New Living Translation

Psalm 56

Psalm 56

For the choir director: A psalm[a] of David, regarding the time the Philistines seized him in Gath. To be sung to the tune “Dove on Distant Oaks.”

O God, have mercy on me,
    for people are hounding me.
    My foes attack me all day long.
I am constantly hounded by those who slander me,
    and many are boldly attacking me.
But when I am afraid,
    I will put my trust in you.
I praise God for what he has promised.
    I trust in God, so why should I be afraid?
    What can mere mortals do to me?

They are always twisting what I say;
    they spend their days plotting to harm me.
They come together to spy on me—
    watching my every step, eager to kill me.
Don’t let them get away with their wickedness;
    in your anger, O God, bring them down.

You keep track of all my sorrows.[b]
    You have collected all my tears in your bottle.
    You have recorded each one in your book.

My enemies will retreat when I call to you for help.
    This I know: God is on my side!
10 I praise God for what he has promised;
    yes, I praise the Lord for what he has promised.
11 I trust in God, so why should I be afraid?
    What can mere mortals do to me?

12 I will fulfill my vows to you, O God,
    and will offer a sacrifice of thanks for your help.
13 For you have rescued me from death;
    you have kept my feet from slipping.
So now I can walk in your presence, O God,
    in your life-giving light.

Notas al pie

  1. 56:Title Hebrew miktam. This may be a literary or musical term.
  2. 56:8 Or my wanderings.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 56

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Njiwa pa Mtengo wa Thundu wa Kutali.” Mikitamu ya Davide, pamene Afilisti anamugwira ku Gati.

1Mundichitire chifundo Inu Mulungu, pakuti anthu akundithamangitsa kwambiri;
    tsiku lonse akundithira nkhondo.
Ondinyoza akundithamangitsa tsiku lonse,
    ambiri akumenyana nane monyada.

Ndikachita mantha
    ndimadalira Inu.
Mwa Mulungu, amene mawu ake ine ndimatamanda,
    mwa Mulungu ine ndimadaliramo; sindidzachita mantha.
    Kodi munthu amene amafa angandichite chiyani?

Tsiku lonse amatembenuza mawu anga;
    nthawi zonse amakonza zondivulaza.
Iwo amakambirana, amandibisalira,
    amayangʼanitsitsa mayendedwe anga
    ndipo amakhala ndi chidwi chofuna kuchotsa moyo wanga.

Musalole konse kuti athawe;
    mu mkwiyo wanu Mulungu mugwetse mitundu ya anthu.
Mulembe za kulira kwanga,
    mulembe chiwerengero cha misozi yanga mʼbuku lanu.
    Kodi zimenezi sizinalembedwe mʼbuku lanulo?

Adani anga adzabwerera mʼmbuyo
    pamene ndidzalirira kwa Inu.
    Pamenepo ndidzadziwa kuti Mulungu ali ku mbali yanga.
10 Mwa Mulungu amene mawu ake ndimawatamanda,
    mwa Yehova amene mawu ake ndimawatamanda,
11 mwa Mulungu ine ndimadalira ndipo sindidzachita mantha.
    Kodi munthu angandichite chiyani?

12 Ndiyenera kuchita zomwe ndinalumbira kwa Mulungu;
    ndidzapereka nsembe zanga zachiyamiko kwa inu.
13 Pakuti mwawombola moyo wanga ku imfa
    ndi mapazi anga kuti ndingagwe,
kuti ndiyende pamaso pa Mulungu
    mʼkuwala kwa moyo.