Nouă Traducere În Limba Română

Marcu 3

1A intrat din nou în sinagogă, şi acolo era un om care avea o mână uscată. Ei Îl urmăreau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua de Sabat, ca să-L poată astfel acuza.[a] Isus i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te şi stai în mijloc!“

Apoi le-a zis lor: „Este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să omori?“ Ei însă tăceau. Şi-a rotit privirea peste ei cu mânie şi apoi, mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi mâna lui a fost vindecată. Atunci fariseii au ieşit afară şi au ţinut imediat sfat cu irodienii[b] împotriva Lui, cum să-L omoare.

Mulţimile Îl urmează pe Isus

Isus S-a dus împreună cu ucenicii Săi spre mare. Şi o mare mulţime de oameni din Galileea L-au urmat. De asemenea, o mare mulţime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi din jurul Tirului şi al Sidonului, când au auzit despre tot ce făcea, au venit la El. El le-a zis ucenicilor Săi să-I ţină la îndemână o barcă mică, din cauza mulţimii, ca să nu-L îmbulzească. 10 Căci El îi vindecase pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli se înghesuiau în jurul Lui ca să-L atingă. 11 Când Îl vedeau, duhurile necurate cădeau înaintea Lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“ 12 El însă le atenţiona cu severitate să nu-L facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli

13 Isus S-a urcat pe munte şi i-a chemat pe cei pe care El a vrut, iar ei au venit la El. 14 El a ales doisprezece, (pe care i-a numit apostoli)[c], ca să fie cu El, să-i trimită să predice 15 şi să le dea autoritate să scoată demoni. 16 (Iată-i deci pe cei doisprezece pe care i-a ales)[d]: Simon, căruia i-a pus numele Petru; 17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele „Boanerghes“, care înseamnă „Fiii tunetului“; 18 Andrei; Filip; Bartolomeu[e]; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon, zelotul[f], 19 şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.

Isus şi Beelzebul

20 Au venit apoi în casă, dar mulţimea s-a adunat din nou, aşa că ei nu puteau nici măcar să mănânce. 21 Când au auzit ai Lui ce se întâmplă, au ieşit să-L înşface, căci ziceau că a înnebunit. 22 Cărturarii care veniseră de la Ierusalim ziceau că îl are în El pe Beelzebul[g] şi că scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor.

23 Isus i-a chemat la El şi le-a vorbit în pilde[h]: „Cum poate Satan[i] să-l scoată afară pe Satan?! 24 Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei înseşi, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25 Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseşi, casa aceea nu va putea dăinui. 26 Aşadar, dacă Satan se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, atunci nu poate dăinui, ci i-a venit sfârşitul. 27 Nimeni nu poate să intre în casa celui puternic şi să-i fure lucrurile, decât dacă îl leagă mai întâi pe cel puternic! Abia atunci îi va putea jefui casa. 28 Adevărat vă spun că oamenilor le vor fi iertate toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor rosti, 29 dar cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va avea parte de iertare în veci, ci este vinovat de un păcat veşnic.“

30 Spunea astfel pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat!“

Mama şi fraţii lui Isus

31 Atunci mama şi fraţii Lui au venit şi, stând afară, au trimis să-L cheme.[j] 32 Mulţimea care şedea în jurul Lui I-a zis:

– Iată că mama Ta, fraţii Tăi (şi surorile Tale)[k] sunt afară şi Te caută!

33 Isus le-a răspuns:

– Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?

34 Şi rotindu-şi privirea peste cei ce şedeau în jurul Lui, a zis:

– Iată mama Mea şi fraţii Mei! 35 Căci cel ce face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.

Notas al pie

 1. Marcu 3:2 Cf. tradiţiei, un om putea fi vindecat în ziua Sabatului numai dacă viaţa îi era în pericol
 2. Marcu 3:6 Susţinători ai dinastiei irodiene; irodienii erau partizani ai romanilor, cu sprijinul cărora domnea dinastia irodiană
 3. Marcu 3:14 Cele mai multe mss nu conţin aceste cuvinte, însă ele apar în cele mai importante mss
 4. Marcu 3:16 Unele mss nu conţin aceste cuvinte, însă ele apar în cele mai importante mss
 5. Marcu 3:18 Bartolomeu (aram.: fiul lui Tolmai) poate fi un alt nume al lui Natanael, care nu este menţionat aici
 6. Marcu 3:18 Gr.: cananitul, însă termenul nu se referă la Cana, ci derivă din termenul aramaic pentru zel, indicând faptul că probabil Simon a aparţinut grupării zeloşilor/zeloţilor, o grupare revoluţionară care se opunea în mod violent stăpânirii romane; posibil ca termenul să indice doar temperamentul zelos al lui Simon
 7. Marcu 3:22 Unele mss conţin Beezebul; VUL, Siriacă: Beelzebub, probabil pe baza lui 2 Regi 1:2. Beelzebul este forma grecească a epitetului Baal-Zebul (Prinţul Baal); Beelzebub este forma grecească a lui Baal-Zebub (Domnul Muştelor), o parodiere, de fapt, a lui Baal-Zebul; în Mt. 12:24 Beelzebul este considerat căpetenia demonilor, numele acesta ajungând să fie folosit pentru Satan
 8. Marcu 3:23 Gr.: parabole (ebr.: maşal). A nu se confunda cu alegoria: în pilde accentul cade pe ideea principală, care este explicată, iar în alegorie fiecare element primeşte un sens figurat, care trebuie explicat; peste tot în carte
 9. Marcu 3:23 Vezi nota de la 1:13; şi în v. 26
 10. Marcu 3:31 Vezi v. 21 pentru motivul cu care Isus era căutat de mama şi fraţii Săi
 11. Marcu 3:32 Multe mss importante nu conţin aceste cuvinte

New Living Translation

Mark 3

Jesus Heals on the Sabbath

1Jesus went into the synagogue again and noticed a man with a deformed hand. Since it was the Sabbath, Jesus’ enemies watched him closely. If he healed the man’s hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath.

Jesus said to the man with the deformed hand, “Come and stand in front of everyone.” Then he turned to his critics and asked, “Does the law permit good deeds on the Sabbath, or is it a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it?” But they wouldn’t answer him.

He looked around at them angrily and was deeply saddened by their hard hearts. Then he said to the man, “Hold out your hand.” So the man held out his hand, and it was restored! At once the Pharisees went away and met with the supporters of Herod to plot how to kill Jesus.

Crowds Follow Jesus

Jesus went out to the lake with his disciples, and a large crowd followed him. They came from all over Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, from east of the Jordan River, and even from as far north as Tyre and Sidon. The news about his miracles had spread far and wide, and vast numbers of people came to see him.

Jesus instructed his disciples to have a boat ready so the crowd would not crush him. 10 He had healed many people that day, so all the sick people eagerly pushed forward to touch him. 11 And whenever those possessed by evil[a] spirits caught sight of him, the spirits would throw them to the ground in front of him shrieking, “You are the Son of God!” 12 But Jesus sternly commanded the spirits not to reveal who he was.

Jesus Chooses the Twelve Apostles

13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him. And they came to him. 14 Then he appointed twelve of them and called them his apostles.[b] They were to accompany him, and he would send them out to preach, 15 giving them authority to cast out demons. 16 These are the twelve he chose:

Simon (whom he named Peter),
17 James and John (the sons of Zebedee, but Jesus nicknamed them “Sons of Thunder”[c]),
18 Andrew,
Philip,
Bartholomew,
Matthew,
Thomas,
James (son of Alphaeus),
Thaddaeus,
Simon (the zealot[d]),
19 Judas Iscariot (who later betrayed him).

Jesus and the Prince of Demons

20 One time Jesus entered a house, and the crowds began to gather again. Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat. 21 When his family heard what was happening, they tried to take him away. “He’s out of his mind,” they said.

22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said, “He’s possessed by Satan,[e] the prince of demons. That’s where he gets the power to cast out demons.”

23 Jesus called them over and responded with an illustration. “How can Satan cast out Satan?” he asked. 24 “A kingdom divided by civil war will collapse. 25 Similarly, a family splintered by feuding will fall apart. 26 And if Satan is divided and fights against himself, how can he stand? He would never survive. 27 Let me illustrate this further. Who is powerful enough to enter the house of a strong man and plunder his goods? Only someone even stronger—someone who could tie him up and then plunder his house.

28 “I tell you the truth, all sin and blasphemy can be forgiven, 29 but anyone who blasphemes the Holy Spirit will never be forgiven. This is a sin with eternal consequences.” 30 He told them this because they were saying, “He’s possessed by an evil spirit.”

The True Family of Jesus

31 Then Jesus’ mother and brothers came to see him. They stood outside and sent word for him to come out and talk with them. 32 There was a crowd sitting around Jesus, and someone said, “Your mother and your brothers[f] are outside asking for you.”

33 Jesus replied, “Who is my mother? Who are my brothers?” 34 Then he looked at those around him and said, “Look, these are my mother and brothers. 35 Anyone who does God’s will is my brother and sister and mother.”

Notas al pie

 1. 3:11 Greek unclean; also in 3:30.
 2. 3:14 Some manuscripts do not include and called them his apostles.
 3. 3:17 Greek whom he named Boanerges, which means Sons of Thunder.
 4. 3:18 Greek the Cananean, an Aramaic term for Jewish nationalists.
 5. 3:22 Greek Beelzeboul; other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
 6. 3:32 Some manuscripts add and sisters.