Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 1:1-29

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 2către sfinții care sunt în Colose, frați credincioși2 Poate avea atât sensul de a fi credincios, cât și sensul de a crede. în Cristos: har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumirea și rugăciunea lui Pavel pentru biserică

3Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, când ne rugăm pentru voi, 4fiindcă am auzit despre credința voastră în Cristos Isus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, 5datorită speranței care vă este păstrată în ceruri, despre care ați auzit mai înainte în Cuvântul adevărului, Evanghelia5 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună. 6care a ajuns până la voi. Ea crește în toată lumea și aduce roade. La fel se întâmplă și între voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut bine harul lui Dumnezeu în adevăr, 7așa cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru rob împreună cu noi, care este un slujitor7 În greacă este folosit termenul diakonos, ceea ce înseamnă că Epafras se ocupa cu lucrarea administrativă în biserica locală. credincios al lui Cristos pentru noi7 Unele mss conțin: voi.. 8El ne‑a făcut cunoscută dragostea voastră în Duhul.

9De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, 10ca să umblați într‑un mod vrednic de Domnul, ca să‑I fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, 11fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare11 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. și îndelungă răbdare, cu bucurie, 12mulțumindu‑I Tatălui, Care v‑a12 Unele mss conțin: ne‑a. îndreptățit să aveți o parte la moștenirea sfinților în lumină. 13El ne‑a eliberat de sub autoritatea întunericului și ne‑a adus în Împărăția Fiului Său iubit, 14în Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Supremația lui Cristos

15El este chipul Dumnezeului nevăzut,

întâiul născut15 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, fie întâiul în rang, fiind folosit cu acest din urmă sens în Ps. 88:28 traducerea LXX (Ps. 89:27 în versiunea NTR, precum și în alte traduceri): Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Așadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naștere la) s‑a pierdut. În cazul de față accentul cade pe prioritatea în rang, pe care Isus o are peste întreaga creație (vezi v. 16). Vezi și v. 18. peste întreaga creație,

16pentru că prin El au fost create toate lucrurile,

în ceruri și pe pământ,

cele văzute și cele nevăzute,

fie tronuri, fie domnii,

fie conducători16 Sau: conduceri., fie autorități.

Toate au fost create prin El și pentru El.

17El este înainte de toate lucrurile

și în El se țin toate împreună.

18El este Capul Trupului, al Bisericii.

El este Începutul,

Întâiul născut dintre cei morți,18 În cazul de față, expresia Întâiul născut dintre cei morți determină, se pare, termenii Capul și Începutul din versetul anterior. Cristos este Capul și Începutul vieții Bisericii deoarece El a triumfat asupra morții prin înviere.

pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile.

19Căci Dumnezeu a găsit potrivit

ca toată plinătatea să locuiască în El.

20Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine,

fie cele de pe pământ,

fie cele din ceruri,

făcând pace prin sângele crucii Lui.

21Și pe voi, care cândva erați străini și dușmani în mintea voastră, din cauza faptelor voastre rele, 22El v‑a împăcat acum în trupul Lui de carne, prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, fără cusur și fără vină înaintea Lui, 23dacă rămâneți cu adevărat în credință, bine întemeiați și fermi, fără să vă abateți de la speranța Evangheliei pe care ați auzit‑o, care a fost proclamată oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel.

Slujba lui Pavel pentru Biserică

24Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care este Biserica, 25al cărei slujitor am devenit eu, potrivit cu responsabilitatea25 Gr.: oikonomia, termen care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: lucrare de administrare, funcție de administrare, plan răscumpărător, administrație. care mi‑a fost dată de Dumnezeu față de voi, aceea de a face pe deplin cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, 26și anume taina26 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său. Taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg, contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați [peste tot în carte]. care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților Lui, 27cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, și anume: Cristos în voi, speranța slavei.

28El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind și învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Cristos. 29Pentru aceasta mă ostenesc, luptându‑mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.

Japanese Contemporary Bible

コロサイ人への手紙 1:1-29

1

1神に選ばれてキリスト・イエスの使徒となったパウロと、信仰の友テモテから、 2コロサイの町に住む、神の民とされた忠実な兄弟たち(信仰を同じくする人々)へ。どうか、父なる神が、あなたがたに祝福を豊かに注ぎ、すばらしい平安をあふれるほどに与えてくださいますように。

3私たちはあなたがたのために祈る時、いつも、まず主イエス・キリストの父なる神に感謝します。 4それは、あなたがたの主に対する深い信頼と、神の民となった人々に対する深い愛とを耳にしているからです。 5また、あなたがたは福音(キリストによる救いの知らせ)を初めて聞いた時からずっと、天国にある喜びを早く味わいたいと待ちこがれてきました。 6今ではこの同じ福音が世界中に広まり、至る所で人々の人生が変えられています。ちょうど、あなたがたが初めて福音を聞いた日に、罪人に対する神の豊かな恵みを真に理解して、人生が全く変えられたように。 7それをあなたがたに伝えたのは、私たちと共に働いている、愛するエパフラスでした。彼はイエス・キリストに忠実に仕えており、今ここで、あなたがたに代わって私たちを助けてくれています。 8彼はまた、あなたがたがどんなに他の人々を愛しているかを知らせてくれました。そのような愛は、聖霊が与えてくださったものです。

9そういうわけで、私たちはそのことを聞いた時から、絶えずこう祈り求めています。どうか、神が何を望んでおられるか、はっきりとあなたがたにわかりますように。また、霊的なことに対する理解力が与えられますように。 10いつも主に喜ばれる生き方をして、主の評判を高めることができますように。他の人々に善意と親切とを示し、神をますます深く知るに至りますように。 11また、こうも祈っています。あなたがたが神の栄光ある力に満たされて、どんなことが起ころうとも前進し、いつも、主の喜びにあふれていることができますように。 12また、光の国にすばらしい場所を備え、私たちをそこに住むにふさわしい者としてくださった父なる神に、いつも感謝できますように。

13神は私たちを、サタンの支配する暗黒から救い出して、愛するひとり子キリストのご支配のもとに移してくださいました。 14この神の子は、ご自分の血という代価を払って、私たちを買い取ってくださり、すべての罪を赦してくださったのです。

キリストは教会のかしら

15キリストは、目には見えない神のかたちであり、神がすべてのものをお造りになる前からおられました。 16事実、キリストはすべてのものの創造者なのです。天にあるものも地にあるものも、目に見えるものも見えないものも、霊の世界の王座も主権も支配も権威もすべて、この方がご自身の目的と栄光のために造られたのです。 17キリストは他のすべてのものに先立って存在し、すべてのものは、キリストによって成り立っています。 18ですからキリストは、ご自分に属する人々からなる体〔すなわち教会〕のかしらです。キリストは、だれよりも先に死者の中から復活された方です。こうしてキリストが、あらゆる点で第一の地位を占めておられるのです。 19神は、ご自分のすべてが御子の中に宿ることを望み、 20キリストの十字架の血によって、天と地のすべてのものが神のもとに行く道を開いてくださいました。神の子キリストが十字架の上で死なれたことにより、すべてのものが、神との平和な関係を持つに至ったのです。

21そのすべてのものの中には、かつて神から遠く離れていたあなたがたも含まれています。あなたがたは以前は神の敵であり、神を憎み、悪い考えや行いによって神から離れていました。 22しかし今、神は、キリストが人間の体をもって十字架上で死なれたことにより、あなたがたをご自分と和解させてくださったのです。それはあなたがたを、少しも非難されるところのない、きよい者として神の前に立たせてくださるためでした。 23ただしあなたがたは真理に堅く立って、ゆるがされることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。そして、イエスがあなたがたのために死んでくださったという福音を、決して失ってはなりません。この福音は今や世界中に広がっており、私パウロは、その福音を伝える働きに仕えているのです。

明らかにされた救いの計画

24いま私は、あなたがたのために苦しむことも、私の務めとして喜んでいます。キリストの体である教会のために、キリストの苦しみの残された部分を担っているからです。 25神が私を遣わされたのは、教会を助け、あなたがたユダヤ人以外の外国人に、その救いの計画を知らせるためです。 26-27神はこれまで何世代にもわたって、この救いの計画を秘密にしてこられましたが、今ついに、神を愛し、神のために生きる人々にそれを明かされました。この計画があなたがた外国人にとって、どんなに栄光に満ちたものであるかを知らせたいと思われたのです。その計画とは、「あなたがたの心の中に住むキリストこそ、栄光にあずかる唯一の希望である」ということです。 28ですから、私たちはどこへ行っても、耳を傾けるすべての人にキリストを伝え、できるかぎりの手を尽くして、あらゆる人をさとし、教えています。そして、彼ら一人一人を、完全な者として神の前に立たせることができるようにと願っています。 29これが私の務めです。キリストが私のうちに力強く働いてくださるからこそ、この務めを果たせるのです。