zákon. A to je jenom jeden příklad z mnoha.“

14Pak k sobě přivolal zástup lidí a řekl jim: 15-16„Poslouchejte mě a snažte se porozumět. To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe.“

17Když potom vešel do nějakého domu, aby si odpočinul, začali se ho učedníci vyptávat na význam toho, co právě řekl.

18„Ani vy tomu nerozumíte?“ divil se Ježíš. „Nechápete, že duši člověka nemůže uškodit to, co snědl?

19Vždyť jídlo neznečišťuje nitro; projde jen žaludkem a vychází ven.“

20K tomu připojil: „Člověku škodí to, co pochází z jeho nitra. 21Tam se líhnou zlé myšlenky, necudnost, 22nevěra, krádež, vražda, sobectví, zlost, podlost, sprostota, závist, urážky, pýcha a všelijaké výstřednosti. 23To je to zlo, které vychází z nitra člověka a odděluje ho od Boha.“

Ježíš vyhání démona z dívky

24Když opustil Ježíš Galileu, odešel na sever do pohanské Fénicie, kde se ubytoval v jednom domě. Chtěl utajit svou přítomnost, ale bylo to marné; už se o něm vědělo i tam.

25Tak o něm uslyšela i jedna Syroféničanka. 26Přišla a prosila ho na kolenou, aby uzdravil její pomatenou dceru.

27Ježíš jí odpověděl: „Přišel jsem především pro ty, kdo se hlásí k živému Bohu. Nech nejprve najíst děti. Nebylo by správné vzít jim jídlo a hodit je štěňatům.“

28Žena se však nevzdala: „To je pravda, Pane, ale i štěňata sbírají pod stolem, co dětem upadne.“

29„Když to vidíš tak,“ řekl jí, „jdi klidně domů, tvoje dcera je zdravá.“

30Vrátila se tedy domů, kde nalezla dítě, jak klidně spí, beze stopy pomatenosti.

Zástup se podivuje Ježíšovu uzdravování

31Z Fénicie se Ježíš vracel velikou oklikou zpět ke Genezaretskému jezeru, až se ocitl na území Desítiměstí. 32Tamější lidé k němu přivedli hluchoněmého člověka a žádali, aby ho uzdravil.

33Ježíš si vzal muže stranou od zástupu. Nasliněným prstem se dotkl jeho jazyka a vložil mu své prsty do uší. (To byla jeho řeč k hluchoněmému.) 34Pak se Ježíš krátce pomodlil a zvolal: „Otevři se!“ 35V té chvíli začal muž slyšet a srozumitelně mluvit.

36Pak Ježíš žádal všechny shromážděné, aby se o tom nikomu nezmiňovali; ale čím více jim to zakazoval, tím více o tom mluvili, protože se s něčím podobným ještě nesetkali. 37Lidé žasli a říkali: „To už je schopen napravit všechno, když hluchým vrací sluch a němým řeč.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Марк 7:1-37

О внутренней чистоте

(Мат. 15:1-20)

1Однажды собрались вокруг Него блюстители Закона и некоторые учители Таурата из Иерусалима. 2Они обратили внимание, что некоторые ученики Исы принимали пищу ритуально нечистыми, то есть неомытыми, руками7:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.. 3Блюстители Закона, и вообще иудеи, строго следуя обычаям своих предков7:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Аллах предписал в Таурате. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме., не садятся есть, не помыв установленным образом руки. 4Они не едят ничего, принесённого с базара, пока не совершат ритуального омовения. Ими соблюдается также и множество других установлений, как, например, о мытье чаш, кувшинов и медной посуды. 5Поэтому блюстители Закона и учители Таурата спросили Ису:

– Почему Твои ученики не следуют обычаям предков? Почему они едят ритуально нечистыми руками?

6Иса ответил им:

– Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас, лицемерах:

«Этот народ чтит Меня на словах,

но сердца их далеки от Меня.

7Они поклоняются Мне впустую,

потому что их учение состоит из человеческих предписаний»7:6-7 Ис. 29:13..

8Оставив повеление Аллаха, вы соблюдаете человеческое предание. 9Вы ловко умеете подменять повеления Аллаха вашими собственными традициями. 10Ведь Аллах сказал через Мусу: «Почитай отца и мать»7:10 Исх. 20:12; Втор. 5:16., и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»7:10 Исх. 21:17; Лев. 20:9.. 11Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «То, чем я мог бы тебе помочь, – курбан7:11 Курбан – это слово, которое входит в название праздника «Курбан-байрам», попало в Центральную Азию через арабский язык, родственный еврейскому. (то есть мой дар Аллаху)», 12то ему уже позволяется ничего не делать для своего отца или матери7:11-12 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.. 13Вы отменяете слово Аллаха собственным преданием, которое вы установили, и многое, подобное этому, вы делаете.

14Иса снова подозвал к себе народ и сказал:

– Выслушайте Меня все и постарайтесь понять. 15-16Ничто из того, что входит в человека извне, не может осквернить его. Оскверняет человека то, что исходит из него7:15-16 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!».

17Когда Иса оставил толпу и вошёл в дом, ученики спросили Его об этой притче.

18– Так и вы тоже не понимаете? – сказал Он им. – Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека извне, не может осквернить его? 19Оно входит не в сердце человека, а в его желудок, а потом выходит вон. (Так Он объявил чистой любую пищу.) 20Но то, что исходит из человека, – продолжал Он, – вот это и оскверняет его. 21Потому что изнутри, из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство, убийство, 22супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, завистливое око7:22 Букв.: «дурной глаз». Это выражение было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. Мат. 20:15)., клевета, надменность и безрассудство. 23Всё это зло исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека.

Вера язычницы

(Мат. 15:21-28)

24Оттуда Иса отправился в окрестности Тира. Он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-либо знал о Его приходе, но Ему всё равно не удалось сохранить это в тайне. 25О приходе Исы узнала одна женщина, маленькая дочь которой была одержима нечистым духом. Эта женщина пришла и пала к Его ногам, 26а она была язычницей, сирофиникиянкой. И она попросила Ису, чтобы Он изгнал демона из её дочери. 27Иса сказал ей:

– Пусть сначала наедятся дети, ведь нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам7:27 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исраильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Иса не желал кого-либо обидеть, Он просто привёл иллюстрацию из жизни..

28– Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят под столом крошки, которые роняют дети.

29– За твой ответ, – сказал ей Иса, – иди, демон вышел из твоей дочери.

30Она пошла домой и увидела, что её дочь лежит в постели, а демон из неё вышел.

Исцеление глухого и косноязычного человека

(Мат. 15:29-31)

31Возвращаясь из окрестностей Тира, Иса через Сидон вышел к Галилейскому озеру в области Десяти городов. 32Там к Исе привели глухого и косноязычного человека и попросили возложить на него руку. 33Иса отвёл его в сторону, вложил Свои пальцы ему в уши, затем сплюнул Себе на пальцы и прикоснулся ими к языку человека. 34Потом Он поднял глаза к небу, тяжело вздохнул и сказал:

– Иппаттах!

Это означает: «Откройся!»

35К человеку тотчас же вернулся слух, скованный язык стал двигаться, и он начал говорить ясно. 36Иса запретил людям рассказывать об этом исцелении. Однако чем больше Он запрещал, тем больше они рассказывали. 37Их удивлению не было предела.

– Всё, что Он делает – хорошо, – говорили люди. – У Него и глухие начинают слышать, и немые – говорить!