New Living Translation

Psalm 97

Psalm 97

The Lord is king!
    Let the earth rejoice!
    Let the farthest coastlands be glad.
Dark clouds surround him.
    Righteousness and justice are the foundation of his throne.
Fire spreads ahead of him
    and burns up all his foes.
His lightning flashes out across the world.
    The earth sees and trembles.
The mountains melt like wax before the Lord,
    before the Lord of all the earth.
The heavens proclaim his righteousness;
    every nation sees his glory.
Those who worship idols are disgraced—
    all who brag about their worthless gods—
    for every god must bow to him.
Jerusalem[a] has heard and rejoiced,
    and all the towns of Judah are glad
    because of your justice, O Lord!
For you, O Lord, are supreme over all the earth;
    you are exalted far above all gods.

10 You who love the Lord, hate evil!
    He protects the lives of his godly people
    and rescues them from the power of the wicked.
11 Light shines on the godly,
    and joy on those whose hearts are right.
12 May all who are godly rejoice in the Lord
    and praise his holy name!

Notas al pie

  1. 97:8 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.