Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

Słowo Życia

Jana 15:1-27

Krzew winorośli i gałązki

1Potem Jezus powiedział:

—Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec—ogrodnikiem. 2Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. 3Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. 4Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy—jeśli nie trwacie we Mnie. 5Ja jestem krzewem winorośli, a wy—jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje. Beze Mnie jednak nic nie możecie zrobić. 6Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony—tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. 7Jeśli jednak będziecie we Mnie trwać, a moje słowa—w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. 8Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. 9Ukochałem was tak, jak Mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. 10A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom—tak jak Ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. 11Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. 12Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak Ja was ukochałem. 13Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. 14Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. 15Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. 16To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc—trwały owoc!—i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu. 17Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!

Nienawiść ze strony świata

18Jeśli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie najpierw znienawidził. 19Gdybyście należeli do świata, kochałby was. Ponieważ jednak nie należycie do niego—bo Ja was wybrałem dla siebie—nienawidzi was. 20Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem: Sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Skoro Mnie prześladowali, i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, i waszych posłuchają. 21Ze względu na Mnie będą was prześladować, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Lecz teraz już nie mogą się usprawiedliwić. 23Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. 24Nie mieliby grzechu, gdybym nie uczynił na ich oczach cudów, których nikt nigdy nie dokonał. Oni jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili i Mnie, i Ojca. 25W ten sposób sprawdziły się słowa zapisane w Piśmie: „Znienawidzili Mnie bez powodu”. 26Lecz Pocieszyciel—Duch prawdy, którego poślę wam od mojego Ojca, opowie wam o Mnie, 27a wy opowiecie o Mnie innym, bo jesteście ze Mną od samego początku.