Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 6

Promisiunea eliberării este reafirmată

1Domnul i-a răspuns lui Moise:

– Vei vedea acum ce-i voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Datorită unei mâini puternice, el îi va izgoni din ţara lui.

Dumnezeu i-a mai zis lui Moise:

– Eu sunt Domnul. Eu M-am descoperit lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul Atotputernic[a], dar cu Numele de „Domnul[b] nu M-am făcut cunoscut lor.[c] Am făcut legământ cu ei ca să le dau Canaanul, ţara în care au locuit ca străini; tot Eu am auzit geamătul israeliţilor pe care egiptenii îi ţin ca sclavi şi Mi-am adus aminte de acest legământ. De aceea aşa să le spui israeliţilor: „Eu sunt Domnul şi vă voi scoate de sub jugul egiptenilor; vă voi elibera din sclavia în care ei vă ţin. Vă voi răscumpăra cu o mână întinsă şi cu faptele măreţe ale judecăţii Mele. Vă voi lua ca popor al Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a eliberat de sub jugul egiptenilor. Vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov şi am să v-o dau vouă ca moştenire. Eu sunt Domnul.

Moise le-a spus aceste cuvinte israeliţilor, dar ei nu le-au luat în seamă din cauza deznădejdii[d] şi a sclaviei cumplite în care se aflau. 10 După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:

11 – Du-te şi spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din ţara sa.

12 Dar Moise I-a răspuns Domnului:

– Dacă israeliţii nu m-au luat în seamă, cum mă va asculta atunci Faraon pe mine, un vorbitor atât de slab[e]?

13 Domnul le-a vorbit lui Moise şi Aaron şi le-a dat porunci cu privire la israeliţi şi la monarhul Egiptului, pentru a-i putea scoate pe israeliţi din Egipt.

Genealogia lui Moise şi a lui Aaron

14 Iată-i pe cei care au fost conducătorii familiilor[f] părinţilor lor:

Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi; acestea au fost clanurile lui Ruben.

15 Fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite; acestea au fost clanurile lui Simeon.

16 Fiii lui Levi, potrivit genealogiilor lor, au fost: Gherşon, Chehat şi Merari. Durata vieţii lui Levi a fost de o sută treizeci şi şapte de ani.

17 Fiii lui Gherşon au fost: Libni şi Şimei, potrivit clanurilor lor.

18 Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. Durata vieţii lui Chehat a fost de o sută treizeci şi trei de ani.

19 Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit genealogiilor lor. 20 Amram a luat-o de soţie pe Iochebed, sora tatălui său. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise. Durata vieţii lui Amram a fost de o sută treizeci şi şapte de ani.

21 Fiii lui Iţhar au fost: Korah, Nefeg şi Zicri,

22 iar fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.

23 Aaron a luat-o de soţie pe Elişeba, fiica lui Aminadab, sora lui Nahşon. Ea i-a născut lui Aaron pe Nadab, pe Abihu, pe Elazar şi pe Itamar.

24 Fiii lui Korah au fost: Asir, Elkana şi Abiasaf. Acestea au fost clanurile korahiţilor.

25 Elazar, fiul lui Aaron, a luat-o de soţie pe una dintre fiicele lui Putiel. Ea i l-a născut pe Fineas.

Aceştia au fost conducătorii familiilor leviţilor, potrivit clanurilor lor. 26 Iar aceşti Aaron şi Moise sunt cei cărora Domnul le-a zis să-i scoată pe israeliţi din ţara Egiptului, după oştirile lor. 27 Ei sunt cei care i-au zis lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din Egipt – aceşti Moise şi Aaron.

Aaron vorbeşte pentru Moise

28 În ziua când Domnul i-a vorbit lui Moise în ţara Egiptului, 29 El i-a zis:

– Eu sunt Domnul; spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, tot ce ţi-am poruncit.

30 Însă Moise i-a răspuns Domnului:

– Dar eu sunt un vorbitor slab, de ce m-ar asculta Faraon?

Notas al pie

  1. Exodul 6:3 Ebr.: El-Şadai
  2. Exodul 6:3 Vezi nota de la 3:15
  3. Exodul 6:3 Nu înseamnă că numele YHWH le era complet necunoscut patriarhilor ci, mai probabil, că acesta nu fusese experimentat de către aceştia. Patriarhii au primit promisiunile, dar n-au văzut împlinirea lor; acum, poporul lui Dumnezeu va experimenta împlinirea acestor promisiuni; de fapt, a cunoaşte are aici sensul de a experimenta (vezi v. 6)
  4. Exodul 6:9 Sau: disperării; lit.: duhului lor zdrobit
  5. Exodul 6:12 Lit.: pe mine, care am buzele necircumcise?; probabil în sensul că nu are o vorbire elocventă; şi în v. 30
  6. Exodul 6:14 Aici şi în v. 25 este vorba de o unitate socială mai mare decât clanul

New International Version - UK

Exodus 6

1Then the Lord said to Moses, ‘Now you will see what I will do to Pharaoh: because of my mighty hand he will let them go; because of my mighty hand he will drive them out of his country.’

God also said to Moses, ‘I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as God Almighty,[a] but by my name the Lord[b] I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they resided as foreigners. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant.

‘Therefore, say to the Israelites: “I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord.”’

Moses reported this to the Israelites, but they did not listen to him because of their discouragement and harsh labour.

10 Then the Lord said to Moses, 11 ‘Go, tell Pharaoh king of Egypt to let the Israelites go out of his country.’

12 But Moses said to the Lord, ‘If the Israelites will not listen to me, why would Pharaoh listen to me, since I speak with faltering lips?’[c]

Family record of Moses and Aaron

13 Now the Lord spoke to Moses and Aaron about the Israelites and Pharaoh king of Egypt, and he commanded them to bring the Israelites out of Egypt.

14 These were the heads of their families:[d]

The sons of Reuben the firstborn son of Israel were Hanok and Pallu, Hezron and Karmi. These were the clans of Reuben.

15 The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul the son of a Canaanite woman. These were the clans of Simeon.

16 These were the names of the sons of Levi according to their records: Gershon, Kohath and Merari. Levi lived 137 years.

17 The sons of Gershon, by clans, were Libni and Shimei.

18 The sons of Kohath were Amram, Izhar, Hebron and Uzziel. Kohath lived 133 years.

19 The sons of Merari were Mahli and Mushi.

These were the clans of Levi according to their records.

20 Amram married his father’s sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Amram lived 137 years.

21 The sons of Izhar were Korah, Nepheg and Zikri.

22 The sons of Uzziel were Mishael, Elzaphan and Sithri.

23 Aaron married Elisheba, daughter of Amminadab and sister of Nahshon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.

24 The sons of Korah were Assir, Elkanah and Abiasaph. These were the Korahite clans.

25 Eleazar son of Aaron married one of the daughters of Putiel, and she bore him Phinehas.

These were the heads of the Levite families, clan by clan.

26 It was this Aaron and Moses to whom the Lord said, ‘Bring the Israelites out of Egypt by their divisions.’ 27 They were the ones who spoke to Pharaoh king of Egypt about bringing the Israelites out of Egypt – this same Moses and Aaron.

Aaron to speak for Moses

28 Now when the Lord spoke to Moses in Egypt, 29 he said to him, ‘I am the Lord. Tell Pharaoh king of Egypt everything I tell you.’

30 But Moses said to the Lord, ‘Since I speak with faltering lips, why would Pharaoh listen to me?’

Notas al pie

  1. Exodus 6:3 Hebrew El-Shaddai
  2. Exodus 6:3 See note at 3:15.
  3. Exodus 6:12 Hebrew I am uncircumcised of lips; also in verse 30
  4. Exodus 6:14 The Hebrew for families here and in verse 25 refers to units larger than clans.