Slovo na cestu

Marek 3:1-35

Ježíš v sobotu uzdravuje muže s ochrnutou rukou

1Když opět přišel Ježíš do synagogy, spatřil tam člověka, který měl bezvládnou ruku. Protože byla právě sobota, 2Ježíšovi nepřátelé napjatě sledovali, co učiní. Jestliže ho uzdraví, bude to vítaná příležitost, jak jej obžalovat z rušení předepsaného svátečního klidu.

3A opravdu, Ježíš vyzval postiženého, aby předstoupil před celé shromáždění, 4a pak položil ostatním otázku: „Co se smí v sobotu? Mohou se konat dobré skutky, nebo se má páchat zlo? Je možné zachránit život, nebo jej zničit?“ Na tyto otázky se nikdo neodvážil odpovědět. 5Jejich mlčení Ježíše naplnilo spravedlivým hněvem, jejich lhostejnost k lidskému utrpení ho roztrpčila. Přeměřil si je přísným pohledem a potom se obrátil k postiženému. „Natáhni tu ruku!“ řekl mu. On to učinil, a ejhle – ruka byla zdravá.

6Farizejové opustili synagogu a šli se domlouvat s přívrženci krále Heroda na tom, jak Ježíše odstranit.

Velké zástupy následují Ježíše

7Ježíš se opět se svými učedníky uchýlil k jezeru. Znovu jej následovaly zástupy lidí z celé Galileje, Judska, 8Jeruzaléma, Idumeje a Zajordání, ba dokonce přišli i lidé z okolních pohanských měst Týru a Sidónu. Široko daleko se roznesly zprávy o jeho zázracích a velmi mnoho lidí se o nich chtělo přesvědčit na vlastní oči.

9Ježíš požádal své učedníky, aby pro něj měli připravenu loďku, na kterou by se mohl uchýlit, kdyby ho dav příliš tísnil. 10Mnoho nemocných už totiž uzdravil a další se k němu přímo vrhali, jen aby se ho mohli dotknout.

11A když ho spatřili ti, kdo byli posedlí démonem, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Boží Syn!“ 12On je však rázně umlčoval, protože nestál o jejich svědectví.

Ježíš volí dvanáct učedníků

13Potom k sobě zavolal ty, které si vybral pro zvláštní svědecké poslání, a vystoupil s nimi na horu. 14Z nich pak ustanovil dvanáct, kteří ho měli všude doprovázet a které bude posílat samostatně kázat 15a uzdravovat. 16Byli to: Šimon, kterému přidal jméno Petr, 17Jakub a Jan – synové Zebedeovi, kterým někdy říkával „synové hromu“, 18Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kenaanský a 19Jidáš Iškariotský, který ho později zradil.

Náboženští vůdcové obviňují Ježíše z posedlosti

20Když se Ježíš vrátil domů, lidé se k němu začali znovu scházet a brzy jich bylo tolik, že se ani neměl kde najíst. 21Jeho příbuzní uslyšeli, co se děje, a tak se vypravili za ním, aby ho přinutili k návratu domů; domnívali se, že ztratil zdravý rozum.

22Židovští náboženští učitelé, kteří přišli z Jeruzaléma, dokonce tvrdili, že Ježíš je posedlý Belzebubem, králem všech démonů. Jen proto prý ho ďáblové poslouchají, když je vyhání.

23Ježíš je pozval k sobě a vyvracel tyto pomluvy. Aby mu všichni rozuměli, použil příklad: „Jak může satan vyhnat satana? 24Království, které je vnitřně rozdělené, se musí zhroutit. 25Také rodina, kde je svár a nejednota, se nakonec rozpadne. 26A jestliže satan bojuje sám proti sobě, jak může něco dokázat? Nutně musí přijít jeho konec. 27Chce-li někdo vniknout do domu siláka a zmocnit se jeho věcí, musí ho nejprve spoutat. Tak i démony může vyhánět jen ten, kdo přemohl satana.

28Ujišťuji vás o jednom: všechno může být lidem odpuštěno, i když se v nevědomosti Bohu rouhají a hrubě ho urážejí slovy i skutky. 29Když ovšem někdo v zatvrzelosti odmítá Boží zách-rannou moc a přitom ví, co odmítá, takový člověk se rouhá Du-chu svatému. A to je hřích, který nemůže být odpuštěn.“

30To jim Ježíš řekl proto, že jeho činy úmyslně připisovali satanově moci, místo aby přiznali, že uzdravuje mocí Ducha svatého.

Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

31Tehdy přišli k přeplněnému stavení, kde Ježíš učil, také jeho bratři s matkou a vzkázali mu, že s ním potřebují mluvit. 32Sedělo kolem něj plno lidí, když mu kdosi oznámil: „Tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“

33Ježíš věděl, s jakým záměrem rodina přichází, a proto řekl: „Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?“ 34Rozhlédl se po těch, kteří mu dychtivě naslouchali, a řekl: „Hle, tady je má matka a tady jsou moji bratři. 35Každý, kdo jedná podle Boží vůle, je můj bratr, moje sestra i moje matka.“

New Russian Translation

Марка 3:1-35

Иисус исцеляет человека с высохшей рукой

(Мат. 12:9-14; Лк. 6:6-11)

1Иисус снова пришел в синагогу. Там был человек с иссохшей рукой. 2Фарисеи внимательно наблюдали за Ним, не исцелит ли Он этого человека в субботу, чтобы потом обвинить Его. 3Иисус сказал человеку с иссохшей рукой:

– Встань посередине.

4Затем Он спросил их:

– Что позволительно делать в субботу, добро или зло? Спасать жизнь или губить?

Они молчали. 5Тогда Иисус, обведя их гневным взглядом и скорбя о черствости их сердец, сказал тому человеку:

– Протяни руку.

Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой.

6Выйдя из синагоги, фарисеи немедленно начали совещаться со сторонниками Ирода3:6 Ирод – т. е. Ирод Антипа, правитель Галилеи и Переи, сын царя Ирода Великого. о том, как им убить Иисуса.

За Иисусом следует множество народа

(Мат. 4:23-25; 12:15-16; Лк. 6:17-19)

7А Иисус пошел с учениками к озеру. За ними следовало великое множество народа из Галилеи, Иудеи, 8Иерусалима, Идумеи, из-за реки Иордана, из окрестностей Тира и Сидона. Эти люди шли к Иисусу, потому что слышали о делах, которые Он совершал. 9Иисус велел ученикам приготовить лодку, чтобы не теснили Его, потому что толпа была весьма многочисленна. 10Он исцелил многих людей, и поэтому все больные пробирались вперед, чтобы прикоснуться к Нему. 11А те, в ком были нечистые духи, когда видели Его, падали перед Ним ниц и кричали:

– Ты – Сын Бога!

12Но Иисус строго запрещал им разглашать о том, кто Он.

Иисус избирает двенадцать учеников

(Мат. 10:2-4; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

13Однажды Иисус поднялся на гору и позвал к Себе тех, кого Сам пожелал. Они пришли к Нему, 14и из них Он избрал двенадцать человек, которых и назвал апостолами, чтобы они всегда были с Ним, и чтобы Он мог посылать их возвещать Радостную Весть. 15Он также наделил их властью изгонять демонов. 16Итак, Иисус назначил двенадцать человек: Симона (которому Он дал имя Петр), 17Иакова, сына Зеведея, и Иоанна, брата Иакова (их Он называл «Воанергес», что значит «Сыновья грома»), 18Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова (сына Алфея), Фаддея, Симона Кананита3:18 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Израиля. 19и Иуду Искариота3:19 Искариот – вероятно, «человек из Кериота». (который впоследствии и предал Иисуса).

Иисуса обвиняют в том, что Он изгоняет нечистых духов сатанинской силой

(Мат. 12:22-29; Лк. 11:14-23; 12:10)

20Однажды, когда Иисус вошел в дом, опять собралась толпа, так что Ему и Его ученикам даже поесть было некогда. 21Услышав об этом, родственники Иисуса пришли забрать Его, потому что они говорили:

– Он не в Своем уме.

22А учители Закона, пришедшие из Иерусалима, утверждали:

– Он одержим Веельзевулом. Он изгоняет демонов силой повелителя демонов.

23Тогда, подозвав их к Себе, Иисус стал объяснять им с помощью притч:

– Как сатана может изгонять сатану? 24Если царство разделится на враждующие части, оно не сможет устоять, 25и если дом будет разделен враждой, то этот дом не сможет устоять. 26Если сатана разделился и враждует против самого себя, то он не может устоять, и конец его близок. 27Ведь никто не может войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его, – только тогда можно будет ограбить его дом. 28Говорю вам истину: все грехи и любое кощунство будут прощены людям, 29но тот, кто будет хулить Святого Духа, тому не простится никогда, вина за этот грех остается на человеке навсегда.

30Он сказал это потому, что они говорили, будто в Нем нечистый дух.

Иисус говорит о Своей истинной семье

(Мат. 12:46-50; Лк. 8:19-21)

31Пришли Его мать и братья и, стоя снаружи, попросили позвать Его. 32Вокруг Иисуса было много людей, и Ему передали:

– Твоя мать, Твои братья и сестры стоят снаружи и спрашивают Тебя.

33– Кто Мне мать и кто Мне братья? – спросил их в ответ Иисус.

34Он обвел взглядом сидящих вокруг Него людей и сказал:

– Вот Моя мать и Мои братья. 35Кто исполняет Божью волю, тот Мне и брат, и сестра, и мать.