Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 3:1-51

Responsabilitățile leviților

1Aceasta este istoria1 Ebr.: toledot (generație, istorie, relatare), un cuvânt care marchează începutul unei noi secțiuni principale. lui Aaron și a lui Moise, de pe vremea când Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai.

2Acestea sunt numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, Abihu, Elazar și Itamar; 3acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții care au primit ungerea, pe care el i‑a învestit3 Lit.: le‑a umplut mâna. în slujba preoției. 4Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului în pustia Sinai, atunci când au adus foc străin înaintea Domnului. Ei n‑au avut copii. Elazar și Itamar au slujit ca preoți în prezența lui Aaron, tatăl lor.

5Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 6„Adu aproape seminția lui Levi și pune‑o înaintea preotului Aaron ca să‑i slujească. 7Ei să vegheze asupra îndatoririlor lui și asupra îndatoririlor întregii comunități înaintea Cortului Întâlnirii, făcând slujba de la Tabernacul. 8Să vegheze asupra tuturor obiectelor Cortului Întâlnirii și asupra îndatoririlor fiilor lui Israel, făcând slujba de la Tabernacul. 9Să‑i încredințezi pe leviți lui Aaron și fiilor săi. Să‑i fie încredințați lui cu totul, dintre fiii lui Israel. 10Să‑i pui pe Aaron și pe fiii lui să‑și păzească preoția, iar străinul10, 38 Vezi nota de la 1:51. care se va apropia să fie omorât.“

Leviții și întâii născuți ai lui Israel

11Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 12„Iată că Eu Însumi i‑am luat pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți care li se nasc fiilor lui Israel. Leviții vor fi ai Mei, 13pentru că toți întâii născuți sunt ai Mei. În ziua când i‑am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, Mi‑am sfințit13 Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). toți întâii născuți din Israel, atât dintre oameni, cât și dintre animale. Ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.“

14Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, zicând: 15„Numără‑i pe fiii lui Levi după familiile și clanurile lor. Să numeri fiecare parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus.“ 16Moise i‑a numărat după Cuvântul Domnului, așa cum i s‑a poruncit.

17Acestea sunt numele fiilor lui Levi:

Gherșon, Chehat și Merari.

18Acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, potrivit clanurilor lor:

Libni și Șimei.

19Fiii lui Chehat, potrivit clanurilor lor:

Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

20Iar fiii lui Merari, potrivit clanurilor lor:

Mahli și Muși. Acestea sunt clanurile leviților, potrivit familiilor lor.

Gherșoniții și responsabilitățile lor

21Din Gherșon provin clanul libniților și clanul șimeiților. Acestea alcătuiesc clanurile gherșoniților. 22Cei ieșiți la numărătoare, după numărul tuturor băieților de la o lună în sus, erau șapte mii cinci sute. 23Clanurile gherșoniților își așezau tabăra în spatele Tabernaculului, în partea de apus. 24Căpetenia familiilor gherșoniților era Eliasaf, fiul lui Lael. 25Îndatorirea fiilor lui Gherșon în Cortul Întâlnirii era să aibă grijă de Tabernacul, de cort cu acoperitoarea lui, de draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii, 26de draperiile curții, de draperia de la intrarea în curtea dimprejurul Tabernaculului și a altarului și de funii, pentru toată slujba Cortului.

Chehatiții și responsabilitățile lor

27Din Chehat provin clanul amramiților, clanul ițhariților, clanul hebroniților și clanul uzieliților; acestea alcătuiesc clanurile chehatiților. 28După ce au fost numărați toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, s‑au găsit opt mii șase sute de bărbați a căror îndatorire era să aibă grijă de lucrurile Lăcașului. 29Clanurile chehatiților își așezau tabăra în partea de sud a Tabernaculului. 30Căpetenia familiilor din clanurile chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel. 31Îndatorirea lor era să aibă grijă de Chivot, de masă, de sfeșnic, de altare, de obiectele Lăcașului cu care preoții slujeau și de draperie31 Cu referire la draperia despărțitoare (vezi 4:5).. 32Căpetenia conducătorilor leviților era Elazar, fiul preotului Aaron. El era responsabil peste cei a căror îndatorire era să aibă grijă de Lăcaș.

Merariții și responsabilitățile lor

33Din Merari provin clanul mahliților și clanul mușiților. Acestea alcătuiesc clanurile merariților. 34Cei ieșiți la numărătoare, după numărul tuturor bărbaților de la vârsta de o lună în sus, erau șase mii două sute de bărbați. 35Căpetenia familiilor din clanurile lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei își așezau tabăra în partea de nord a Tabernaculului. 36Îndatorirea fiilor lui Merari era să aibă grijă de scândurile Tabernaculului, de drugiii lui, de stâlpii lui, de piedestalele lui, de toate obiectele lui și de toată lucrarea legată de acestea, 37de stâlpii care erau de jur împrejurul curții, de piedestalele acestora, de țăruși și de funii.

Preoții și responsabilitățile lor

38Cei care și‑au așezat tabăra înaintea Tabernaculului, în partea de răsărit – chiar înaintea Cortului Întâlnirii, spre răsărit – erau Moise, Aaron și fiii lui Aaron. Ei aveau îndatorirea să aibă grijă de Sfântul Lăcaș cu toate îndatoririle pe care le aveau fiii lui Israel. Orice alt om care se apropia era omorât.

Răscumpărarea întâilor născuți ai lui Israel

39Toți leviții pe care i‑a numărat Moise și Aaron după porunca Domnului, potrivit clanurilor lor, și anume toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

40Apoi Domnul i‑a zis lui Moise: „Numără‑i pe toți întâii născuți ai fiilor lui Israel, dintre băieții de la vârsta de o lună în sus, și ia numărul numelor lor. 41Pe leviți să‑i iei pentru Mine – Eu sunt Domnul – în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel, iar vitele leviților să le iei în locul tuturor întâilor născuți ai vitelor fiilor lui Israel.“

42Moise i‑a numărat pe toți întâii născuți dintre fiii lui Israel, așa cum i‑a poruncit Domnul. 43Toți întâii născuți dintre băieți, de la vârsta de o lună în sus, înscriși după numărul numele lor, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei.

44Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 45„Ia‑i pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel, iar turmele leviților în locul turmelor acestora. Leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Ca preț de răscumpărare pentru cei două sute șaptezeci și trei dintre întâii născuți ai fiilor lui Israel, care depășesc numărul leviților, 47să iei cinci șecheli47 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 50 gr. pentru fiecare în parte, după șechelul Lăcașului (un șechel este douăzeci de ghere). 48Să le dai lui Aaron și fiilor săi argintul cu care sunt răscumpărați cei ce depășesc numărul leviților.“

49Moise a luat argintul pentru răscumpărare de la cei care erau peste numărul celor răscumpărați de leviți; 50a luat argintul de la întâii născuți ai fiilor lui Israel: o mie trei sute șaizeci și cinci de șecheli50 Aproximativ 13,5 kg., după șechelul Lăcașului. 51Moise a dat argintul pentru răscumpărare lui Aaron și fiilor săi, după Cuvântul51 Lit.: gura, glasul. Domnului, așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise.

Nova Versão Internacional

Números 3:1-51

Os Levitas e suas Responsabilidades

1Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no monte Sinai.

2Os nomes dos filhos de Arão são Nadabe, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. 3São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. 4Nadabe e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai.

5O Senhor disse a Moisés: 6“Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. 7Eles cuidarão das obrigações próprias da Tenda do Encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. 8Tomarão conta de todos os utensílios da Tenda do Encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. 9Dedique os levitas a Arão e a seus filhos; eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão3.9 Conforme a maioria dos manuscritos do Texto Massorético. Alguns manuscritos do Texto Massorético, o Pentateuco Samaritano e a Septuaginta dizem a mim. Veja Nm 8.16.. 10Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio; qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada”.

11Disse também o Senhor a Moisés: 12“Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, 13pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor”.

O Recenseamento dos Levitas

14E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: 15“Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima”. 16Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor.

17São estes os nomes dos filhos de Levi:

Gérson, Coate e Merari.

18São estes os nomes dos clãs gersonitas:

Libni e Simei.

19São estes os nomes dos clãs coatitas:

Anrão, Isar, Hebrom e Uziel.

20E estes são os nomes dos clãs meraritas:

Mali e Musi.

Foram esses os líderes dos clãs levitas.

21A Gérson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeítas; eram esses os clãs gersonitas.

22O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 7.500.

23Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo.

24O líder das famílias dos gersonitas era Eliasafe, filho de Lael.

25Na Tenda do Encontro os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da Tenda do Encontro, 26das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas, e de tudo o que estava relacionado com esse serviço.

27A Coate pertenciam os clãs dos anramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas; eram esses os clãs coatitas.

28O número de todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 8.6003.28 Alguns manuscritos da Septuaginta dizem 8.300..

Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário.

29Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo.

30O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel.

31Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço.

32O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário.

33A Merari pertenciam os clãs dos malitas e dos musitas; eram esses os clãs meraritas.

34O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 6.200.

35O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail.

Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo.

36Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, 37bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas.

38E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da Tenda do Encontro, Moisés, Arão e seus filhos.

Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas.

Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada.

39O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 22.000.

O Resgate dos Primogênitos

40E o Senhor disse a Moisés: “Conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. 41Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor”.

42E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. 43O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273.

44Disse também o Senhor a Moisés: 45“Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. 46Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas, 47recolha sessenta gramas de prata3.47 Hebraico: 5 siclos. Um siclo equivalia a 12 gramas., com base no peso padrão do santuário, que são doze gramas3.47 Hebraico: no siclo do santuário, 20 geras por siclo. Um gera equivalia a 0,6 gramas.. 48Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas”.

49Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. 50Dos primeiros filhos dos israelitas ele recolheu prata no peso de quase dezesseis quilos e meio3.50 Hebraico: 1.365 siclos, de acordo com o siclo do santuário., com base no peso padrão do santuário. 51Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor.