Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 11

Ridicarea lui David ca rege peste Israelul unit

1Tot Israelul s-a strâns la David, în Hebron, şi i-a zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! Odinioară, chiar şi atunci când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a promis de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste poporul Meu Israel!»“ Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] veniseră la rege, în Hebron, astfel că David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel, după Cuvântul Domnului profeţit de Samuel.

David şi întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adică Iebus) împotriva iebusiţilor care locuiau acolo. Locuitorii din Iebus i-au zis lui David: „Nu vei intra aici!“ David a capturat însă fortăreaţa Sionului, care a devenit Cetatea lui David. David zisese: „Oricine îi va învinge primul pe iebusiţi va deveni căpetenie şi conducător.“ Ioab, fiul Ţeruiei, a înaintat primul şi astfel el a devenit căpetenie. David s-a stabilit în fortăreaţă şi de aceea a fost numită „Cetatea lui David“. El a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo[b] de jur împrejur, iar Ioab a restaurat restul cetăţii. David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul Oştirilor[c] era cu el.

Războinicii din garda regelui David

10 Iată căpeteniile vitejilor lui David care, devotate domniei sale, împreună cu tot Israelul, l-au făcut rege, după Cuvântul Domnului cu privire la Israel; 11 acesta este numărul vitejilor lui David:

Iaşobeam[d], fiul lui Hacmoni, era căpetenia celor trei[e]. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.

12 Următorul era Elazar, fiul ahohitului Dodo. Şi el a fost unul dintre cei trei viteji care 13 se aflau împreună cu David la Pas-Damim, când filistenii se adunaseră acolo pentru război (pe ogor erau holde de orz). Când poporul a fugit dinaintea filistenilor, 14 ei s-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au apărat şi i-au ucis pe filisteni. Domnul i-a izbăvit dându-le o mare biruinţă.

15 Altădată, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la stânca unde se afla David, la peştera Adulam, în timp ce oştirea filistenilor îşi aşezase tabăra în valea Refaim. 16 David se afla atunci în fortăreaţă[f], iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem. 17 Lui David i s-a făcut sete şi a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“ 18 Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului şi au adus-o cu bine la David. David însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului, 19 spunând: „Să mă ferească Dumnezeu să fac aşa ceva! Să beau eu sângele bărbaţilor acestora care şi-au pus viaţa în primejdie? Căci ei şi-au pus viaţa în primejdie aducând apa.“ Şi n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani şi i-a omorât. Şi astfel el şi-a câştigat un renume alături de cei trei. 21 Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabţeel, care a făcut mari isprăvi. El i-a ucis pe doi dintre cei mai viteji moabiţi[g], iar într-o zi în care ninsese, a coborât într-o fântână[h] unde a omorât un leu[i]. 23 A mai omorât, de asemenea, şi un egiptean, un bărbat a cărui înălţime era de cinci coţi[j]. Egipteanul era înarmat cu o suliţă cât sulul unui ţesător; Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă. 24 Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji. 25 Era mai respectat decât ceilalţi treizeci, însă nu s-a ridicat la înălţimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.

26 Războinici viteji au mai fost şi:

Asael, fratele lui Ioab;

Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

27 haroritul Şamot;

pelonitul Heleţ;

28 Ira, fiul tekoanitului Icheş;

Abiezer din Anatot;

29 huşatitul Sibecai;

ahohitul Ilai;

30 netofatitul Maharai;

Heled, fiul netofatitului Baana;

31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiţilor;

piratonitul Benaia;

32 Hurai din văile Gaaş;

arbatitul Abiel;

33 Azmavet din Baharum;

şaalbonitul Eliahba;

34 fiii ghizonitului Haşem;

Ionatan, fiul hararitului Şaghe;

35 Ahiam, fiul hararitului Sacar;

Elifal, fiul lui Ur;

36 mecheratitul Hefer;

pelonitul Ahia;

37 carmelitul Heţro;

Naarai, fiul lui Ezbai;

38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39 amonitul Ţelek;

beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;

40 itritul Ira;

itritul Gareb;

41 hititul Urie;

Zabad, fiul lui Ahlai;

42 rubenitul Adina, fiul lui Şiza, căpetenia rubeniţilor, care avea treizeci de oameni cu el;

43 Hanan, fiul lui Maaca;

mitnitul Ioşafat;

44 Uzia din Aştarot;

Şama şi Ieiel, fiii lui Hotam din Aroer;

45 Iediael, fiul lui Şimri,

şi tiţitul Ioha, fratele lui;

46 mahavitul Eliel;

Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam;

moabitul Itma;

47 Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţobai[k].

Notas al pie

 1. 1 Cronici 11:3 Lit.: bătrânii lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)
 2. 1 Cronici 11:8 Milo înseamnă plin şi se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci şi susţinute de ziduri
 3. 1 Cronici 11:9 Ebr.: YHWH Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 4. 1 Cronici 11:11 Posibil o variantă a lui Iaşob-Baal
 5. 1 Cronici 11:11 Câteva mss LXX (vezi şi 2 Sam. 23:8); TM: Celor Treizeci; sau: comandantul ofiţerilor
 6. 1 Cronici 11:16 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
 7. 1 Cronici 11:22 Lit.: a ucis doi ai lui Ariel din Moab; posibil: a ucis doi din fiii lui Ariel din Moab
 8. 1 Cronici 11:22 Sau: rezervor, în care se aduna apa în sezonul ploios
 9. 1 Cronici 11:22 Lit.: leul
 10. 1 Cronici 11:23 Aproximativ 2,5 m
 11. 1 Cronici 11:47 Sau: din Ţoba

New International Version

1 Chronicles 11

David Becomes King Over Israel

1All Israel came together to David at Hebron and said, “We are your own flesh and blood. In the past, even while Saul was king, you were the one who led Israel on their military campaigns. And the Lord your God said to you, ‘You will shepherd my people Israel, and you will become their ruler.’”

When all the elders of Israel had come to King David at Hebron, he made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel, as the Lord had promised through Samuel.

David Conquers Jerusalem

David and all the Israelites marched to Jerusalem (that is, Jebus). The Jebusites who lived there said to David, “You will not get in here.” Nevertheless, David captured the fortress of Zion—which is the City of David.

David had said, “Whoever leads the attack on the Jebusites will become commander-in-chief.” Joab son of Zeruiah went up first, and so he received the command.

David then took up residence in the fortress, and so it was called the City of David. He built up the city around it, from the terraces[a] to the surrounding wall, while Joab restored the rest of the city. And David became more and more powerful, because the Lord Almighty was with him.

David’s Mighty Warriors

10 These were the chiefs of David’s mighty warriors—they, together with all Israel, gave his kingship strong support to extend it over the whole land, as the Lord had promised— 11 this is the list of David’s mighty warriors:

Jashobeam,[b] a Hakmonite, was chief of the officers[c]; he raised his spear against three hundred men, whom he killed in one encounter.

12 Next to him was Eleazar son of Dodai the Ahohite, one of the three mighty warriors. 13 He was with David at Pas Dammim when the Philistines gathered there for battle. At a place where there was a field full of barley, the troops fled from the Philistines. 14 But they took their stand in the middle of the field. They defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory.

15 Three of the thirty chiefs came down to David to the rock at the cave of Adullam, while a band of Philistines was encamped in the Valley of Rephaim. 16 At that time David was in the stronghold, and the Philistine garrison was at Bethlehem. 17 David longed for water and said, “Oh, that someone would get me a drink of water from the well near the gate of Bethlehem!” 18 So the Three broke through the Philistine lines, drew water from the well near the gate of Bethlehem and carried it back to David. But he refused to drink it; instead, he poured it out to the Lord. 19 “God forbid that I should do this!” he said. “Should I drink the blood of these men who went at the risk of their lives?” Because they risked their lives to bring it back, David would not drink it.

Such were the exploits of the three mighty warriors.

20 Abishai the brother of Joab was chief of the Three. He raised his spear against three hundred men, whom he killed, and so he became as famous as the Three. 21 He was doubly honored above the Three and became their commander, even though he was not included among them.

22 Benaiah son of Jehoiada, a valiant fighter from Kabzeel, performed great exploits. He struck down Moab’s two mightiest warriors. He also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. 23 And he struck down an Egyptian who was five cubits[d] tall. Although the Egyptian had a spear like a weaver’s rod in his hand, Benaiah went against him with a club. He snatched the spear from the Egyptian’s hand and killed him with his own spear. 24 Such were the exploits of Benaiah son of Jehoiada; he too was as famous as the three mighty warriors. 25 He was held in greater honor than any of the Thirty, but he was not included among the Three. And David put him in charge of his bodyguard.

26 The mighty warriors were:

Asahel the brother of Joab,

Elhanan son of Dodo from Bethlehem,

27 Shammoth the Harorite,

Helez the Pelonite,

28 Ira son of Ikkesh from Tekoa,

Abiezer from Anathoth,

29 Sibbekai the Hushathite,

Ilai the Ahohite,

30 Maharai the Netophathite,

Heled son of Baanah the Netophathite,

31 Ithai son of Ribai from Gibeah in Benjamin,

Benaiah the Pirathonite,

32 Hurai from the ravines of Gaash,

Abiel the Arbathite,

33 Azmaveth the Baharumite,

Eliahba the Shaalbonite,

34 the sons of Hashem the Gizonite,

Jonathan son of Shagee the Hararite,

35 Ahiam son of Sakar the Hararite,

Eliphal son of Ur,

36 Hepher the Mekerathite,

Ahijah the Pelonite,

37 Hezro the Carmelite,

Naarai son of Ezbai,

38 Joel the brother of Nathan,

Mibhar son of Hagri,

39 Zelek the Ammonite,

Naharai the Berothite, the armor-bearer of Joab son of Zeruiah,

40 Ira the Ithrite,

Gareb the Ithrite,

41 Uriah the Hittite,

Zabad son of Ahlai,

42 Adina son of Shiza the Reubenite, who was chief of the Reubenites, and the thirty with him,

43 Hanan son of Maakah,

Joshaphat the Mithnite,

44 Uzzia the Ashterathite,

Shama and Jeiel the sons of Hotham the Aroerite,

45 Jediael son of Shimri,

his brother Joha the Tizite,

46 Eliel the Mahavite,

Jeribai and Joshaviah the sons of Elnaam,

Ithmah the Moabite,

47 Eliel, Obed and Jaasiel the Mezobaite.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 11:8 Or the Millo
 2. 1 Chronicles 11:11 Possibly a variant of Jashob-Baal
 3. 1 Chronicles 11:11 Or Thirty; some Septuagint manuscripts Three (see also 2 Samuel 23:8)
 4. 1 Chronicles 11:23 That is, about 7 feet 6 inches or about 2.3 meters