Nova Versão Internacional

Salmos 122

Salmo 122

Cântico de Peregrinação. Davídico.

Alegrei-me com os que me disseram:
    “Vamos à casa do Senhor!”
Nossos pés já se encontram
    dentro de suas portas, ó Jerusalém!
Jerusalém está construída
    como cidade firmemente estabelecida.
Para lá sobem as tribos do Senhor,
    para dar graças ao Senhor,
conforme o mandamento dado a Israel.
Lá estão os tribunais de justiça,
os tribunais da casa real de Davi.

Orem pela paz de Jerusalém:
    “Vivam em segurança aqueles que te amam!
Haja paz dentro dos teus muros
    e segurança nas tuas cidadelas!”
Em favor de meus irmãos e amigos, direi:
    Paz seja com você!
Em favor da casa do Senhor, nosso Deus,
    buscarei o seu bem.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 122

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“ให้เราไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด”
เยรูซาเล็มเอ๋ย
เท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้า

เยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนคร
ซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา
เป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ขึ้นมา
คือคนเผ่าต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
ตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอล
บัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น
เป็นบัลลังก์แห่งราชวงศ์ดาวิด

จงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่า
“ขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภัย
ขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า
และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”
เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “สันติภาพจงมีอยู่ในเจ้า”
เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
ข้าพเจ้าจะเสาะหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า